Search result for

ธรรมะ

(37 entries)
(0.0103 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ธรรมะ-, *ธรรมะ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ธรรมะ[N] dharma, See also: virtue codes of moral, scruples, rectitude, Syn. คุณความดี, ธรรม, ความถูกต้อง, Example: พระสงฆ์เป็นผู้มีธรรมะในใจ, Notes: (บาลี, สันสกฤต)
ธรรมะธัมโม[ADJ] moral, See also: dharma, righteousness, lawful, rectitude, righteous, scrupulous, Syn. ธัมมะธัมโม, Thai definition: ที่มีศีลธรรม, ที่มีคุณงามความดี, Notes: (บาลี, สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ธรรมะธัมโมว. เรียกคนที่เคร่งครัดในศาสนา ว่า คนธรรมะธัมโม.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dharmaธรรมะ [TU Subject Heading]
Dharma (Buddhism)ธรรมะ (พุทธศาสนา) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- I'm the good drug dealer.- ผมเป็นพ่อค้ายาฝ่ายธรรมะ Pineapple Express (2008)
A dharma station.สถานีของ ธรรมะปฏิบัติ Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
And they had no choice But to join The dharma initiative.และพวกเขาไม่มีทางเลือกจึงต้องเข้าร่วมกับธรรมะปฏิบัติ Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
The dharma initiative Called the lamp post.ธรรมะปฏิบัติการ เสาดวงไฟ Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
So what's up with you guys In the old dharma jumpsuits?เกิดอะไรขึ้น ทำไมนายสวมชุดของพวกธรรมะปฏิบัติ Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
And her objection to the test is a philosophical one.การคัดค้านเรื่องการทดสอบนี้/Nเป็นเรื่องเกี่ยวกับธรรมะ You Bury Other Things Too (2011)
Gospel Hour is happy to welcome Pastor Bill O'Connor of Kearney's First United Methodist Church.รายการธรรมะหรรษา ยินดีต้อนรับ บาทหลวง บิล โอคอนเนอร์ จากคริสตจักร ยูไนเต็ด เมโทดิส แห่งเมืองคาร์นีย์ Nebraska (2011)
Taking names, taking numbers. Join our righteous frat.รับสมาชิก หลายคน เข้าชมรมธรรมะของเรา Pitch Perfect (2012)
Luna, say something Bible like over these bodies.ลูน่า ช่วยกล่าวอะไรที่ธรรมะ ธรรมะให้กับศพด้วย Riddick (2013)
You're virtuous.เธอเป็นฝ่ายธรรมะ Hail, Hale (2013)
Good has won, just as it always does.ธรรมะย่อมชนะอธรรมเสมอ The Queen Is Dead (2013)
You see, in the end, it isn't good or evil that wins... but power.เห็นไหม ในที่สุด ไม่ใช่ธรรมะหรืออธรรม ที่ชนะ... อำนาจต่างหาก The Queen Is Dead (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ธรรมะ[n.] (thamma) EN: dharma ; dhamma ; virtue codes of moral ; scruples ; rectitude   FR: dharma [m] ; dhamma [m] ; enseignements du Bouddha [mpl]
ธรรมะธัมโม[adj.] (thammathammō) EN: moral   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
philosophical[ADJ] ซึ่งยึดหลักธรรมะ, See also: ธรรมะธัมโม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dharma(ดาร์'มะ) n. ธรรมะ
ethics(เอธ'ธิคซฺ) n. จริยศาสตร์,จริยธรรม,วิชาศีลธรรม,ธรรมะ., See also: ethician n. ดูthics ethician n. ดูthics ethicist n. ดูthics
philosophic(ฟิลละซอฟ'ฟิเคิล) adj. เกี่ยวกับปรัชญา,ยึดหลักปรัชญา,คัมภีรภาพ,ไม่ดิ้นรน,ยึดหลักธรรมะ,ธรรมะธัมโม,ปลงตก,มีเหตุและเยือกเย็น
philosophical(ฟิลละซอฟ'ฟิเคิล) adj. เกี่ยวกับปรัชญา,ยึดหลักปรัชญา,คัมภีรภาพ,ไม่ดิ้นรน,ยึดหลักธรรมะ,ธรรมะธัมโม,ปลงตก,มีเหตุและเยือกเย็น
philosophy(ฟิลอส'ซะฟี) n. ปรัชญา,ระบบปรัชญา,หลักปรัชญา,ระบบหลักการ,สาขาวิชาทั้งหมด (ยกเว้นแพทยศาสตร์,วิชากฎหมาย และศาสนศาสตร์) ,ธรรมะ,วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ,จริยศาสตร์,ความรักวิชาอย่างคลั่งไคล้
precept(พรี'เซพทฺ) n. การอบรม,การสั่งสอน,คำสั่งสอน,ศีล,ภาษิต,ธรรมะ,คติพจน์,กฎ,หนังสือคำสั่ง, Syn. maxim,writ,directive
religion(รีลิจ'เจิน) n. ศาสนา,ลัทธิ,ความเลื่อมใสในศาสนา,เรื่องศาสนา,กลุ่มนักบวช,ความเลื่อมใส,ชีวิตในศาสนา,ธรรมะ,หลักธรรม, See also: religions n. พิธีศาสนา,ความเคร่งครัดในศาสนา
righteous(ไร'เชิส) adj. ถูกต้อง,ชอบธรรม,มีธรรมะ,ตรงไปตรงมา
righteousness(ไร'เชิสนิส) n. ความถูกต้อง,ความชอบธรรม,การมีธรรมะ,ความตรงไปตรงมา
seminarian(เซมมะแน'เรียน) n. นักศึกษาศาสนศาสตร์,นักศึกษาธรรมะ,นักศึกษาเทววิทยา,ผู้ศึกษาในโรงเรียนศาสนา

English-Thai: Nontri Dictionary
devout(adj) ใจบุญ,มีศรัทธา,ธรรมะธรรมโม
ethics(n) จรรยา,จริยธรรม,ธรรมะ,ศีลธรรม,จริยศาสตร์
philosophize(vi) คิดอย่างปรัชญาเมธี,ปลงตก,ยึดหลักปรัชญา,ศึกษาธรรมะ
philosophy(n) ปรัชญา,จริยศาสตร์,ธรรมะ
precept(n) กฎ,คำสั่งสอน,ธรรมะ,ศีล,ภาษิต,การอบรม
seminary(n) โรงเรียนสอนศาสนา,โรงเรียนธรรมะ
unscrupulous(adj) ไม่พิถีพิถัน,ไม่มีธรรมะ,ไร้ยางอาย,ไม่มีหลักการ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top