Search result for

ทิ่มแทง

(23 entries)
(0.0131 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทิ่มแทง-, *ทิ่มแทง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทิ่มแทง[V] stab, See also: prick, Example: งาของช้างตัวหลังกำลังจะไปทิ่มแทงช้างตัวหน้า, Thai definition: ทิ่มให้ทะลุเข้าไป, อาการที่แทงซ้ำหลายๆ ครั้ง
ทิ่มแทง[ADV] sarcastically, Syn. เหน็บแนม, ถากถาง, เสียดสี, แดกดัน, Example: เธอพูดจาทิ่มแทงเพื่อนๆ จนไม่มีใครอยากพูดกับเธอ, Thai definition: อาการที่พูดเสียดสีให้เจ็บใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทิ่มแทงก. ทิ่มให้ทะลุเข้าไป, อาการที่แทงซํ้าหลาย ๆ ครั้ง.
ทิ่มแทงว. อาการที่พูดเสียดสีให้เจ็บใจ เรียกว่า พูดทิ่มแทง.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And I'm telling you... water that cold... like right down there... it hits you like a thousand knives stabbing you all over your body.บอกอะไรให้ น้ำที่หนาวอย่างน้ำข้างล่างนั่น ยังกะมีดนับพันๆ เล่ม ทิ่มแทงทั่วร่างคุณ Titanic (1997)
The death of birth and it was a point of a spear into my chest and I read on and the spear went deeper and it became an epiphanal experience a total change of mindset for myself and a change of paradigm."ความตายของการกำเนิด" และมันเหมือนปลายหอกทิ่มแทงเข้าไปในอกผม ยิ่งผมอ่านต่อไป ปลายหอกก็ยิ่งทิ่มแทงลึกลงไป The Corporation (2003)
If we have no strength and are caught, our eyes will pierce the enemies.ถ้าเราไม่เหลือกำลังและถูกจับ เราก็จะใช้สายตาทิ่มแทงศัตรู Shadowless Sword (2005)
I can stand the sight of speared meat and chopped bones.ข้าสามารถทนดูหอกที่ทิ่มแทงเข้าไปที่เนื้อและตัดกระดูก Episode #1.9 (2006)
I'll find a way to sever Jones's hold on you, and not rest until this blade pierces his heart.ผมจะหาทางปลดหนี้ ของพ่อจาก โจนส์ ให้ได้ และจะไม่หยุดจนกว่า มีดเล่มนี้จะได้ทิ่มแทงหัวใจมัน Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
Come.ซูสทิ่มแทงผืนนภา ด้วยอสุนีบาต 300 (2006)
- Sire?เราสู้รบดังเป็นหน่วยเดียว ที่มิมีอันใดทิ่มแทงได้ 300 (2006)
Go!เสียงกู่ร้องและสาปแช่ง ทิ่มแทงอย่างโหดร้าย 300 (2006)
A pen? You stab me with a goddamn pen?ปากกานี่ไง คุณใช้ปากกาทิ่มแทงความรู้สึกของผม Hollow Man II (2006)
After stabbing Nam-Kyung's heart, can you sleep in peace?หัวใจของ นัมยอง ถูกทิ่มแทง แกมีความสุขดีใช่มั๊ยที่ทำแบบนี้น่ะ? Flowers for My Life (2007)
You're saying that just to screw with me.คุณพูดแบบนี้เพื่อทิ่มแทงฉัน Lucky Thirteen (2008)
Yeah, well, call that Nazi prick. Set a meeting.ใช่ เอาละ เรียกนั่นว่าหนามทิ่มแทงนาซี เรียกประชุม Pilot (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทิ่มแทง[v.] (thimthaēng) EN: hurt   
ทิ่มแทง[adj.] (thimthaēng) EN: cutting ; sarcastic ; caustic   

English-Thai: Longdo Dictionary
go for the jugular(phrase) กะจะเอาให้ถึงตาย สู้ยิบตา, วิจารณ์หรือพูดจาทิ่มแทงใจ เช่น Hannity did not go for the jugular with this opening, but rather he explained the issue fairly objectively and pressed for an opinion.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lunge at[PHRV] ทิ่มแทง, See also: แทง
pierce through[PHRV] ทิ่มแทง, See also: เจาะผ่าน
poke at[PHRV] ทิ่มแทง, Syn. jab at, prod at

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
appel(อะเพล') n. การแตะเท้า (ในการฟันดาบ) การทิ่มแทง (tap of the foot)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top