Search result for

ผู้ส่ง

(56 entries)
(0.0994 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผู้ส่ง-, *ผู้ส่ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ส่งออก[N] exporter, Ant. ผู้นำเข้า, Example: การที่ราคาไก่เนื้อตกต่ำในช่วงนี้ ทำให้ผู้เลี้ยง ผู้ผลิต และผู้ส่งออกต้องปรับตัว เพื่อให้ทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น, Thai definition: ผู้ที่ส่งสินค้าออกไปขายยังต่างประเทศ
ผู้ส่งข่าว[N] messenger, See also: courier, delivery boy, emissary, errand-boy, herald, Syn. ผู้ส่งสาส์น, ผู้บอกข่าว, Example: เขาเป็นผู้ส่งข่าวที่มีความรวดเร็วฉับไวมากทีเดียว, Count unit: คน
ผู้ส่งสาส์น[N] messenger, See also: courier, delivery boy, emissary, errand-boy, herald, Syn. ผู้ส่งจดหมาย, ผู้บอกข่าว, ผู้ส่งข่าว, Example: นายมั่นเป็นผู้ส่งสาส์นที่เจ้าเมืองไว้ใจที่สุด, Count unit: คน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
senderผู้ส่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
promoterผู้ส่งเสริม, ผู้ก่อตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Senderผู้ส่งสาร [การจัดการความรู้]
senderผู้ส่ง, คนหรืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับส่งข้อมูล/ข่าวสาร ซึ่งอาจเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ กล้องวีดิทัศน์ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No stamp, no return address?ไม่ติดแสตมป์ ไม่มีที่อยู่ผู้ส่ง Oh, God! (1977)
Jerry Landers. He said that he wanted me to be his messenger, like Moses.เจอร์รี่ แลนเดอร์ส ท่านบอกว่า อยากให้ผมเป็นผู้ส่งข้อความ Oh, God! (1977)
-...at this particular time, Mr. Landers?ผู้ส่งข้อความในช่วงเวลานี้ Oh, God! (1977)
A messenger from God.ผู้ส่งสารจากพระเจ้า Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Giuseppe Conlon, her brother-in-law... the courier who arrived with more explosives.Giuseppe Conlon, พี่ชายของเธอกฎหมายใน ... ผู้ส่งสาส์นมาถึง กับวัตถุระเบิดขึ้น In the Name of the Father (1993)
Plain brown wrapper. No return address.ห่อด้วยกระดาษสีน้ำตาล ไม่จ่าหน้าผู้ส่ง In the Mouth of Madness (1994)
Speak of the devil. A messenger.พูดของมาร ผู้ส่งสาร Princess Mononoke (1997)
I'm a messenger.ผมเป็นผู้ส่งสาร City of Angels (1998)
No, I'm a messenger of God.ไม่ใช่ ผมเป็นผู้ส่งสารของพระเจ้า City of Angels (1998)
I thought he was a messenger.ฉันนึกว่าเขาเป็นผู้ส่งสาร City of Angels (1998)
Who was this someone? There's no return address on the envelope.ไม่จ่าหน้าชื่อที่อยู่ผู้ส่งบนซองว่ะ Pilot (2005)
Armed with a phone number, Obtaining the mysterious text-messenger's i.d.มีเบอร์โทรศัพท์เป็นอาวุธ อีกทั้ง ผู้ส่งข้อความลึกลับ There's Something About Harry (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ส่ง[n.] (phūsong) EN: sender   FR: expéditeur [m]
ผู้ส่งข่าว[n.] (phūsongkhāo) EN: messenger ; courier ; informant ; press officer ; information officer ; delivery boy ; emissary ; errand-boy ; herald   FR: messager [m] ; émissaire [m] ; envoyé [m]
ผู้ส่งลูก[n. exp.] (phūsong lūk) EN: server   FR: serveur [m]
ผู้ส่งสาส์น[n. exp.] (phū song sān) EN: messenger ; courier ; delivery boy ; emissary ; errand-boy ; herald   FR: messager [m]
ผู้ส่งสินค้า[n. exp.] (phū song sinkhā) EN: supplier   FR: fournisseur [m] ; fournisseuse [f]
ผู้ส่งสินค้าออกนอก[n. exp.] (phū song sinkhā øk nøk) EN: exporter   FR: exportateur [m] ; exportatrice [f]
ผู้ส่งออก[n.] (phū song-øk) EN: exporter   FR: exportateur [m] ; exportatrice [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
addresser[N] ผู้ส่ง, See also: ผู้พูด, ผู้ส่งสาร
bailor[N] ผู้ส่งมอบทรัพย์สินให้ประกันตัว, Syn. bondsman
carrier[N] ผู้ส่ง
communicant[N] ผู้ส่งข่าว
consigner[N] ผู้ส่ง, Syn. consignor, sender, exporter
consignor[N] ผู้ส่ง, Syn. consigner, sender, exporter
courier[N] ผู้ส่งสาร, See also: คนเดินหนังสือ, Syn. messenger
deliverer[N] ผู้นำส่ง, See also: ผู้ส่งสาร, ผู้ส่ง, ผู้ส่งสินค้า, Syn. diliverance
herald[N] ผู้ประกาศ, See also: ผู้ส่งข่าวสาร, Syn. announcer, messenger
promoter[N] ผู้สนับสนุน, See also: ผู้ส่งเสริม, Syn. booster, advertiser, agent

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
address(n. อะเดรส' , แอด' เดรส; -vi. อะเดรส') n.,vi. (การ) ปราศรัยกับ, (การ) พูดกับ, (การ) เตรียม, คำปราศรัย, คำถวายพระพรชัยมงคล, คำจ่าหน้าซอง, กิริยาวาจา,บุคลิกลักษณะ, (การ) พูดจา, ความแคล่วคล่อง. -addresser n.ผู้ส่งจดหมาย,
bailor(เบ'เลอะ) n. ผู้ส่งมอบทรัพย์สินเพื่อประกันตัว
bill of ladingn. ใบขนของซึ่งบริษัทขนส่งหรือบริษัทเดินเรือออกให้แก่ผู้ส่งสินค้า
carrier(แค'ริเออะ) n. ผู้ขนส่ง,ผู้ส่ง,บริษัทขนส่ง,ขบวนการขนส่ง,อุปกรณ์รับน้ำหนัก,ตัวนำเชื้อ,พาหะนำโรค,เครื่องบินขนส่ง (คนโดยสารหรือไปรษณียภัณฑ์) ,นกพิราบส่งข่าว, Syn. transporter
cheep(ชีพ) {cheeped,cheeping,cheeps} v. ร้องเสียงจิ๊บ ๆ -n. ผู้ส่งเสียงดังกล่าว
communicantn. ผู้เข้าร่วมพิธีรำลึกถึงวันสวรรคตของพระเยซู,ผู้ติดต่อ,ผู้ส่งข่าว. adj. ซึ่งติดต่อ
communicatorn. ผู้ถ่ายทอด,ผู้ส่งข่าวสาร,เครื่องมือสื่อสาร
consignor(คันไซ'เนอะ) n. ผู้ส่งของ,บริษัทส่งของ., Syn. consigner
contributor(คันทริบ'บิวเทอะ) n. ผู้บริจาค,ผู้ออกเงินช่วยเหลือ,ผู้ช่วยเหลือ,ผู้มีส่วน,ผู้ส่งเรื่องเขียนไปตีพิมพ์., See also: contributorial adj. ดูcontributor
correspondent(คอริสพอน'เดินทฺ) n. ผู้ติดต่อกันทางจดหมาย,ผู้ส่งจดหมาย,นักข่าว,สิ่งที่เป็นคู่กัน,สิ่งตรงกัน,บุคคลหรือบริษัทที่ติดต่อกัน,ลูกค้า adj. ซึ่งตรงกัน,ซึ่งลงรอยกัน,ซึ่งเหมือนกัน, Syn. corresponding

English-Thai: Nontri Dictionary
abetter(n) ผู้ส่งเสริม,ผู้หนุนหลัง,ผู้ยุยง
abettor(n) ผู้ส่งเสริม,ผู้หนุนหลัง,ผู้ยุยง
addresser(n) ผู้พูด,ผู้ส่งจดหมาย
courier(n) ผู้สื่อข่าว,ผู้ส่งข่าว,คนเดินหนังสือ
deliverer(n) ผู้ช่วยเหลือ,ผู้ช่วยชีวิต,ผู้ส่งให้,ผู้มอบอิสรภาพ
freighter(n) เรือบรรทุกสินค้า,คนส่งของ,ผู้ส่งสินค้า,เครื่องบินบรรทุกสินค้า
informant(n) ผู้บอก,ผู้ส่งข่าว,ผู้แจ้ง
messenger(n) ผู้ส่งข่าว,ทูตสวรรค์,ผู้ส่งสาร,เครื่องบ่งชี้,ลาง
promoter(n) ผู้ส่งเสริม,ผู้จัดตั้ง,ผู้สนับสนุน,ผู้จัด
prompter(n) คนบอกบท,ผู้ส่งเสริม,ผู้กระตุ้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top