Search result for

สมาชิก

(105 entries)
(0.0164 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สมาชิก-, *สมาชิก*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
dervish[เดอวิช] (n ) สมาชิกกลุ่มอิสลาม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมาชิก[N] member, See also: fellow, Example: เมื่อเราเป็นสมาชิกในครอบครัว เราก็รักชื่อเสียงของครอบครัวไปด้วย, Count unit: คน, ท่าน, Thai definition: ผู้มีสิทธิและมีส่วนร่วมในสมาคมหรือองค์การใดๆ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สมาชิกภาพ[N] membership, Example: สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบางท่านประกาศว่า ยินดีที่จะลาออกจากสมาชิกภาพเพื่อให้มีการเลือกตั้งซ่อม, Thai definition: สถานภาพของสมาชิก
สมาชิกสภา[N] Member of Parliament, See also: MP, Representative, Example: ประมาณ 25% ของสมาชิกสภา ที่สังกัดพรรคเดโมแครต, Count unit: คน, ท่าน
สมาชิกพิเศษ[N] extraordinary member, Example: ผู้ที่เป็นสมาชิกพิเศษของสโมสรนี้เท่านั้นที่จะได้รับเกียรติ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีสิทธิ์เป็นพิเศษในการเข้าร่วม
สมาชิกรัฐสภา[N] member of parliament, See also: member of the assembly, Example: การแก้ปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ ต้องอาศัยความคิดเห็นของสมาชิกรัฐสภาส่วนใหญ่เป็นเครื่องชี้ขาดตัดสิน
สมาชิกวุฒิสภา[N] senator, Syn. วุฒิสมาชิก, Thai definition: บุคคลผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกวุฒิสภามีหน้าที่เพื่อพิจารณากลั่นกรองพระราชบัญญัติที่ผ่านสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร[N] Member of the House of Representative, Syn. ผู้แทนราษฎร, ส.ส., Example: สมาชิกผู้แทนราษฎรลงมติผ่านกฎหมายให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภา, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลผู้ได้รับเลือกตั้งจากประชาชนให้ทำหน้าที่แทนประชาชนในสภานิติบัญญัติ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร[N] representative, See also: member of the assembly, member of parliament, MP, Syn. สมาชิกสภา, Example: เขาได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเขตนี้, Thai definition: ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนให้เป็นสมาชิกของสภา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สมาชิก(สะมา-) น. ผู้มีสิทธิและมีส่วนร่วมในสมาคม องค์การ หรือกิจกรรมใด ๆ เช่น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสมาคมศิษย์เก่า สมาชิกวารสาร, (ปาก) ลูกค้า, ขาประจำ, เช่น หมู่นี้สมาชิกไม่ค่อยมาอุดหนุนที่ร้านเลย.
สมาชิก(สะมา-) น. สิ่งแต่ละสิ่งที่มีปรากฏอยู่ในเซตใดเซตหนึ่ง เช่น { ก, ข, ค } คือ เซตของอักษร ๓ ตัวแรกในภาษาไทย มีสมาชิก ๓ ตัว, สิ่งที่ปรากฏอยู่ในคู่อันดับใดคู่อันดับหนึ่ง เช่น (ก, ข) คือ คู่อันดับหนึ่งที่มี ก เป็นสมาชิกตัวหน้า ข เป็นสมาชิกตัวหลัง.
สมาชิกวุฒิสภาน. สมาชิกของวุฒิสภา, (ปาก) วุฒิสมาชิก.
ราชบัณฑิตสมาชิกองค์การวิทยาการของรัฐที่เรียกว่า ราชบัณฑิตยสถาน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
memberสมาชิก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
memberสมาชิก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
element (of a set)สมาชิก (ของเซต) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
element (of a set)สมาชิก (ของเซต) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ranking memberสมาชิกคนสำคัญของพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
member, rankingสมาชิกคนสำคัญของพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ranking minority memberสมาชิกคนสำคัญของพรรคฝ่ายข้างน้อย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
member of the householdสมาชิกครัวเรือน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
pivotal elementสมาชิกตามหลัก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
row elementสมาชิกตามแถว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Women labor union members สมาชิกสหภาพแรงงานสตรี [TU Subject Heading]
City council membersสมาชิกสภาเขต [TU Subject Heading]
City council membersสมาชิกสภาเทศบาล [TU Subject Heading]
County council membersสมาชิกสภาจังหวัด [TU Subject Heading]
Labor union membersสมาชิกสหภาพแรงงาน [TU Subject Heading]
Membershipสมาชิก [TU Subject Heading]
Member of The Household สมาชิกครัวเรือน
บุคคลที่อยู่ในครัวเรือน [สิ่งแวดล้อม]
Plan Puebla-Panamaสมาชิก เม็กซิโก เบลิซ กัวเตมาลา ฮอนดูรัส เอลซัลวาดอร์ นิการากัว คอสตาริกา และปานามา วัตถุประสงค์ ริเริ่มโดยประธานาธิบดี Vicente Fox ของเม็กซิโก เมื่อปี พ.ศ. 2543 เพื่อแสวงหาความร่วมมือและให้การสนับสนุนด้านเงินทุนแก่ประเทศภูมิภาค อเมริกากลางในการเชื่อมโยงเครือข่ายคมนาคมและสาธารณูปโภค เช่น ถนน สายส่งไฟฟ้า ท่อก๊าซ ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจจากเม็กซิโกลงไปยังประเทศทางตอนใต้ ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศร่วมกัน และเพื่อแก้ไขปัญหาการอพยพของแรงงานผิดกฎหมายจากประเทศในแถบอเมริกากลางเข้า สู่เม็กซิโก หมายเหตุ Puebla เป็นชื่อเมืองทางตะวันตกเฉียงใต้ของเม็กซิโก และเป็นจุดเริ่มต้นโครงการ ซึ่งสิ้นสุดที่ปานามา [การทูต]
Blockersสมาชิกประเภทดื้อดันทุรังจนหัวชนฝา [การแพทย์]
element (of a set)สมาชิก (ของเซต), ดู  set  [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And you tackled senator schumer's daughterและเธอได้รับมือกับลูกสาวของชูเมอร์ สมาชิกสภาสูง New Haven Can Wait (2008)
Why would you pay for a three-Year gym membership And only go twice?ทำไมคุณถึงจ่ายเงินค่าสมาชิกยิมราย 3 ปีแต่ไปแค่ 2ครั้ง Adverse Events (2008)
Heading towards you is a very important galactic senator.ที่กำลังตรงไปหาเจ้า คือวุฒิสมาชิกคนสำคัญ Destroy Malevolence (2008)
I trust you've already formulated a brilliant plan to rescue the senator.ข้าเชื่อว่าเจ้าคงจะมีแผนดีๆ ในการไปช่วยท่านวุฒิสมาชิกนะ Destroy Malevolence (2008)
I believe it's the senator.น่าจะมาจากท่านวุฒิสมาชิกครับ Destroy Malevolence (2008)
Master, we've found the senator. I'm patching her through.อาจารย์, เราได้รับสัญญาณจากวุฒิสมาชิก ข้ากำลังต่อสายไปให้ Destroy Malevolence (2008)
Ahsoka, how can we get to the senator?อโศกา บอกข้าซิว่าเราจะหาวุฒิสมาชิกเจอได้ยังไง Destroy Malevolence (2008)
I want that senator on this bridge.จับตัววุฒิสมาชิกมาที่นี่ให้ได้ Destroy Malevolence (2008)
- Nice shot, senator.- ยิงได้ดี, ท่านวุฒิสมาชิก Destroy Malevolence (2008)
This is Senator Almadola.นี่คือวุฒิสมาชิกอัลมาโดลา เจ้าคิดว่าเจ้ากำลังไปไหนเนี่ย ใครบางคนต้องอยู่ช่วยหล่อน Shadow of Malevolence (2008)
Two family members in one day.สมาชิกครอบครัวสองคนในวันเดียว And How Does That Make You Kill? (2008)
Ladies and gentlemen, please join me in a toast to our new recruit, our new knight of Camelot, Sir Lancelot.ท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ เชิญดื่มอวยพรให้กับสมาชิกใหม่ อัศวินคนใหม่แห่งคาเมลอต เซอร์แลนซาลอต Lancelot (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สมาชิก[n.] (samāchik) EN: member ; fellow   FR: membre [m] ; adhérent [m] ; affilié [m] ; sociétaire [m] ; élément [m]
สมาชิกของเซต[n. exp.] (samāchik khøng set) EN: element ; member   FR: élément d'un ensemble [m]
สมาชิกตลอดชีพ[n. exp.] (samāchik taløt chīp) EN: life member   FR: membre à vie [m]
สมาชิกถาวร[n. exp.] (samāchik thāwøn) EN: permanent member   
สมาชิกพิเศษ[n. exp.] (samāchik phisēt) EN: extraordinary member   FR: membre extraordinaire [m]
สมาชิกภาพ[n.] (samāchikkaphāp) EN: membership   FR: adhésion [f]
สมาชิกรัฐสภา[n. exp.] (samāchik ratthasaphā) EN: member of parliament ; member of the assembly   FR: député [m] ; parlementaire [m] ; membre du Parlement [m]
สมาชิกลำดับที่ ...[n. exp.] (samāchik lamdap thī …) FR: … (énième membre)
สมาชิกลำดับที่ 7[n. exp.] (samāchik lamdap thī jet) EN: seventh member   FR: septième membre [m]
สมาชิกวุฒิสภา[n.] (samāchik wutthisaphā) EN: senator   FR: sénateur [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
member(vt) สมาชิก
take out(vt.) สมัครเป็นสมาชิก เช่น If this magazine is really good, I might take out a subscription.
cardinality(n) จำนวนสมาชิกในเซ็ตทางคณิตศาสตร์ที่ให้มา
entrant(n) ผู้มาใหม่, ผู้เข้าทำงานใหม่, สมาชิกใหม่ เช่น They are entrants for a competition. พวกเขาเป็นผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
MLM(n abbrev ) ย่อมาจาก Multi-level marketing เป็นวิธีการตลาดและการขายแบบใช้เครือข่ายของบุคคล ในธุรกิจขายตรง (Direct selling) โดยสมาชิกของเครือข่าย นอกเหนือจากจะได้ส่วนแบ่งโดยตรงจากยอดที่ตนเองขายได้แล้ว ยังได้ผลประโยชน์เพิ่มเติมจากยอดของผู้ขายอื่นที่ตนเป็นคนแนะนำให้เข้ามาในระบบด้วย, R. Network Marketing

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
academician[N] สมาชิกของสโมสร (ทางด้านต่างๆเช่น ศิลปะ วัฒนธรรม และวิทยาศาสตร์)
Adventist[N] สมาชิกของศาสนาคริสต์ที่มีความเชื่อร่วมกัน, See also: สมาชิกของศาสนาคริสต์ที่เชื่อถือว่าพระเยซูคริสต์จะมาจุติในโลกอีก
alliance[N] สมาชิก, See also: แนวร่วม, ผู้สนับสนุน
ally[N] คนหรือประเทศที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน, See also: สมาชิกในกลุ่ม, Syn. associate, confederate
aristocracy[N] สมาชิกของกลุ่มชนชั้นสูง
aristocrat[N] สมาชิกของชนชั้นสูง, See also: คนชั้นสูง, ผู้ดี, Syn. nobleman, noble, peer
Catholic[N] สมาชิกของโบสถ์คาทอลิก
certain[PRO] สมาชิกที่เจาะจงจำนวนหนึ่ง
churchman[N] สมาชิกของโบสถ์ที่เป็นผู้ชาย
churchwoman[N] สมาชิกของโบสถ์ที่เป็นผู้หญิง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abbasid(แอ็บ' บะซิด) n. สมาชิกของราชวงศ์กาลิปส์ (caliphs) ในกรุงแบกแดดสมัยโบราณ
absolute majorityจำนวนสมาชิกที่มีมากกว่าฝ่ายตรงข้ามรวมทั้งหมด
adventist(แอด' เวนทิสทฺ) n. สมาชิกของนิกายคริสเตียนที่เชื่อถือว่าพระเยซูคริสจะมาจุติในโลกอีกครั้งที่สอง., Syn. Second Adventist
affiliate(อะฟิล' ลิเอท) vt.,vi. ผูกพัน, เข้าร่วม, รับเป็นสมาชิก, สืบสาวเรื่องราว, เป็นพี่น้องกัน, ยกให้เป็นพี่น้อง, รับเป็นบุตร. -n. สาขา (กิจการธุรกิจ) , ผู้ที่เป็นสมาชิกหรือผูกพัน. -affiliable adj. -affiliation n., Syn. branch,associate
alderman(ออล' เดอเมิน) n., (pl. -men) เทศมนตรี, สมาชิกสภาเทศบาล, ข้าหลวงใหญ่.
alkane(แอล' เคน) n. สมาชิกในอนุกรม alkane series
alkene(แอล' คีน) n. chem. สมาชิกของ alkene series
alkyne(แอล' คิน) chem. สมาชิกของ alkyne series
allies(แอล' ไลซ, อะไลซ') n. พหูพจน์ของ ally, พันธมิตร -Allies ชาติพันธมิตร,สมาชิกสนธิสัญญานาโต้ (NATO)
appanage(แอพ'พะเนจ) n. ที่ดินหรือรายได้รับตามระบบศักดินาแก่สมาชิกราชวงศ์กษัตริย์, ทรัพย์สินที่ครอบครองตามกฎหมาย

English-Thai: Nontri Dictionary
alderman(n) เทศมนตรี,สมาชิกสภาเทศบาล
councillor(n) สมาชิกสภา,ที่ปรึกษา,ผู้แนะนำ
councilor(n) สมาชิกสภา,ที่ปรึกษา,ผู้แนะนำ
counsellor(n) ผู้แนะนำ,สมาชิกสภา,ที่ปรึกษากฎหมาย,ทนายความ
counselor(n) ผู้แนะนำ,สมาชิกสภา,ที่ปรึกษากฎหมาย,ทนายความ
deputy(n) ตัวแทน,ผู้รักษาการแทน,รอง,สมาชิกสภาผู้แทน
eightieth(n) 1 ใน 80,ส่วนที่แปดสิบ,สมาชิกลำดับที่แปดสิบ
fellow(n) มิตรสหาย,เพื่อน,ภาคีสมาชิก,มนุษย์,นักวิจัยในมหาวิทยาลัย
filibuster(n) สมาชิกสภาฝ่ายค้าน,โจรสลัด
folks(n) ญาติพี่น้อง,สมาชิกในครอบครัว,พ่อแม่พี่น้อง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
congressman[คอง'กริสเมิน] (n) สมาชิก(ขาย)รัฐสภาอเมริกา(โดยเฉพาะของสภาผู้แทน)
gabrielite (n) สมาชิกคณะเซนต์คาเบรียล
hospitalers (n) สมาชิกคณะสงฆ์และทางทหารตั้งแต่สมัยสงครามครูเสด ผูสงเคราะห์คนเจ็บในโรงพยาบาล

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
労働組合員[ろうどうくみあいいん, roudoukumiaiin] (n) สมาชิกสหภาพแรงงาน
家族[かぞく, kazoku] (n) สมาชิกครอบครัว
議員[ぎいん, giin] (n) สมาชิกสภา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
党員[とういん, touin] (n ) สมาชิกพรรคการเมือง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
正会員[せいかいいん, seikaiin] Thai: สมาชิกประจำของสมาคม หรือ ชมรม
会員[かいいん, kaiin] Thai: สมาชิก English: member

German-Thai: Longdo Dictionary
Mitglied(n) |das, pl. Mitglieder| สมาชิก
jedenfallsอย่างน้อยที่สุด เช่น Die Stadtbücherei ist sehr gut. Jedenfalls bin ich seit ca. 5 Jahren ihr Mitglied. ห้องสมุดประจำเมืองดีมากเลย อย่างน้อยที่สุดฉันเป็นสมาชิกมาเกือบห้าปีแล้ว, See also: S. wenigsten, zumindest
in etw. (Akk) eintreten(vi) |tritt ein, trat ein, hat/ist eingetreten| เป็นสมาชิกในกลุ่มหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง เช่น Ich bin in den Tennisverein eingetreten.
informieren(vt) |informierte, hat informiert| แจ้งข่าว, ให้ข้อมูล เช่น Wir informieren Sie gern über die vielen Vorzüge unserer Mitgliedschaft. เรายินดีให้ข้อมูลคุณเกี่ยวกับความน่าดึงดูดของการเป็นสมาชิกกับเรา, See also: Related: sich informieren
abonnieren(vt) |abonnierte, hat abonniert| บอกรับเป็นสมาชิก, ลงนามเป็นสมาชิก เช่น eine Zeitung abonnieren รับหนังสือพิมพ์ประจำ
im Aboที่บอกรับเป็นสมาชิก เช่น ein Magazin im Abo นิตยสารที่รับเป็นประจำ, See also: Related: abonnieren

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top