Search result for

มีรายได้

(27 entries)
(0.0981 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มีรายได้-, *มีรายได้*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - สัตวศาสตร์ (อังกฤษ) (EN-ANIMAL) (UNAPPROVED version -- use with care )
ผู้มีรายได้ประจำsomeone with regular income (This does not mean "rentier"--"rentier" ไม่ถูกเลย)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
น้ำซึมบ่อทรายมีรายได้มาเรื่อย ๆ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Got to bring back the tourists that'll put all your businesses on a paying basis.ต้องเรียกนักท่องเที่ยวกลับมา ให้ร้านรวงมีรายได้อยางที่ควรจะเป็น Jaws (1975)
Earn some moneyมีรายได้เงินจำนวนหนึ่ง Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
As you know, Andrew has earned a great deal of money from his endeavours.อย่างที่คุณทราบ แอนดรูมีรายได้มากจากการทำงาน Bicentennial Man (1999)
I'd like to earn some moneyฉันอยากมีรายได้ Failan (2001)
Wouldn't it be okay for your company to make a little less money...จะเป็นไรไหมถ้าบริษัทของคุณ มีรายได้ลดลงสักนิดหน่อย... . The Corporation (2003)
I used to make 210 grand a year.ผมมีรายได้ 210 เหรียญต่อปี Mr. Monk Gets Fired (2004)
Vaudeville, huh?ฉันไม่มีรายได้มาพักนึงแล้ว King Kong (2005)
Yeah, well, you got nothin', you don't need nothin'.เหรอ... อืมม... พ่อว่าถ้าเราไม่มีรายได้อะไรมาก ก็ไม่ควรต้องการอะไรมาก Brokeback Mountain (2005)
She should make at least 40 K a year?เธอต้องมีรายได้อย่างต่ำ 4 หมื่นวอนต่อปีด้วยเหรอคะ? My Boyfriend Is Type-B (2005)
- He makes $200,000 a year.- แต่เขามีรายได้สองแสนต่อปี Rendition (2007)
Why would somebody who... who makes $200,000 a year... risk his life and his family for $40,000?ทำไมคนที่มีรายได้_BAR_ ตั้งสองแสนต่อปี ต้องเสี่ยงชีวิตตัวเองและครอบครัว_BAR_ Rendition (2007)
We've got 40 families ready to move in-- 40 families, John, low-income families.เรามีครอบครัว 40 ครอบครัวที่พร้อมจะย้ายเข้ามา 40 ครอบครัว, จอห์น จากครอบครัวที่มีรายได้ต่ำ Saw IV (2007)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
make ends meet[IDM] มีรายได้พอประทังชีวิต, See also: มีเงินพออยู่รอด
make[VT] หาได้, See also: มีรายได้, หารายได้, Syn. earn, gain

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
benefice(เบน'นิฟิส) n. ตำแหน่งที่มีรายได้,ตำแหน่งบาทหลวงที่มีเงินเดือน,ตำแหน่งพระสอนศาสนา,ที่ดินที่ให้ครอบครอง
break-even(เบรค'อีเวิน) adj. มีรายได้เท่ากับรายจ่าย,เสมอตัว,ไม่กำไรและไม่ขาดทุน
commendam(คะเมน'แดม) n. ตำแหน่งพระสอนศาสนา,ตำแหน่งที่มีรายได้
earn(เอิร์น) v. หาได้,หามาได้,ได้กำไร,ได้รับ,สมควรได้รับ,มีรายได้,อยากได้,ปรารถนา, See also: earner n.
high endชั้นดีชั้นสูงหมายถึง ผลิตภัณฑ์ชั้นดีเยี่ยมที่บางบริษัททำการผลิตขี้นมา แน่นอนที่ราคาจะต้องสูงตามไปด้วย เป็นที่นิยมในกลุ่มคนที่มีฐานะดี บางบริษัทอาจสนใจผลิตตรงข้าม กล่าวคือ เป็นผลิตภัณฑ์ที่พอใช้ได้ และราคาถูก เป็นที่นิยมในกลุ่มคนที่มีรายได้น้อย ซึ่งเรียกว่า low end แต่ก็มีข้อดีก็คือ จะทำให้ขายได้จำนวนมากกว่า ดู low end เปรียบเทียบ
logical operatorตัวดำเนินการตรรกะหมายถึง สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม การสร้างแผ่นตารางจัดการ หรือการสร้างฐานข้อมูลเพื่อแสดงถึงสัมพันธภาพระหว่างรายการสองรายการ ตัวดำเนินการดังกล่าวมีด้วยกัน 3 ตัวคือ AND, OR, และ NOT เช่น จะเขียนโปรแกรมสั่งให้เครื่องค้นหา (จากแฟ้มข้อมูลใหญ่ ๆ) คนที่มีรายได้สูงกว่าห้าแสนบาทต่อปี AND ใช้รถเบนซ์รุ่นใหม่สุด (หมายความว่า ต้องมีคุณสมบัติทั้งสองอย่าง) ดู OR เปรียบเทียบ
realise(รี'อะไลซ) vt. เข้าใจ,สำนึก,ทำให้เป็นจริง,ทำให้สมปรารถนา,ทำให้บรรลุผล,เปลี่ยนเป็นเงินสดหรือเงิน,ได้กำไรหรือมีรายได้,ขายได้กำไร vi. เปลี่ยนทรัพย์สินหรือสินค้าให้เป็นเงินสดหรือเงิน, See also: realisable adj. realizable adj. realisably adv.
realize(รี'อะไลซ) vt. เข้าใจ,สำนึก,ทำให้เป็นจริง,ทำให้สมปรารถนา,ทำให้บรรลุผล,เปลี่ยนเป็นเงินสดหรือเงิน,ได้กำไรหรือมีรายได้,ขายได้กำไร vi. เปลี่ยนทรัพย์สินหรือสินค้าให้เป็นเงินสดหรือเงิน, See also: realisable adj. realizable adj. realisably adv.
wageworker(เวจฺ'เวิร์คเคอะ) n. =wage earner ผู้รับจ้างหรือมีรายได้จากการจ้าง, See also: wageworking adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
get(vi) มาถึง,เข้าใจ,บรรลุ,กลายเป็น,ได้เงิน,มีรายได้

German-Thai: Longdo Dictionary
aufgrund + G(Präp.) เนื่องจากว่า, ด้วยเหตุว่า, เพราะว่า เช่น Aufgrund des sehr hohen Einkommens kann er bald ein neues Haus aufbauen lassen. = เนื่องจากการมีรายได้ที่สูงมาก เขาจึงสามารถจะสร้างบ้านใหม่ได้ในไม่ช้านี้, See also: S. wegen, infolge

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top