Search result for

ชำระหนี้

(38 entries)
(0.0139 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชำระหนี้-, *ชำระหนี้*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ตีราคาชำระหนี้appraisal to pay debt

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชำระหนี้[V] settle, See also: pay a debt, disburse, repay, Syn. จ่ายหนี้, ใช้หนี้, ใช้หนี้ใช้สิน, Ant. กู้ยืม, Example: เกษตรกรกู้เงินไปเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่เดิม
ชำระหนี้[V] settle, See also: pay a debt, disburse, repay, Syn. จ่ายหนี้, ใช้หนี้, ใช้หนี้ใช้สิน, Ant. กู้ยืม, Example: เกษตรกรกู้เงินไปเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่เดิม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
satisfy an obligationชำระหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So our debts are paid, and more.มากพอที่จะชำระหนี้สิน และมากกว่านั้น The Other Boleyn Girl (2008)
Kendrick started talking settlement as soon as I mentioned Dave Pell.เคนดริคยอมคุยเรื่องชำระหนี้ ทันทีที่ฉันเอ่ยถึงเดฟ เพล Look What He Dug Up This Time (2009)
And I'm done with it Liquidate. You sell off whatever you canชำระหนี้สิน ขายของออกไปเท่าที่นายขายได้ Fa Guan (2009)
You saved my life, a debt demands repayment.เขาช่วยชีวิตข้า และข้าต้องชำระหนี้ Shadow Games (2010)
He paid the balance of your debt to me.เขาชำระหนี้ให้กับท่านแล้ว Shadow Games (2010)
Maybe it's someone from his brotherhood who needs to settle a score.อาจจะเป็นคนที่มาจาก สมาคมนั่น ที่ต้องการชำระหนี้ Disciple (2010)
Loan payment received, two days. Thank you.รับชำระหนี้แล้ว 2วัน ขอบคุณค่ะ In Time (2011)
It was you who'll risk your life to repay the debt.สำหรับคนที่พูดว่ากำลังจะตาย เพราะต้องคอยชำระหนี้ และก็เป็นตัวคุณ City Hunter (2011)
The only wish I have is to repay an old debt.ความฝันสิ่งเดียวที่ข้ามี... คือการได้ชำระหนี้เดิม Puss in Boots (2011)
I am not helping Chun Doong. Rather, I am repaying the debt I owe him. You are not helping a blood relation, but you will help that beggar?ข้าไม่ช่วยเหลือชุนดุง ดูเหมือนข้าต้องชำระหนี้ที่ติดค้างไว้กับเขา แต่ไปช่วยพวกของทานงั้นรึ? The Duo (2011)
Uh-uh. No, you've paid your debt to Mother, you're safe for now.ไม่หรอก นายชำระหนี้คืนให้กับท่านแม่แล้ว Don't Fear the Scott (2012)
Uh, Stan was not there because of his debt.สแตนไม่ได้อยู่ที่นั้นเพื้อชำระหนี้ The Blue Butterfly (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำระหนี้[v. exp.] (chamra nī) EN: pay one's debt ; pay back one's debt ; settle a debt ; pay a debt ; discharge a debt ; disburse ; repay   FR: effacer une dette ; rembourser une dette ; s'acquitter d'une dette

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
liquidate[VT] ชำระหนี้
satisfy[VT] ชดเชย (ทางกฎหมาย), See also: ชำระหนี้, Syn. repay, disburse

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acquittal(อะควิท' เทิล) n. การตัดสินให้พ้นโทษ, การปฏิบัติ, การชำระหนี้, Syn. discharge
acquittance(อะควิท' เทินซฺ) n. การชำระหนี้
amortise(แอม' โมไทซ) vt. หักกลบลบล้าง (หนี) , ผ่อนชำระหนี้. -amortis (z) able adj., Syn. liquidate, extinguish) -amortis (z) ation n.
behindhandadv.,adj. ชักช้า,ค้างชำระหนี้
default(ดิฟอลทฺ') v.,n. (การ) ไม่ยอมชำระหนี้,ไม่เข้าร่วมแข่ง,แพ้การแข่งขันเนื่องจากไม่มาแข่ง,ไม่ปฏิบัติตามสัญญา,แพ้คดีเพราะไม่ยอมมาศาล,ทางเลือกก่อนเมื่อไร้ทางเลือก, Syn. failure ค่าโดยปริยายค่าเริ่มต้นหมายถึง ค่าค่าหนึ่งที่กำหนดไว้ในโปรแกรมสำเร็จ (ทุกโปรแกรม) ให้เป็นค่าที่ใช้ในตอนเริ่มต้นโปรแกรม ทุกครั้งที่เรียกโปรแกรมนี้ใช้ คอมพิวเตอร์ก็จะใช้ค่าที่ตั้งไว้นี้ เช่น ในโปรแกรม Page Maker กำหนดค่าเริ่มต้นไว้ว่า ให้ขนาดของหน้าเป็น A4 ทุกครั้งที่มีการเรียกใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ก็จะกำหนดขนาดของหน้ามาเป็น A4 ก่อนเสมอ หากต้องการเปลี่ยนแปลงภายหลัง ก็ย่อมทำได้
delinquent(ดิลิง'เควินทฺ) adj. ซึ่งกระทำผิดกฎหมาย,เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายของเด็ก,เหลวไหล,ไม่ชำระหนี้. n. ผู้กระทำผิดกฎหมาย,เด็กผู้กระทำผิดกฎหมาย ###S. remiss
demand noten. ธนบัตรที่ชำระหนี้ได้ทุกเมื่อ
extinguish(อิคซฺทิง'กวิช) vt. ดับ,ทำให้สิ้น,ยกเลิก,ยุติ,ชำระหนี้., See also: extinguishable adj. extinguishment n., Syn. douse
fail(เฟล) {failed,failing,fails} vi. ส้มเหลว,ไม่สามารถ,ได้ต่ำกว่ากำหนด,สอบตก,ขาดแคลน,ล้ม,อ่อนกำลัง,เสื่อมถอย,ไม่สามารถชำระหนี้ได้,แตก,หยุด,ใช้การไม่ได้. vt. ไม่สามารถ,ทำให้ผิดหวัง,ได้น้อยกว่าที่กำหนด. -n. ความล้มเหลว. -without fail แน่นอน คำที่มีความหมายเห
indulgence(อินดัล'เจินซฺ) n. การหมกมุ่น,การทำตามความรู้สึก,การปล่อยตัว,การทำตามใจตัว,ความหลงระเริง,การยึดเวลาการชำระหนี้ vt. ทำให้หมกมุ่น,ทำให้ตามใจตัว, Syn. gratification

English-Thai: Nontri Dictionary
acquit(vt) ปล่อยตัว,ตัดสินให้พ้นโทษ,ปฏิบัติ,ชำระหนี้
liquidate(vt) ชำระบัญชี,ชำระหนี้สิน,เซ้ง
liquidation(n) การชำระบัญชี,การเซ้ง,การชำระหนี้
liquidator(n) ผู้ชำระบัญชี,ผู้ชำระหนี้
moratorium(n) การเลื่อนการชำระหนี้,ประกาศพักชำระหนี้
redeem(vt) ไถ่ถอน,ช่วยเหลือ,ชำระหนี้,ชดใช้,ไถ่บาป
redemption(n) การไถ่ถอน,การช่วยเหลือ,การไถ่บาป,การชดใช้,การชำระหนี้
repay(vt) ชำระหนี้,ใช้คืน,ตอบแทน,คืนเงิน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
compound (vi vt ) ชำระหนี้ในจำนวนน้อยกว่าที่เป็นหนี้อยู่ โดยปกติจะชำระทันทีเป็นเงินก้อน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top