Search result for

ข้อบกพร่อง

(53 entries)
(0.0134 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ข้อบกพร่อง-, *ข้อบกพร่อง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้อบกพร่อง[N] fault, See also: flaw, error, blunder, defect, weakness, drawback, shortcoming, Syn. ข้อตำหนิ, ข้อเสียหาย, ข้อผิดพลาด, ข้อเสีย, Ant. ข้อดี, Example: การทำงานของรัฐบาลชุดนี้มีข้อบกพร่องหลายข้อที่ควรแก้ไขโดยเร่งด่วน, Count unit: ข้อ, ประการ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
latent defectข้อบกพร่องแฝง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Blisterข้อบกพร่องหรือตำหนิชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวของผลิตภัณฑ์ยาง ซึ่งเกิดจากการมีโพรงอากาศหรือก๊าซใต้พื้นผิวระหว่างการผลิต [เทคโนโลยียาง]
Defects, Extracorpuscularข้อบกพร่องจากสิ่งภายนอกร่างกาย [การแพทย์]
Defects, Pointข้อบกพร่องแบบจุด [การแพทย์]
Errors, Classificationข้อบกพร่องในรายละเอียดของแต่ละหน่วย [การแพทย์]
Errors, Coverageข้อบกพร่องเกี่ยวกับการขาดเกินยอดจำนวน [การแพทย์]
Errors, Observerข้อบกพร่องจากผู้ทำการศึกษา [การแพทย์]
Intracorpuscular Defectsข้อบกพร่องในเซลล์เม็ดเลือดแดง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's a temporary glitch, not an attack, Alissa.เนี่ยเป็นเพียงข้อบกพร่อง ไม่ใช่การโจมตี Dead Space: Downfall (2008)
Everything's not some fascinating character flaw.ทุกๆอย่างไม่ได้เป็นข้อบกพร่องที่น่าหลงไหล Last Resort (2008)
This is a genetic flaw.มันเป็นข้อบกพร่องทางพันธุกรรม Last Resort (2008)
- The family flaw.- ข้อบกพร่องจากครอบครัว Pilot (2008)
Mohinder does have a few tiny flaws.โมฮินเดอร์ก็ยังมีข้อบกพร่องบางอย่าง Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
The reason I could fulfill my duties as Crown Prince... was because His Majesty was there to correct my mistakes.เหตุผลที่ข้าจะบรรลุหน้าที่ในฐานะองค์รัชทายาท นั่นก็เพราะฝ่าบาท คอยแก้ไขข้อบกพร่องให้ข้า The Kingdom of the Winds (2008)
I see before me a man with all his flaws and all his goodness.คนที่ผมเห็นอยู่ตรงหน้านี้ มีทั้งข้อบกพร่อง และข้อดี Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)
Someone decided this guy is a liability.บางคนตัดสินว่าชายคนนี้เป็นข้อบกพร่อง New York Sucks (2009)
You have seen the flaws in your policy.ตอนนี้คุณต้องหาข้อบกพร่องในด้านการเมืองของคุณ Saw VI (2009)
Okay, I've got some flaws, but you've got no job, no kids, and you're gonna start making poem breads.โอเค,ผมมีก็ข้อบกพร่องบ้าง,\แต่คุณไม่มีงานทำ,ไม่มีลูก, และคุณกำลังจะเริ่มต้น\บทกวีขนมปัง. Pilot (2009)
But it's flawed.แต่ก็มีข้อบกพร่อง Adam Raised a Cain (2009)
Okay, well, I don't know that this is actually considered a flaw, but a while ago, uh, the lady who was living here... she was apparently going through kind of a tough time,คือ ผมก็ไม่ทราบนะครับ ว่าอันนี้ นับเป็นข้อบกพร่องได้หรือเปล่า แต่ว่า เมื่อไม่นานมาี้นี้ มีผู้หญิงคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ที่นี่ Nice Is Different Than Good (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้อบกพร่อง[n. exp.] (khø bokphrǿng) EN: fault ; flaw ; error ; blunder ; defect ; weakness ; drawback ; shortcoming   
ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นประจำ[n. exp.] (khø bokphrǿng thī koētkheun prajam) EN: typical mistake   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
defect[N] ข้อบกพร่อง, See also: จุดอ่อน, จุดผิดพลาด, มลทิน, ปมด้อย, ข้อตำหนิ, Syn. flaw, blemish, deficiency, Ant. adequate, strength
disadvantage[N] ข้อเสีย, See also: ข้อบกพร่อง, ความเสียเปรียบ, อุปสรรค, Syn. annoyance, difficulty, disruption, Ant. advantage
fault[N] ข้อผิดพลาด, See also: ข้อบกพร่อง, ข้อเสียหาย, รอยตำหนิ, Syn. error, mistake, defect, flaw, Ant. virtue
flaw[N] ข้อบกพร่อง, See also: ข้อด้อย, ข้อตำหนิ, จุดบกพร่อง, Syn. blemish, fault, defect
foible[N] ข้อบกพร่องเล็กๆ น้อยๆ, See also: ข้ออ่อน, จุดอ่อนเล็กๆ น้อยๆ, Syn. frailty, quirk, eccentricity,, Ant. strength
gig[N] ข้อบกพร่อง, See also: ข้อเสียหาย, สิ่งผิดพลาด
imperfection[N] ข้อบกพร่อง, Syn. defect, fault, flaw, Ant. perfection
kink[N] ตำหนิ, See also: ข้อบกพร่อง, Syn. eccentricity, Ant. perfection, ideal
limitation[N] ข้อบกพร่อง, See also: จุดอ่อน, ข้อด้อย, Syn. restrictive weakness, inability, handicap

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ddt(ดีดีที) ในความหมายทั่วไป คำนี้หมายถึง "ยาฆ่าแมลง" นำมาใช้ในวงการคอมพิวเตอร์ เป็นคำแสลงหมายถึง การแก้ไขข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดในโปรแกรมในกรณีที่มีมาก ๆ (ทั้งนี้เพราะในการเขียนโปรแกรมนั้น เราเรียกจุดบกพร่องในโปรแกรมว่า แมลง หรือ bug โดยปกติแล้ว การแก้ไขธรรมดา ๆ จะใช้คำว่า debug)
defect(ดิเฟคทฺ') {defected,defecting,defects} n. ข้อบกพร่อง,ปมด้อย,ข้อเสียหาย,สิ่งที่ขาดตกบกพร่อง. vi. ละทิ้ง,เอาใจออกห่าง,หนีงาน,หลบหนีออกนอกประเทศ, Syn. flaw-A. strength
defective(ดิเฟค'ทิฟว) adj. มีข้อบกพร่อง,มีจุดบกพร่อง,ไม่ปกติ,ไม่สมบูรณ์,พิการ,ขาด,เสีย., See also: defectiveness n. ดูdefective, Syn. marred ###A. intact
demerit(ดิเมอ'ริท) n. ข้อบกพร่อง,ข้อเสีย,ปมด้อย
diagnostic programชุดคำสั่งวินิจฉัยหมายถึง โปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่ใช้ในการวินิจฉัยข้อบกพร่องของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือส่วนประกอบใด ๆ ของเครื่อง หรือวินิจฉัยข้อผิดพลาดของการลงรหัส
failing(เฟล'ลิง) n. ความล้มเหลว,ข้อบกพร่อง,ความอ่อนแอ., See also: failingly adv. failingness n., Syn. fault
fault(ฟอลทฺ) n. ความผิดพลาด,ข้อบกพร่อง,ความคลาดเคลื่อน,ชั้นหินที่หักหรือเคลื่อนลง,การเสิร์ฟลูกออก,การเสิร์ฟลูกติดเน็ท. -Phr. (find fault (with)) บ่น,หาเรื่อง. -to a fault มากเกินไป. -Phr. (at fault งงงวย), Syn. defect,flaw
faulty(ฟอล'ที) adj. ซึ่งมีข้อบกพร่อง,ซึ่งมีข้อผิดพลาด., See also: faultily adv. faultiness n.
flaw(ฟลอ) {flawed,flaw,flaws} n. รอยร้าว,มลทิน,ตำหนิ,ข้อบกพร่อง,จุดด่างพร้อย,ช่องโหว่. vt. ทำให้เกิดรอยร้าว (มลทิน,ตำหนิ,ข้อบกพร่อง,จุดด่างพร้อย,ช่องโหว่) . vi. เป็นรอยร้าว,เกิดจุดด่างพร้อย., See also: flawless adj., Syn. blemi
foible(ฟอย'เบิล) n. ข้อบกพร่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ,จุดอ่อน, Syn. fault

English-Thai: Nontri Dictionary
defect(n) ความบกพร่อง,ข้อบกพร่อง,ข้อเสีย,ปมด้อย
deficiency(n) ความขาดแคลน,ข้อบกพร่อง,ความไม่สมบูรณ์
demerit(n) ปมด้อย,ข้อเสีย,ข้อบกพร่อง
drawback(n) ความเสียเปรียบ,ข้อบกพร่อง,สิ่งกีดขวาง,อุปสรรค,การคืนเงิน,การถอนเงิน
failing(n) ความล้มเหลว,ข้อบกพร่อง,ความอ่อนแอ,ความผิดหวัง,ความพ่ายแพ้
fault(n) ความผิด,ข้อผิดพลาด,ข้อบกพร่อง,ความคลาดเคลื่อน
flaw(n) ข้อเสีย,ตำหนิ,ข้อบกพร่อง,มลทิน,จุดด่างพร้อย
kink(n) ขมวด,ปม,ส่วนโค้ง,ข้อบกพร่อง,รอยด่าง
liability(n) ความเป็นไปได้,ความรับผิดชอบ,ข้อบกพร่อง,หนี้,พันธกรรม,ความโน้มเอียง
limit(n) ขอบเขต,ขีดจำกัด,ข้อบกพร่อง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
欠陥[けっかん, kekkan] (n) ข้อบกพร่อง,ปมด้อย,ข้อเสียหาย,สิ่งที่ขาดตกบกพร่อง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top