Search result for

ปรอย

(28 entries)
(0.0145 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปรอย-, *ปรอย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปรอย[V] drizzle, See also: drop, shower, Syn. พรำ, ลงเม็ด, ตก, โปรยปราย, ปรอยๆ, Ant. หยุด, หาย, Example: น้ำตาปรอยลงมาเปื้อนมือของเธอ
ปรอย[V] be sad, See also: be downcast, be woebegone, be sorrowful, be melancholy, Syn. เศร้าสร้อย, ละห้อย, บอกบุญไม่รับ, หม่นหมอง, Ant. สดใส, แจ่มใส, สมชื่น, Example: เธอชอบทำตาปรอย, Thai definition: ที่แสดงอาการเศร้า (ใช้แก่ตา)
ปรอย[ADV] lightly, See also: in a drizzle, Syn. พรำๆ, หยิมๆ, ลงเม็ด, โปรยปราย, Ant. หาย, หยุด, Example: ฝนตกปรอยๆ เคราะห์ดีที่สวมเสื้อกันฝนมา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปรอย ๆ ๒(ปฺรอย) ว. ที่ตกเป็นระยะ ๆ ไม่หนาเม็ด (ใช้แก่ฝนตก) เช่น ฝนตกปรอย ๆ.
ปรอย, ปรอย ๆ ๑(ปฺรอย) ว. ที่แสดงอาการเศร้า (ใช้แก่ตา) เช่น ทำตาปรอย.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Drizzle!- ดริซเซิล! (ปรอยๆ) Throwdown (2009)
'Cause you know how awesome it is when it's just drizzling outside,but it's not really raining, so it smells like rain,but you don't need an umbrella to go outside.เธอก็รู้ มันเจ๋งออกเวลาฝนตกแค่"ปรอยๆ" เราได้กลิ่นฝน แต่ไม่ต้องถือร่มออกจากบ้าน Throwdown (2009)
Bartowski, I need your professional opinion.บาทาวสกี้ ฉันอยากได้ความเห็นของมือโปรอย่างนาย Chuck Versus the Fake Name (2010)
What? It's just a drizzle.อะไรกัน มันก็แค่ฝนตกปรอยๆ Unpleasantville (2010)
Hey, p.G., I'm gonna send you a photograph Of a tattoo.เฮ้ พีจี ฉันกำลังจะส่งรูปรอยสัก ไปให้คุณ ...A Thousand Words (2010)
Seriously, professionals like us!มือโปรอย่างพวกเราเนี่ยนะ! Personal Taste (2010)
The thing is, C-14 ratios in the atmosphere have varied dramatically, especially since the 1940s.ส่วนนี่คือ อัตราส่วน C-14 ที่ในชั้นบรรยากาศมี ความผันแปรอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ทศวรรษที่ 1940 Sudden Death (2010)
The British Ambassador said that winter, like today, had chilly winds and it was snowing.ฤดูหนาวครั้งนั้นก็เหมือนวันนี้ ลมเย็นพัดมาบาดผิวให้หนาวสั่น หิมะตกปรอยๆ 1911 (2011)
Hey, how the hell does a pro like you stand working with the rest of these Miami Homicide chuckleheads?ไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมมือโปรอย่างคุณ ถึงได้ทนทำงานกับ พวกไม่เอาไหน ในแผนกฆาตกรรมไมอามี่ได้นะ? The Angel of Death (2011)
Why would a professional like Andre be threatened by...ทำไมมือโปรอย่างอังเดรจะต้องมากลัว... Suspicion Song (2011)
(Whispers) Please don't speak to my boy like that.ได้โปรอย่าพูด กับลูกข้าอย่างนั้น Desperate Souls (2012)
So these are the spatter photos from the bodies you dug up.นี่คือรูปรอยหยดเลือด จากศพที่คุณพบ Do the Wrong Thing (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปรอย[v.] (prøi) EN: drizzle   FR: bruiner
ปรอย[adv.] (prøi) EN: drizzly ; mizzly ; misty   
ปรอย[X] (prøi-prøi) EN: drizzlingly   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dribble(ดริบ'เบิล) {dribbled,dribbling,dribbles} vi.,n. (การ) หยุด,ไหลริน,ไหลหยด,ค่อย ๆ เคลื่อน,ค่อย ๆ หายไป,จำนวนหรือปริมาณเล็กน้อย,ฝนลงเล็กน้อย,ฝนตกปรอย
flurry(เฟลอ'รี) n. หิมะที่ตกปรอย ๆ ,ฝนตกลงมาอย่างประปราย,ความตื่นเต้นหรืองงงวยที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน,ความเกรียวกราว,ความหวั่นไหวของตลาดหุ้น,ลมที่พัดมาอย่างกะทันหัน. vt. ทำให้ยุ่งใจ,ทำให้ตื่นเต้น, Syn. fluster
shower(เชา'เออะ) n. ฝนหรือลูกเห็บหรือหิมะที่ตกลงมาปรอย ๆ ,การตกลงมาเป็นจำนวนมาก,การอาบน้ำโดยการใช้ฝักบัว ,ฝักบัว,ผู้แสดง,สิ่งที่แสดง vt. อาบน้ำด้วยฝักบัว,สาด,ราด,ให้อย่างมากมาย. vi. ฝนตกปรอย ๆ ,หิมะตกปรอย ๆ ,อาบน้ำฝัก-บัว., See also: showery n.

English-Thai: Nontri Dictionary
dribble(n) การไหลริน,ฝนปรอย
drizzle(n) ฝนปรอย,ฝนพรำ
drizzle(vi) ฝนปรอย,ฝนตกพรำ,ฝนตกประปราย
shower(vi) ตกปรอยๆ,โปรยปราย,อาบน้ำฝักบัว
sprinkle(vt) โปรย,พรม,ตกปรอยๆ,โรย,หว่าน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top