Search result for

ข้างหลัง

(53 entries)
(0.1098 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ข้างหลัง-, *ข้างหลัง*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
กระจกหลัง (กระจกเงาใช้ส่องดูภาพข้างหลังรถ) (n ) rear-view mirror

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้างหลัง[N] rear, See also: back, hind, Syn. ตอนหลัง, ส่วนหลัง, ด้านท้าย, ตอนท้าย, ด้านหลัง, Ant. ข้างหน้า, Example: รถเขาสามารถบรรจุของได้จำนวนมากเพราะข้างหลังมีเนื้อที่กว้างมาก, Count unit: ข้าง, Thai definition: ด้านที่อยู่ตรงข้ามกับด้านหน้าของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ข้างหลัง[PREP] behind, Syn. ด้านหลัง, ตอนหลัง, Ant. ข้างหน้า, Example: ฉันอยู่ข้างหลังเธอมาตั้งนาน ไม่รู้ตัวเลยหรือไง, Thai definition: เป็นคำเชื่อม มีความหมายว่า อยู่ตรงข้ามกับด้านหน้าของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ข้างหลัง[N] back, See also: rear, posterior, Syn. ตอนหลัง, ส่วนหลัง, ด้านหลัง, Ant. ข้างหน้า, Example: รถคันนี้สามารถบรรจุของได้จำนวนมาก เพราะข้างหลังมีเนื้อที่กว้างมาก, Thai definition: ด้านที่อยู่ตรงข้ามกับด้านหน้าของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
วิมุขข้างหลัง, ฝ่ายหลัง.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Don't be afraid. We're right behind you.ไม่ต้องกลัว เราอยู่ข้างหลังคุณ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
And I'd stand behind her like this and brush away for 20 minutes at a time.แล้วฉันก็จะยืนข้างหลังท่านแบบนี้ เเละหวีผมให้ครั้งละ 20 นาที Rebecca (1940)
Sometimes when I walk along the corridor, I fancy I hear her just behind me.บางครั้งระหว่างที่ฉันกําลังเดินอยู่ที่โถงทางเดิน ฉันนึกว่าฉันได้ยินคุณนายอยู่ข้างหลังฉัน Rebecca (1940)
I stayed behind!ฉันจะอยู่ข้างหลัง The Good, the Bad and the Ugly (1966)
- going backwards...ไปข้างหลังในเวลา! Yellow Submarine (1968)
So you have to talk sense into him. The Tattaglia family is behind me.เพื่อให้คุณมีที่จะพูดคุยความรู้สึกเป็นเขา ครอบครัว Tattaglia เป็นอยู่ข้างหลังผม The Godfather (1972)
Then one day I was just walking down the street and I heard a voice behind me say "Reach for it, mister!" I spun around.วันนึง... ...ฉันเดินเล่นไปตามถนน ได้ยินเสียงจากข้างหลังว่า ..."ยกมือขึ้น!" ฉันหันไป Blazing Saddles (1974)
We're swinging. Get behind me again.ก้มหัวลง เรากําลังหันกลับ ไปอยู่ข้างหลังผมอีกที Jaws (1975)
You are beyond reach of any "legality"คุณคือข้างหลังเอื้อมถึงความถูกต้องตามกฎหมาย of any "" Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
He wrapped me in a sheet, like a mummy leaving only my behind uncoveredเขาห่อฉันในกระดาษ,\ Nlike มัมมี่... ...การออกไปข้างหลังของฉันเฉพาะไม่มีฝา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
"Such an adorable behind, the sweet little anus. Now I'll anoint it""นั้น adorable ข้างหลัง, sweet little anus ฉัน'จะเจิมน้ำมันมัน"ตอนนี้ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I see that you gentlemen esteem the rear end so I shall devote my stories to this subjectฉันเห็นว่าคุณสุภาพบุรุษ esteem the จบข้างหลัง... ...ดังนั้นฉันจะอุทิศ story to ของฉัน หัวข้อนี้ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้างหลัง[prep.] (khānglang) EN: behind ; in the rear ; in the back (of) ; to the rear (of)   FR: derrière ; en arrière

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abaft[PREP] ข้างหลัง, Syn. behind
abaft[ADV] ข้างหลัง
backside[N] ด้านหลัง, See also: ข้างหลัง, ส่วนหลัง, Syn. behind, Ant. front
behind[PREP] ข้างหลัง, Syn. after, Ant. in front of
hind[ADJ] ด้านหลัง, See also: ข้างหลัง, Syn. hinder, posterior, rear
retro[PRF] ข้างหลัง
rear[N] ส่วนหลัง, See also: ข้างหลัง, ตอนท้าย, Syn. back, Ant. front

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a tergo(อาเทอ'โก) l. ข้างหลัง, หลัง, จาก, ข้างหลัง (at or toward the back)
abaft(อะแบฟทฺ', อะบาฟทฺ') prep.,adv. ไปทางข้างหลัง, ไป ทางท้าย,ไปทางท้ายเรือ
after(อาฟ' เทอะ,แอฟ' เทอะ) prep.,adj., adv. หลัง, ทีหลัง, ข้างหลัง, หลังจาก, ภายหลัง, ติดตาม, แสวงหา, ตามหา, เอาอย่าง., Syn. later, then, behind ###A. before, prior to)
afterdeck(อาฟ' เทอะเดคฺ, แอฟ-') n. ดาดฟ้าเรือข้างหลัง (abaft midship section)
astern(แอสเทิร์น') adv. ไปทางข้างหลัง,ทางท้ายเรือ,ทางด้านหลังของพาหนะ, Syn. backward ###A. forward)
back(แบค) {backed,backing,backs} n.,adj.,vi.,vt.,adv. หลัง,ข้างหลัง,ส่วนหลัง,ด้านหลัง,กองหลัง,ที่เปลี่ยว,กลับคืน,ตรงกันข้าม,ค้างจ่าย,กลับ,ถอย,สนับสนุน,ถือหาง,วางเดิมพันใน, Syn. rear -Conf. re-
back seat)n. ที่นั่งข้างหลัง
backbend(แบค'เบนดฺ) n. การงอตัวมาข้างหลังจนมือทั้งสองแตะพื้น, Syn. acrobatic feat
background(แบค'กราวน์ดฺ) n. พื้น,ส่วนที่อยู่ข้างหลัง,ถิ่นที่มา,ภูมิหลัง, Syn. past,environment
backwardadv.,adj. ไปข้างหลัง,ย้อนกลับ,สู่อดีต,ล้าหลัง, See also: backwardness n., Syn. slow ###A. forward

English-Thai: Nontri Dictionary
astern(adv) ท้ายเรือ,ไปทางข้างหลัง
back(adj) ด้านหลัง,ข้างหลัง,ส่วนหลัง
back(n) หลัง,ส่วนหลัง,ด้านหลัง,ข้างหลัง
background(n) ภูมิหลัง,พื้นหลัง,ประวัติ,ข้างหลัง
backseat(n) ที่นั่งข้างหลัง,ที่นั่งตอนหลัง
backside(n) ส่วนหลัง,ด้านหลัง,ข้างหลัง
backward(adv) ย้อนกลับ,ไปข้างหลัง,ล้าหลัง
backwards(adv) ย้อนกลับ,ไปข้างหลัง,ล้าหลัง
behind(pre) หลัง,ข้างหลัง
fetlock(n) กระจุกขนข้างหลังกีบม้า,ข้อเท้าม้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
後ろ[うしろ, ushiro] (adj) ข้างหลัง, ด้านหลัง
後ろ[うしろ, ushiro] (prep) ข้างหลัง, ด้านหลัง

German-Thai: Longdo Dictionary
hinter(Präp.) |บุพบทบ่งสถานที่ตามด้วยคำนามรูป Dativ| ข้างหลัง เช่น hinter dem Haus ข้างหลังบ้าน
Rückseite(n) |die, pl. Rückseiten| ด้านหลัง, ข้างหลัง เช่น Auf der Rückseite findet man das Ablaufdatum.
Marionettenregierung(n ) |die, pl. Marionettenregierungen| รัฐบาลหุ่นเชิด รัฐบาลที่ทำงานโดยมีผู้อื่นบงการอยู่ข้างหลัง เช่น Diese Marionettenregierungen waren in der Nachkriegszeit bemüht, die Folgen alliierter Gewaltherrschaft und des Völkermordes zu mildern.
arsch kalt(phrase slang ) หนาวมากๆ (คำว่า arsch ข้างหน้า จะเพิ่มความรุนแรงให้กับ Adjektiv ข้างหลังให้ดูมีความหนาวนั้นกลาวเป็น หนาวมากๆ ซึ่ง อาจเพิ่ม คำว่า arsch หน้าคำอื่นๆ เพื่อจดประสงค์เดียวกันได้ แต่การเติมนั้น นอกจากจะทำให้รุนแรงขึ้นแล้ว จะกลับกลายเป็นคำไม่สุภาพ) เช่น Ich bin stink sauer. Alle paar Tage fällt meine Heizung aus. Es ist arsch kalt im Winter. Im Dachgeschoss. Langsam muss ich mir wirklich überlegen mal einen Teil der Miete zurückzuhalten. , See also: S. arschkalt

French-Thai: Longdo Dictionary
derrière(prep) ข้างหลัง (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Derrière l'hôtel se trouve un petit jardin. ข้างหลังโรงแรมมีสวนเล็กๆ หนึ่งสวน
derrière(prep) ข้างหลัง ด้านหลัง เช่น derrière le miroir

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top