Search result for

ชะลอ

(33 entries)
(0.0041 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชะลอ-, *ชะลอ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชะลอ[V] slow down/up, See also: put off, postpone, retard, Ant. ไว, Example: ในขณะที่การลงทุนลดลงเพราะอัตราดอกเบี้ยสูง ส่งผลให้เศรษฐกิจชะลอตัวลงอย่างรวดเร็ว, Thai definition: ช้าลง, ลดความไวลง
ชะลอ[V] retard, See also: slow down, Ant. เร่ง, Example: การออกกำลังกายในวัยสูงอายุเป็นการออกกำลังกายเพื่อชะลอความชรา, Thai definition: ทำให้ช้าลง, ทำให้ช้าลงเพื่อรอ
ชะลอ[N] round bamboo basket, See also: a kid of bamboo basket, Example: พ่อเดินทางมาจากต่างจังหวัด หิ้วชะลอมใส่ผลไม้มาฝากผมเยอะแยะ, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: เครื่องสานชนิดหนึ่ง สานด้วยตอกเป็นต้น ตาห่างๆ สำหรับใส่สิ่งของ
ชะลอรถ[V] slow up a car, See also: make a car slower, Example: เขาชะลอรถตอนผ่านหน้าบ้าน
ชะลอตัว[V] decelerate, See also: slow down, Example: เศรษฐกิจในต่างประเทศกำลังชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง, Thai definition: เป็นไปอย่างช้าลงกว่าเดิม
ชะลอตัว[V] decelerate, See also: slow down, Example: เศรษฐกิจในต่างประเทศกำลังชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง, Thai definition: เป็นไปอย่างช้าลงกว่าเดิม
ชะลอตัว[V] decelerate, See also: slow down, Example: เศรษฐกิจในต่างประเทศกำลังชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง, Thai definition: เป็นไปอย่างช้าลงกว่าเดิม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชะลอก. อาการที่ลากเลื่อนสิ่งของที่หนักให้ค่อย ๆ เคลื่อนไปจากที่, พยุงไว้, ประคองไว้, ค่อย ๆ ประคองไป, เช่น ชะลอต้นไม้ใหญ่มาปลูก, ค่อย ๆ พยุงขึ้นให้ตรง เช่น สุครีพชะลอเขาไกรลาศ
ชะลอทำให้ช้าลง, ทำให้ช้าลงเพื่อรอ เช่น ชะลอเวลา ชะลอการเกิด.
ชะลอน. เครื่องสานชนิดหนึ่ง รูปทรงกระบอก สานด้วยตอกเป็นต้น ตาห่าง ๆ สำหรับใส่สิ่งของ, อีสานเรียก กะลอม.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Epiphyseal Staplingชะลอการเจริญเติบโต [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Look, the hands are slowing down.มองแขนที่มีการชะลอตัวลง Yellow Submarine (1968)
-Can we slow down?เราสามารถชะลอตัวลง? 2010: The Year We Make Contact (1984)
And we don't have enough fuel to slow ourselves down so we are about to use a technique called aero-braking.และเราไม่ได้มีเชื้อเพลิงเพียง พอที่จะชะลอตัว ตัวเองลงเพื่อให้เรามีเกี่ยวกับ จะใช้เทคนิคที่เรียกว่าเบรก อากาศ 2010: The Year We Make Contact (1984)
The atmosphere will slow us down, and Jupiter's gravity will grab hold of us and slingshot us around behind the dark side.บรรยากาศจะชะลอตัวเราลง และแรงโน้มถ่วงของดาว พฤหัสบดีจะคว้าถือของเรา และหนังสติ๊กอยู่เบื้องหลังเรา รอบด้านมืด 2010: The Year We Make Contact (1984)
No, 180. I want you to slow down.ไม่ ไม่ต็องทำงั้น เอาแค่ชะลอความเร็ว The Bodyguard (1992)
- No, retard, from the fight.- ไม่ชะลอจากการต่อสู้ Pulp Fiction (1994)
- Don't call me "retard." - [ Slurred Voice ] My name is Fabby.- อย่าเรียกฉัน "ชะลอ". - [เสียงอ้อแอ้] ชื่อของฉันคือ Fabby Pulp Fiction (1994)
I didn't call you a mongoloid. I called you a retard.ผมไม่ได้โทรหาคุณมองโกล ผมเรียกคุณชะลอ Pulp Fiction (1994)
I'm not Ilya. And I won't slow down.กระหม่อมไม่ใช่อิลเลีย และกระหม่อมจะไม่ชะลอรถ Anastasia (1997)
- Charlie, what´s this?ชาร์ลีนั่นอะไร ชะลอดูซิ Nothing to Lose (1997)
At midnight, I will order the guard changed... and will delay the replacements for ten minutes.เปลี่ยนยามเที่ยงคืน ข้าจะชะลอไว้สิบนาที The Man in the Iron Mask (1998)
You can get jagged brutal cuts, slow fades shimmering little morphs.คุณสามารถจัดจากสัตว์ยะแหยงนั้น หิ่งห้อยที่ชะลอแสงช้าๆ eXistenZ (1999)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชะลอ[v.] (chalø) EN: slow down/up ; put off ; postpone ; retard ; delay   FR: ralentir ; retarder ; postposer
ชะลอการตัดสินใจ[] (chalø kān tatsinjai) EN: delay decisions   
ชะลอการลงโทษ[v. exp.] (chalø kān longthōt) EN: reprieve   
ชะลอตัว[v. exp.] (chalø tūa) EN: decelerate ; slow down   FR: ralentir
ชะลอ[n.] (chaløm) EN: round bamboo basket ; kid of bamboo basket   FR: panier en bambou [m]
ชะลอรถ[v. exp.] (chalø rot) EN: slow up a car ; make a car slower   FR: faire ralentir un véhicule

English-Thai: Longdo Dictionary
cyber crime(n ) [cybercrime; cyber-crime; computer crime] อาชญากรรมไซเบอร์, อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ๑. การกระทำผิดกฎหมายโดยใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือ เช่น ทำลาย เปลี่ยนแปลง หรือขโมยข้อมูล ๒. การทำให้การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่าย ถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถทํางานตามปรกติได้ [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arrest[VT] หยุด, See also: ชะลอ, ทำให้ล่าช้า, Syn. stop, restrain, check

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
echelon(เอช'ชะลอน) n. การจัดกำลังทหารเครื่องบินหรือยานพาหนะอื่นเป็นขั้นบันได,ระดับตำแหน่ง,ระดับขั้นในระบบองค์กร vt.,vi. จัดเป็นขั้นบันได,จัดเป็นระดับ, Syn. rank

English-Thai: Nontri Dictionary
pace(vt) ย่าง,ก้าว,เดิน,วิ่งชะลอ,ทำเป็นตัวอย่าง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top