Search result for

ทำไม

(56 entries)
(0.2523 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทำไม-, *ทำไม*
Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ไซทำไม
ไสทำไม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทำไม[QUES] why, Syn. เพราะเหตุไร, เพราะอะไร, เพื่ออะไร, Example: เขาเริ่มสืบค้นว่าทำไมเขา และเพื่อนมนุษย์รอบๆ ตัวจึงปฏิบัติต่อกันและกันเยี่ยงนั้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทำไมก. ตัด ฟัน กาน โค่น ลิด เลื่อย ผ่า ถาก ทอน ขุด ชักลากไม้ในป่า หรือนำไม้ออกจากป่าด้วยประการใด ๆ และหมายความรวมถึงการกระทำดังกล่าวกับไม้สักหรือไม้ยางที่ขึ้นอยู่ในที่ดินที่มิใช่ป่า หรือการนำไม้สักหรือไม้ยางออกจากที่ดินที่ไม้นั้น ๆ ขึ้นอยู่ด้วย.
ทำไมว. เพราะเหตุไร, เพราะอะไร, เพื่ออะไร.
ทำไมก. ทำอะไร เช่น ฉันจะทำอย่างนี้ ใครจะทำไม.
ทำไม้ทำมือก. แสดงกิริยาโดยใช้มือเพื่อเป็นเครื่องหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Why?ทำไม Good Will Hunting (1997)
- Why?- ทำไม Rushmore (1998)
Why?ทำไมChristmas in August (1998)
- Why not?- ทำไม American Beauty (1999)
Why ?- ทำไมล่ะ The Legend of Bagger Vance (2000)
- Why?-ทำไมThe Matrix Revolutions (2003)
-Why?-ทำไม The Day After Tomorrow (2004)
- Yeah?- ทำไม 50 First Dates (2004)
Why not?ทำไมA Cinderella Story (2004)
Why?ทำไมSorry, I Love You (2004)
- Why?- ทำไม Goal! The Dream Begins (2005)
Why?ทำไมÆon Flux (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทำไม[adv.] (thammai) EN: why ? ; what for ?   FR: pourquoi ? ; pour quelle raison ?
ทำไมหรือ[adv.] (thammai reū) EN: why ?   FR: pourquoi ?

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cry off[PHRV] ทำไม่สำเร็จ, Syn. beg off
fall through[PHRV] ทำไม่สำเร็จ, See also: ล้มเหลว, Syn. drop through, fall down, fall down on, fall flat, fall to
get right[PHRV] ทำไม่ผิด (เช่น คำนวณ, การกระทำ)
ignore[VI] ทำเพิกเฉย, See also: ทำไม่รู้ไม่ชี้, ทำละเลย, มองข้าม, ไม่สนใจ, Syn. disregard, overlook
look away[PHRV] เมิน, See also: ทำไม่เห็น, มองทางอื่น, หันหน้าหนี
miscarry[VI] ทำผิดพลาด, See also: ทำไม่สำเร็จ, Syn. fail, Ant. succeed
mistreat[VT] ทำไม่ดีต่อ, See also: ข่มเหง, กระทำทารุณ, Syn. maltreat, ill-treat, misuse
put aside[PHRV] ทำไม่ต่อเนื่อง, Syn. lay aside
rat on[PHRV] ทำไม่สำเร็จ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ทำไม่สมบูรณ์
recede from[PHRV] ทำไม่สำเร็จ, See also: ล้มเหลว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
broomcornn. ต้นที่มีใบยาว ใช้ทำไม้กวาด
cdabbr. ธาตุ cadmium, แผ่นซีดี ย่อมาจาก compact disk แปลตามตัวอักษรว่า จานบันทึกอัดแน่น มีลักษณะเป็นแผ่นจานกลม ๆ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 ซม. ใช้เป็นที่เก็บข้อมูล จานบันทึกนี้มีความจุสูงมาก (ประมาณ 600ล้านตัวอักษร) ปัจจุบันมีอุปกรณ์ใช้อ่านข้อมูลจากจานบันทึกนี้ได้ แต่การบันทึกข้อมูลลง ยังทำไม่ได้ง่าย ๆ ต้องมีเครื่องพิเศษเฉพาะ บันทึกได้ทั้งข้อมูลธรรมดา เพลง ภาพยนตร์ ปัจจุบันเป็นที่นิยมใช้มาก เพราะราคาถูก ความจุสูง แต่ยังติดขัดในปัญหาบางประการในเรื่องการบันทึกข้อมูลลง ดู CD ROM ประกอบ 2. ย่อมาจากคำ Change Directory เป็นคำสั่งในระบบดอสที่สั่งให้เข้าไปในสารบบ (directory) ใดสารบบหนึ่ง หรือออกจากสารบบใดสารบบหนึ่ง เช่น C:/>CD <ชื่อสารบบ> \ (หมายความว่าให้เข้าไปในสารบบชื่อนั้น) C:> CD\ (หมายความว่า ให้ออกจากสารบบที่อยู่)
dot matrix printerเครื่องพิมพ์แบบจุดส่วนมากเรียกกันสั้น ๆ ว่า dot matrix หรือ dot printer หมายถึง เป็นเครื่องพิมพ์ หรืออุปกรณ์แสดงผลของคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่ง ใช้เข็มตอกลงบนกระดาษ ทำให้ผลที่ออกมาดูเป็นจุดเรียงไปตามตารางรูปสี่เหลี่ยม จุดเหล่านี้จะรวมกันเป็นตัวอักขระที่เป็นรูปและขนาดที่ต้องการ สำหรับเส้นโค้งนั้นเครื่องพิมพ์ชนิดนี้ ทำไม่ได้ดีนัก แต่หากมีจุดเรียงกันได้ละเอียดเท่าใด เส้นโค้งก็จะดูดีขึ้นและตัวอักษรก็จะดูสวยงามขึ้น คุณภาพของเครื่องพิมพ์นั้น จึงวัดกันเป็นจำนวนจุดต่อนิ้ว ยิ่งเครื่องพิมพ์มีคุณภาพ ก็ต้องยิ่งมีจำนวนจุดต่อนิ้วมากมีความหมายเหมือน dot printer ดู printer ประกอบ
dot printerเป็นเครื่องพิมพ์ หรืออุปกรณ์แสดงผลของคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่ง ใช้เข็มตอกลงบนกระดาษ ทำให้ผลที่ออกมาดูเป็นจุดเรียงไปตามตารางรูปสี่เหลี่ยม จุดเหล่านี้จะรวมกันเป็นตัวอักขระที่เป็นรูปและขนาดที่ต้องการ สำหรับเส้นโค้งนั้นเครื่องพิมพ์ชนิดนี้ ทำไม่ได้ดีนัก แต่หากมีจุดเรียงกันได้ละเอียดเท่าใด เส้นโค้งก็จะดูดีขึ้นและตัวอักษรก็จะดูสวยงามขึ้น คุณภาพของเครื่องพิมพ์นั้น จึงวัดกันเป็นจำนวนจุดต่อนิ้ว ยิ่งเครื่องพิมพ์มีคุณภาพ ก็ต้องยิ่งมีจำนวนจุดต่อนิ้วมากมีความหมายเหมือน dot matrix printerดู printer ประกอบ
err(เออร์) {erred,erring,errs} vi. ทำผิด,ทำผิดพลาด,เข้าใจผิด,เถล,ออกนอกทาง,ทำไม่ถูกต้อง,ทำบาป,ทำชั่ว
fragment(แฟรก'เมินทฺ) n. เศษที่แตกออก,ชิ้นที่แตกออก,ส่วนที่ยังทำไม่เสร็จ,ส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์,สะเก็ด. vi. แตกตัวออก,แตกออกเป็นเศษ. vt. แยกออกเป็นชิ้น ๆ ,ทำให้แตกออกเป็นชิ้น ๆ, Syn. portion,part ###A. whole,all
how(เฮา) adv. อย่างไร,อย่างไรบ้าง,ยังไง,ด้วยเหตุผลใด,อะไร,ชื่ออะไร conj. อย่างไร,อะไร,อย่างไรก็ตาม. n. อย่างไร interj. คำอุทานเชิงทะเล้น -Phr. (how come? ทำไม?เป็นอย่างไร?)
hypercare: ไฮเปอร์แคร์หมายถึง ชุดซอฟต์แวร์ของเครื่องแมคอินทอชที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ที่เขียนโปรแกรมไม่เป็น สามารถเขียนโปรแกรมเองได้ แต่แล้วกลับปรากฏว่า การเรียนวิธีใช้ซอฟต์แวร์ตัวนี้ กลับยากเกินไป กับทั้งยังทำไม่ได้ดีเหมือนกับโปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาซี (C) หรือปาสกาล (Pascal) เมื่อผลิตขายใหม่ ๆ คนนิยมมาก แต่ปัจจุบันดูเหมือนจะหายไปจากตลาดแล้ว
ill-treatvt. ปฏิบัติต่ออย่างไม่ดี,ทำไม่ดีต่อ., See also: ill-treatment n., Syn. abuse
impact printerเครื่องพิมพ์แบบกระทบเป็นเครื่องพิมพ์ชนิดหนึ่งที่พิมพ์ข้อความลงบนกระดาษ โดยใช้ฆ้อนตอกผ่านผ้าหมึกพิมพ์ลงบนกระดาษ ทำให้เกิดเป็นรูปตัวอักขระต่าง ๆ มีหลายชนิด เช่น เครื่องพิมพ์แบบจาน (daisy wheel) เครื่องพิมพ์แบบดรัม (drum printer) และเครื่องพิมพ์แบบสายโซ่ (chain printer) การพิมพ์แบบนี้ อาจทำได้ทีละหลายชุดพร้อม ๆ กัน โดยใช้กระดาษก๊อปปี้ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์ทำไม่ได้)

English-Thai: Nontri Dictionary
ILL-ill-treat(vt) ทารุณ,กดขี่ข่มเหง,รังแก,ทำไม่ดี
impractical(adj) ไม่มีประโยชน์,เพ้อฝัน,ทำไม่ได้,ไม่ได้ผลจริง
matchmaker(n) แม่สื่อ,ผู้ทำไม้ขีดไฟ,คนจัดงาน
mistreat(vt) ทารุณ,ทำไม่ดีต่อ,ใช้ในทางที่ผิด
wherefore(adv) ทำไม,ไฉน,ด้วยเหตุที่,ด้วยเหตุฉะนั้น
wherefore(con) ทำไม,ด้วยเหตุที่,ด้วยเหตุผลอะไร
whereto(adv) ทำไม,ไปยังที่นั้น,ยังที่ซึ่ง
whereto(con) ทำไม,ไปยังที่นั้น,ยังที่ซึ่ง,ไปยังที่ใด
why(adv) ทำไม,เพราะเหตุใด,เหตุไฉน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
doesn't time fly ( ) ทำไมเวลาผ่าไปเร็วจัง
Why am I smart (phrase ) ทำไมเราเก่ง
See also: S. Why am I clever,

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
何故[なぜ, naze] (n) ทำไม

German-Thai: Longdo Dictionary
warumทำไม
erscheinen(vi) |erschien, ist erschienen| ปรากฏกายหรือมา เช่น Warum bist du nicht zum Vortrag erschienen? ทำไมเธอถึงไม่มาเข้าสัมมนา , See also: S. auftauchen,

French-Thai: Longdo Dictionary
Pourquoiทำไม (คำขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Pourquoi tu déménages? = Pourquoi est-ce que tu déménages? ทำไมเธอถึงย้ายบ้าน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top