Search result for

ชีวประวัติ

(44 entries)
(0.024 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชีวประวัติ-, *ชีวประวัติ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชีวประวัติ[N] biography, See also: life history, Syn. ประวัติส่วนตัว, ประวัติ, ประวัติบุคคล, Example: ข้าพเจ้าชอบศึกษาชีวประวัติของบุคคลสำคัญต่างๆ, Thai definition: ประวัติชีวิตบุคคล

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชีวประวัติน. ประวัติชีวิตบุคคล.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hagiographyชีวประวัตินักบุญ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Biographyชีวประวัติ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Biographyชีวประวัติ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Biographyชีวประวัติ [TU Subject Heading]
Christian biographyชีวประวัติชาวคริสเตียน [TU Subject Heading]
Oral biographyชีวประวัติจากคำบอกเล่า [TU Subject Heading]
Spiritual biographyชีวประวัติวิญญาณ [TU Subject Heading]
Biographyชีวประวัติ,อัตชีวประวัติ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, I imagine it's some kind of biographical piece.อืม ผมคิดว่าน่าจะเป็น ส่วนของชีวประวัตินะครับ Frost/Nixon (2008)
If I met you earlier in my political career, maybe I'd be more like my bio, but I'm not that person.ถ้าฉันได้เจอกับเธอตอนที่ฉันยังเป็นนักการเมือง บางทีฉันคงจะชอบมันมากกับชีวประวัตินั้น แต่ฉันไม่ใช่คน ๆ นั้นอีกแล้ว Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)
Believe me, over the last 10 years, he's read those words Thousands of times.คุณเขียนชีวประวัติเขา รอย Omnivore (2009)
Of course, I can't mention you in my Nobel acceptance speech, but when I get around to writing my memoirs, you can expect a very effusive footnote and perhaps a signed copy.จะให้กล่าวในสุนทรพจน์ รับรางวัลโนเบลไม่ได้หรอกนะ แต่ฉันเขียนอัตตชีวประวัติเมือไหร่... อาจมีเชิงอรรถถึงนายจนยาวเหยียด... The Electric Can Opener Fluctuation (2009)
"and I'm writing to request autobiographical information on the man who funded the exhumation of Anok's tomb. ""และผมได้เขียนมา เพื่อขอทำข้อมูลชีวประวัติ ของชายที่เราพบร่างเขา จากการถูกขุดขึ้นมา จากหลุมฝังศพเอน็อค" A Night at the Bones Museum (2009)
Yeah, his whole biography's written on him in ink.ครับ ชีวประวัติ ของเขาทั้งหมด เขียนอยู่บนตัว ด้วยน้ำหมึก Snakehead (2009)
Biographies of Korea's Top Businessmenชีวประวัติของยอดนักธุรกิจของเกาหลี. Shining Inheritance (2009)
"Boone has hosted an outdoor amphitheater portrayal of the life and times of its namesake, Dan'l Boone."Boone ได้เป็นที่จัดแสดงชีวประวัติ ของคนที่ชื่อเหมือนเมืองนี้ Daniel Boone The Bozeman Reaction (2010)
Did he finally write a sequel to his autobiography?ในที่สุดเขาก็เขียนอัตชีวประวัติ บทต่อไปเขาแล้วเหรอ The Excelsior Acquisition (2010)
My auto-biography. You're a fan?- ชีวประวัตินักเขียนของผม คุณคือแฟนตัวยงงั้นเหรอ Episode #1.3 (2010)
And you are looking for your daughter. But now is not the time to exchange biographies.แต่ในตอนนี้ยังไม่ใช่เวลา มาแลกเปลี่ยนชีวประวัติกัน Goodbye Yellow Brick Road (2010)
The Unauthorized Biography of Britney Spears to stay calm.หนังสือชีวประวัติว่าบริทนี่ย์ ใจเย็นต่อปาปารัซซี่ได้ไง Britney/Brittany (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชีวประวัติ[n.] (chīwaprawat) EN: biography ; life story   FR: biographie [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
life[N] ชีวประวัติ, Syn. biography
life history[N] ชีวประวัติ, See also: เรื่องราวตั้งแต่เกิดจนตาย, Syn. biography
vita[N] ชีวประวัติโดยสังเขป, See also: ประวัติย่อ, Syn. vitae, curriculum vitae
vitae[N] ประวัติย่อ, See also: ชีวประวัติโดยสังเขป, Syn. vita

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
autobiographic(al) (ออโทไบโอกราฟ'ฟิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับประสบการณ์หรือชีวประวัติของตัวเอง,เกี่ยวกับอัตชีวประวัติ
autobiography(ออโทไบออก'กระฟี) n. ชีวประวัติของตัวเอง,อัตชีวประวัติ,อัตประวัติ.
biographer(ไบออก'กระเฟอะ) n. ผู้เขียนชีวประวัติ'
biographial(ไบโอกราฟ'ฟิค,-เคิล) adj.,n. เกี่ยวกับชีวิตของบุคคล,วรรณคดีชีวประวัติ'
biographic(ไบโอกราฟ'ฟิค,-เคิล) adj.,n. เกี่ยวกับชีวิตของบุคคล,วรรณคดีชีวประวัติ'
evangelist(อีแวน'จะลิสทฺ) n. ผู้สอนคำสอนของพระเยซูและชีวประวัติของพระเยซู,ผู้มีความกระตือรือร้น
hagiology(แฮกจิออล'โลจี) n. สาขาวรรณคดีที่เกี่ยวกับชีวิตและเรื่องราวของนักบุญ,ชีวประวัติของนักบุญ, See also: hagiologic,hagiological adj. hagioligist n.
life(ไลฟฺ) n. ชีวิต,สิ่งมีชีวิต,การดำรงชีวิต,ช่วงระยะเวลาที่มีชีวิต,ชั่วชีวิต,ชีวประวัติ,ความยืดหยุ่น,ความกลับได้ง่าย,วิธีการดำรงชีวิต,สิ่งมีค่าของชีวิต,บุคคลที่มีค่าของชีวิต,ช่วงระยะเวลาแห่งอำนาจ,ความรุ่งเรืองหรืออื่น ๆ ,โทษจำคุกตลอดชีวิต,ฟอง
life historyn. ชีวประวัติ,วงจรชีวิต,วัฏจักรชีวิต
memoir(เมม'วาร์,เมม'วอร์) n. บันทึกชีวิตและประสบการณ์ของคน ๆ หนึ่ง,ประมวลรายงานเรื่องทางวิทยาศาสตร์หรือวิชาอื่น ๆ ,บันทึกความจำ,ชีวประวัติบุคคล, See also: memoirist n.

English-Thai: Nontri Dictionary
autobiographer(n) ผู้เขียนอัตชีวประวัติ
autobiographic(adj) เกี่ยวกับอัตชีวประวัติ
autobiography(n) อัตชีวประวัติ,อัตประวัติ
biographer(n) คนเขียนชีวประวัติ
biographical(adj) เกี่ยวกับชีวประวัติ
biography(n) ชีวประวัติ,อัตชีวประวัติ,อัตประวัติ
memoir(n) ประวัติ,บันทึกความจริง,ชีวประวัติ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top