Search result for

ยินยอมให้

(30 entries)
(0.0129 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยินยอมให้-, *ยินยอมให้*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He consented to the surgery.เขายินยอมให้ผ่าตัด The Itch (2008)
Allowing the fragrance of the flower to reach the tea leaves...ยินยอมให้กลิ่มหอมของดอกไม้เข้าถึงในชา... Episode #1.8 (2008)
You'll also have to sign a letter of intent with Mr. Al-Masri if that's okay with you.คุณต้องเซ็นต์ยินยอมให้เราด้วย กับคุณอัล มาสรี่ ถ้าคุณไม่ว่าอะไรนะ Body of Lies (2008)
Look, I told you, I will confess to the cover-ups, to the tampering...ไม่ สิ่งที่คุณทำยินยอมให้หมอพวกนั้น คนที่ทำเรื่องผิดพลากพวกนี้ เพื่อเก็นความลับพวกเขา และทำให้เขาฆ่าผู้ป่วยเพื่มขึ้น Some Kinda Love (2009)
...should be allowed to just... walk away...น่าจะยินยอมให้แค่.. เดินออกมา If It's Only in Your Head (2009)
That you're just permitting me to live here.คุณแค่ยินยอมให้ผมอยู่ที่นี่ You're Undead to Me (2009)
Hell, that you're permitting me to live.นรก คุณยินยอมให้ผมยังมีชีวิตอยู่ You're Undead to Me (2009)
Only a family member can commit somebody to an institution.มีแต่คนที่เป็นญาติเท่านั้น ที่จะพายินยอมให้เข้ารับการบำบัดได้ Boom Crunch (2009)
Oh, I'm sorry. He's not allowed in the house.โอ้,ฉันเสียใจด้วย เขาไม่ได้รับความยินยอมให้เข้ามาในบ้าน Let the Right One In (2010)
I can't believe Greendale allows it.ไม่น่าเชื่อว่ากรีนเดลยินยอมให้เก็บมันไว้ Aerodynamics of Gender (2010)
Oh, because the erotic charge of the role play is the consensual cheating.โอ้ เพราะบทบาททางเพศที่เปลี่ยนแปลงไป มันเป็นการนอกใจที่ยินยอมให้เกิด Compromising Positions (2010)
They continue to press me for my permission to kill Walter White.พวกเขาคอยตามตื้อเพื่อกดดันผม เพื่อให้ผมยินยอมให้ฆ่า วอลเตอร์ ไวท์ Hermanos (2011)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
allow to[PHRV] ยินยอมให้ตามกฎหมาย (มักเป็นเงิน), See also: ยอมให้, อนุญาตให้
allow up[PHRV] ยินยอมให้ลุกจากเตียง (คนป่วย), See also: ยอมให้, อนุญาตให้, Syn. permit up
bow before[PHRV] ยินยอมให้กับ, See also: ยอมอ่อนข้อให้, Syn. bow to
bow to[PHRV] ยินยอมให้กับ, See also: ยอมอ่อนข้อให้, Syn. bow before
consent to[PHRV] อนุญาตให้, See also: ยินยอมให้เกิดหรือมี, Syn. agree to
decide on[PHRV] ตัดสินให้, See also: ยินยอมให้, Syn. agree on, decide against, determine on, settle on
decide upon[PHRV] ตัดสินให้, See also: ยินยอมให้, Syn. agree on, decide against, determine on, settle on
emplane[VT] ขึ้นเครื่องบิน, See also: ยินยอมให้ขึ้นเครื่องบิน, Syn. enplane
emplane[VI] ขึ้นเครื่องบิน, See also: ยินยอมให้ขึ้นเครื่องบิน, Syn. enplane
give up[PHRV] ยอมยกให้, See also: ยินยอมให้, Syn. deliver over, give over

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brook(บรูค) {brooked,brooking,brooks} n. ห้วย,ลำธาร vt. ทนทุกข์,ยินยอมให้มี,ทน,ยินยอม
freewareฟรีแวร์ของฟรีหมายถึง ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที่แม้จะจดทะเบียนลิขสิทธิ์เอาไว้ แต่ก็ยินยอมให้มีการคัดลอกเอาไปใช้ได้อย่างเสรี โดยไม่คิด เงิน (ต่างกับ public domain ซึ่งไม่มีการจด ทะเบียนใด ๆ เลย ใครจะคัดลอกหรือนำไปใช้ ก็สามารถทำได้ทั้งสิ้น)
give-and-taken. การยินยอมให้แก่กัน, Syn. reciprocity
open architectureสถาปัตยกรรมเปิดหมายถึง แนวคิดที่จะทำให้การออกแบบและการสร้างคอมพิวเตอร์เป็นความรู้ที่เป็นสาธารณะโดย ยินยอมให้บริษัทต่าง ๆ นำไปผลิตขายได้ ทั้งนี้เพื่อช่วยให้การพัฒนาการสร้างคอมพิวเตอร์ให้ดีขึ้นไปเรื่อย ๆ
pds(พีดีเอส) ย่อมาจาก public domain software เป็นที่รวมของโปรแกรมฟรี หมายถึงผู้สร้างซอฟต์แวร์นั้น ๆ ยินยอมให้คนทั่วไปคัดลอกไปใช้ได้ ไม่ผิดพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ดู public domain ประกอบ
public domainn. ที่ดินของรัฐ,สิ่งประดิษฐ์หรือผลงานทางวรรณกรรมที่สิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์หมดอายุ,สาธารณสมบัติ,ของสาธารณะหมายถึง ซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นแล้วผู้สร้างหรือเจ้าของยินยอมให้ใคร ๆ มาคัดลอกนำไปใช้ได้ โดยไม่ผิดพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ เช่น โปรแกรม Cuwriter ในระบบเครือข่าย จะมีกลุ่มโปรแกรมกลุ่มหนึ่งเรียกว่า PDS ย่อมาจาก public domain software เป็นที่รวมของโปรแกรมฟรีต่าง ๆ ที่ใคร ๆ ก็สามารถคัดลอกไปใช้ได้

German-Thai: Longdo Dictionary
erlauben(vt) |erlaubte, hat erlaubt, etw./jmdm. etw. zu tun| อนุญาต, ยินยอมให้ทำ เช่น Erlauben Sie mir Sie anzurufen? คุณอนุญาตให้ผมโทรไปหาคุณได้ไหมครับ , See also: A. verbieten,
nachgeben(vt) |gibt nach, gab nach, hat nachgegeben| ยอมทำตาม, ยินยอมให้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top