Search result for

ทุน

(106 entries)
(0.0109 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทุน-, *ทุน*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (org ) Thailand Research Fund (TRF)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทุน[N] capital, See also: asset, fund, investment, grant, stipend, Syn. เงินทุน, ทุนทรัพย์, Count unit: ก้อน
ทุนนอน[N] frozen capital, See also: idle capital (fund, money) frozen capital, Thai definition: เงินทุนประจำที่ได้ดอกผลเสมอ
ทุนรอน[N] capital, See also: fund, asset, money, reserve, fund, Syn. เงินสะสม, เงินลงทุน, ทุน, Thai definition: ทรัพย์ที่มีเอาไว้ใช้สอยหาผลประโยชน์
ทุนิยม[N] pessimism, See also: cynicism, nihilism, Syn. ทุทรรศนนิยม, Thai definition: ทฤษฎีที่ถือว่า โลก ชีวิต และมนุษย์ เป็นสิ่งเลวร้ายที่สุด
ทุนนิยม[N] capitalism, Syn. ระบบทุนนิยม, Thai definition: ระบบเศรษฐกิจที่ยอมให้บุคคลมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและทรัพยากรที่เป็นทุน มีเสรีภาพในการผลิต และการค้า
ทุนเดิม[N] original capital, See also: original fund
ทุนวิจัย[N] research fund
ทุนสำรอง[N] reserved fund, See also: capital reserve, Thai definition: เงินที่จัดสรรไว้จากเงินกำไรของบริษัทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ทุกคราวที่จ่ายเงินปันผล, Notes: (กฎหมาย)
ทุนสำรอง[N] reserves, Syn. เงินสำรอง, Thai definition: เงินที่จัดเก็บไว้เป็นทุน หรือสำหรับไว้ใช้จ่ายในคราวจำเป็น
ทุนทรัพย์[N] capital, See also: asset, property, resources, principal, venture capital, Syn. กองทุน, เงินทุน, ทุนรอน, Thai definition: ทรัพย์ที่เป็นทุน, จำนวนทรัพย์ที่ตั้งเป็นทุน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทุนน. ของเดิมหรือเงินเดิมที่มีไว้ ลงไว้ กำหนดไว้ จัดตั้งไว้ เพื่อประโยชน์ให้งอกงาม เช่น มีความรู้เป็นทุน มีเงินเป็นทุน
ทุนเงินหรือทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ตั้งไว้สำหรับดำเนินกิจการเพื่อหาผลประโยชน์.
ทุนจดทะเบียนน. จำนวนเงินทุนของบริษัทที่ได้จดทะเบียนไว้ตามกฎหมาย และได้กำหนดไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นพร้อมทั้งระบุมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และจำนวนสูงสุดของหุ้นที่จะออกจำหน่ายได้.
ทุนทรัพย์(ทุนนะซับ) น. ทรัพย์ที่เป็นทุน, จำนวนทรัพย์ที่ตั้งเป็นทุน
ทุนทรัพย์จำนวนเงินหรือราคาทรัพย์ที่เรียกร้องกันในคดี
ทุนทรัพย์ทุนที่ผู้เป็นหุ้นส่วนได้ลงไว้ในห้างหุ้นส่วนสามัญ.
ทุนนอนน. เงินทุนประจำที่ได้ดอกผลเสมอ.
ทุนนิมิต(ทุนนิมิด) น. ลางร้าย
ทุนนิมิตเครื่องหมายอันชั่วร้าย.
ทุนนิยมน. ระบบเศรษฐกิจที่ยอมให้บุคคลมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและทรัพยากรที่เป็นทุน มีเสรีภาพในการผลิตและการค้า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fundทุน, กองทุน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
loan capitalทุนกู้ยืม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
capital, loanทุนกู้ยืม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
authorized issue; authorized capitalทุนจดทะเบียน (ของบริษัทจำกัด) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
authorized capital; authorized issueทุนจดทะเบียน (ของบริษัทจำกัด) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
capital, authorizedทุนจดทะเบียน (ของบริษัทจำกัด) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
working capitalทุนดำเนินการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
legal capitalทุนตามกฎหมาย, ทุนจดทะเบียน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
paid-up capitalทุนที่ชำระแล้ว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
nominal capitalทุนที่ตั้งไว้, ทุนที่กำหนดไว้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Exchange reserveทุนสำรองเงินตราต่างประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
Callable capitalทุนที่เรียกไถ่คืนได้ทันที [เศรษฐศาสตร์]
Capitalทุน, เงินทุน [เศรษฐศาสตร์]
Capitalismทุนนิยม [เศรษฐศาสตร์]
Intellectual Capitalทุนทางปัญญา [การจัดการความรู้]
Research grantทุนอุดหนุนการวิจัย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Campaign fundsทุนในการหาเสียง [TU Subject Heading]
Capitalทุน [TU Subject Heading]
Capitalismทุนนิยม [TU Subject Heading]
Capitalism in literatureทุนนิยมในวรรณกรรม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I am buying it. It's a good investment.ฉันซื้อมันเพราะฉันคิดว่าเป็นการลงทุนที่ดี Chuck in Real Life (2008)
(woman) We're starting a fund.เราจะตั้งกองทุน Emancipation (2008)
Oh, yeah, we will. Treasury?โอ้ ใช่ เราจะได้คืน เงินทุนล่ะ Pilot (2008)
Uh, run fund is covered for the next two months.นำเงินลงทุนมาสำรอง สำหรับสองเดือนข้างหน้า Pilot (2008)
It'll take more than a few detonators to destroy this outpost.เชื้อปะทุนิดเดียวไม่พอที่จะ ระเบิดฐานนี่หรอก Rookies (2008)
my trust fund,my sailboat, my entire life.ผมก็จะเสียทุกอย่าง ทั้งกองทุน เรือใบ ชีวิตทั้งหมด And How Does That Make You Kill? (2008)
Terry, anything for the widows and auctions funds?เทอร์รี่ มีอะไรให้พวกแม่ม่าย หรือกองทุนประมูลของบ้างมั้ย The Bank Job (2008)
For hundreds of thousands of people commuting to the Iranian capital... this morning began just like any other.มีคนร่วมแสนที่เชื่อมโยงแหล่งเงินทุนในอิหร่าน เช้านี้ก็เหมือนกับวันอื่น ๆ Babylon A.D. (2008)
The university isn't gonna get itself embroiled in that kind of controversy, not in this charged climate.มหาวิทยาลัยอยู่ไม่ได้หรอกนะถ้าไปขวางเขา ก็ไม่ได้ทุนสักเก๊เดียว Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Well, I don't like it. It'll cost a fortune to get this house ready for a royal visit.แต่ข้าไม่เห็นด้วย เราคงต้องใช้ทุนมากในการตระเตรียมพื้นที่ The Other Boleyn Girl (2008)
In China, Lau Security Investments stands for dynamic new growth.ในเมืองจีน, บริษัทเงินทุน เหลา ซีเคียวริตี้ คือคลื่นลูกใหม่ The Dark Knight (2008)
Sir, I know Mr. Wayne is curious about how his trust fund gets replenished but, frankly, this is embarrassing.ท่านครับ, ผมรู้ว่าคุณเวนย์เค้ากังวลเกี่ยวกับ เงินลงทุนของเค้าจะถูกเติมเต็มอย่างไร ...แต่, พูดตรง ๆ นะครับ, แบบนี้มันน่าขายหน้า The Dark Knight (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทุน[n.] (thun) EN: capital ; assets ; funds ; investment ; grant ; stipend ; savings ; wealth   FR: capital [m] ; fonds [mpl] ; avoirs [mpl]
ทุนการศึกษา[n. exp.] (thun kān seuksā) EN: scholarship ; education fund   FR: bourse d'études [f]
ทุนจดทะเบียน[n. exp.] (thun jotthabīen) EN: registered capital ; nominal capital ; authorized capital   
ทุนจดทะเบียนชำระเต็ม[n. exp.] (thun jotthabīen chamra tem) EN: paid-up registered capital   
ทุนจม[n. exp.] (thun jom) EN: bad investment   
ทุนจากรัฐบาล[n. exp.] (thun jāk ratthabān) EN: public funds   
ทุนทรัพย์[n.] (thunnasap = thunsap) EN: capital   FR: fonds propres [mpl]
ทุนทรัพย์[n.] (thunsap) EN: capital   
ทุนทรัพย์ลอย[n. exp.] (thunsap løi) EN: floating capital   
ทุนที่ออกและชำระแล้ว[n. exp.] (thun thī øk lae chamra laēo) EN: issued and paid-up share capital   

English-Thai: Longdo Dictionary
Asian Bond Fund(n) กองทุนพันธบัตรเอเชีย
joint venture(n) การร่วมทุน หรือการลงทุนร่วม
foreign exchange reserve(n) ทุนแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
payback period(n) ระยะเวลาคืนทุน
divestiture(n) การถอนทุนบริษัท, การขายบริษัท, S. divesture, divestment, A. investment, R. spin off
share capital(n) ทุนเรือนหุ้น
accumulated deficit(n) ขาดทุนสะสม เช่น The accumulated deficit will have to be funded in one of three ways: through higher premiums, reductions in costs, or a transfer from the general fund.
income statement(n) งบกำไรขาดทุน เช่น This is a sample form of Income Statement, showing income and expenses for a given period of business operations.
virtual organization(n) องค์การเสมือนจริง, เครือข่ายขององค์การซึ่งเชื่อมโยงกันด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนทักษะ ทรัพยากร สินค้า บริการ การเข้าถึงตลาด และเพื่อลดต้นทุน
black box riskความเสี่ยงจากการไม่รู้จริงในสิ่งที่ลงทุน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fund[N] ทุน, See also: เงินทุน, เงินสะสม
government scholarship[N] ทุนรัฐบาล
scholarship[N] ทุนการศึกษา, See also: ทุนเล่าเรียน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amortis(z) ation (แอมมอร์ไทเซ' เชิน) n. การหักลบหนี้, การผ่อนชำระ, ทุนสำหรับใช้หนี้., Syn. amortizement, amortissement n.
angel(เอน' เจิล) n. เทวดา, ฑูตสวรรค์, เทพธิดา, เทพเจ้าที่เฝ้ารักษา, ผู้ตายที่มีวิญญาณขึ้นสวรรค์, นายทุน, ผู้ที่น่ารัก. -angelic, angelical adj., Syn. spirit, saint, benefactor)
assistantship(อะซิส'เทินทฺชิพ) n. ทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาเพื่อช่วยศาสตราจารย์ ทำงาน
bankroll(แบงคฺ'โรล) n. เงินที่อยู่ในครอบครอง,แหล่งของเงิน,เงินทุน vt. เสนอเงินให้แก่, See also: bankroller n.
break-even(เบรค'อีเวิน) adj. มีรายได้เท่ากับรายจ่าย,เสมอตัว,ไม่กำไรและไม่ขาดทุน
bursary(เบอร์'ซะรี) n. ทุนการศึกษา,ฝ่ายคลังของโบสถ์
capital(แคพ'พิเทิล) n. เมืองหลวง,ตัวเขียนใหญ่,ทุน,พวกนายทุน,หัวเสา,ยอดเสา adj. เกี่ยวกับทุน,สำคัญมาก,พื้นฐาน,เกี่ยวกับเมืองหลวง,เกี่ยวกับการสูญเสียชีวิต,มีโทษถึงตาย -Conf. capitol
capital investment)n. ทุนทั้งหมดที่ลงสำหรับกิจการหนึ่ง
capital levyn. ภาษีเงินทุน
capital stockn. ค่าของหุ้น,ราคาหุ้น,เงินทุนที่ปรากฎในราคาหุ้นหมด,หุ้นทั้งหมดที่ปรากฎ

English-Thai: Nontri Dictionary
buggy(n) รถม้าเปิดประทุน
bursar(n) เหรัญญิกของโรงเรียน,เจ้าหน้าที่การเงิน,นักเรียนทุน
bursary(n) เงินทุน,เงินอุดหนุน,เงินอุปถัมภ์,ทุนการศึกษา
capital(n) เมืองหลวง,นครหลวง,ทุนทรัพย์,เงินทุน
capitalism(n) ลัทธินายทุน,ระบบทุนนิยม
capitalist(n) นายทุน,คนมั่งคั่ง,คนมั่งมี
capitalistic(adj) แบบนายทุน,ของคนมั่งมี,เกี่ยวกับนายทุน
capitalization(n) การใช้ทุน,การใช้ประโยชน์
capitalize(vt) ใช้ให้เกิดประโยชน์,ใช้เป็นทุน,เขียนตัวโต
capote(n) ประทุนรถ,หลังคารถ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
share capitalทุนเรือนหุ้น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
科研費[かけんひ, kakenhi] (n) ทุนวิจัย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
登録資本金[とうろくしほんきん, tourokushihonkin] ทุนจดทะเบียน

German-Thai: Longdo Dictionary
Kosten(n) |pl.| ต้นทุน, ค่าใช้จ่าย
finanzieren(vt) |finanzierte, hat finanziert| จัดหาเงินทุนสำหรับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น Wie hast du dein Studium finanziert? เธอจัดการเรื่องค่าเล่าเรียนอย่างไร
mit einem Aufwand von etw.(phrase) ด้วยมูลค่าลงทุนของหรือเป็นจำนวน เช่น Mit einem Aufwand von mehreren Millionen Euro baute die Stadt ein neues Theater. = ด้วยเงินลงทุนจำนวนหลายล้านยูโร เมืองได้สร้างโรงละครแห่งหนึ่งขึ้นใหม่
Aufwand(n) |der, nur Sg.| การลงทุน
Unternehmer(n) |der, pl. Unternehmer| นักลงทุนทางการเงิน, ผู้บริหารกิจการ, นายจ้าง, นักวิสาหกิจ, นายทุน , See also: Related: die Unternehmerin, unternehmen
sich bewerben(vt) |bewirbt sich, bewarb sich, hat sich beworben, um etw.(A)| สมัคร เช่น Sie hat sich um ein Stipendium beworben. เธอสมัครขอทุนการศึกษา
Fonds(n) |der, pl. Fonds| เงินทุน, ทุน, กองทุน เช่น Forschungsfonds เงินทุนวิจัย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top