Search result for

กล่าวคำ

(30 entries)
(0.0156 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กล่าวคำ-, *กล่าวคำ*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I've seen people walk away from me... but I've never really said goodbye.ผมเห็นผู้คนเดินห่างไปจากผม แต่ไม่เคยกล่าวคำอำลา Odyssey (2008)
Your mother wants you to deliver a eulogy.แม่คุณต้องการให้คุณกล่าวคำสดุดี Birthmarks (2008)
"Eulogy." From the Greek for "good word."สดุดีในภาษากรีก\\\"คือกล่าวคำดีๆ\\\" Birthmarks (2008)
I've come to bid you farewell.กระหม่อมมาเพื่อกล่าวคำลา Lancelot (2008)
The people have begun to say goodbye.ประชาชนเริ่มกล่าวคำอำลา Le Morte d'Arthur (2008)
I said my goodbyes to the Cherokee, Dennis Smith.ผมกล่าวคำอำลา กับเชโรกี เดนนิส สมิธ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I said goodbye to all the other men, who had dreams of their own.ผมกล่าวคำลากับคนอื่นๆ ผู้ซึ่งมีฝันของตัวเอง The Curious Case of Benjamin Button (2008)
We are gathered today to say goodbyeเรา มาวันนี้ เพื่อกล่าวคำลา Superhero Movie (2008)
I never like to say goodbye.พ่อไม่เคยชอบที่จะกล่าวคำอำลา Doubt (2008)
- Dear Adrienne, saying goodbye to you was the hardest thing I've ever had to do and I know I'll never do it again.เอเดรียน ที่รัก การกล่าวคำอำลาคุณ... เป็นสิ่งที่ยากที่สุดที่ผมเคยทำมา ..และผมรู้ผมจะไม่ให้มันเกิดขึ้นอีก Nights in Rodanthe (2008)
Next, and finally, your valedictorian...ต่อไป และท้ายสุด ตัวแทนกล่าวคำสุนทพจน์ของเรา I Love You, Beth Cooper (2009)
And when it does, we're only going to have time to say...และถ้ามันเกิดขึ้น พวกเราก็ต้องกล่าวคำว่า... Dead Like Me: Life After Death (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กล่าวคำตัดสิน[v. exp.] (klāo kham tatsin) EN: pronounce a judgement   
กล่าวคำปราศรัย[v. exp.] (klāo khamprāsai) EN: deliver a speech ; make a speech   FR: prononcer un discours ; faire une déclaration

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gag[VI] พูดตลก, See also: กล่าวคำคม, เล่นลิ้น
harangue[VI] กล่าวคำปราศรัยที่ยื่ดยาดและรุนแรง
object[VT] กล่าวคำคัดค้าน, Syn. reject, oppose, Ant. accept, admit
swear in[PHRV] กล่าวคำปฏิญาณเพื่อรับตำแหน่งหน้าที่, See also: สาบานตนเข้ารับตำแหน่ง
tut[VI] กล่าวคำอุทานแสดงความไม่พอใจ
witness[VT] กล่าวคำสาบานตน (ทางคริสต์ศาสนา)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
darn(ดาร์น) {darned,darning,darns} vt. ชุน (ผ้า,ถุงเท้า) ,สาปแช่ง,กล่าวคำสบถ,ดูdamn n. บริเวณที่ชุน,การชุน,ความสนใจ -Id. (give a darn สนใจ)
falsify(ฟอล'ซิไฟ) {falsified,falsifying,falsifies} vt. ทำให้ไม่ถูกต้อง,ปลอมแปลง,พิสูจน์ให้เห็นว่าผิดหรือปลอม,เป็นตัวแทนเก๊. vi. กล่าวคำเท็จ, See also: falsifiable adv. falsification n. falsifier n., Syn. misrepresent
keynote(คี'โนท) n. เสียงหลักของทำนองเพลงประเด็นสำคัญของคำปราศรัย ความคิด การกระทำหรืออื่น ๆ vt. กล่าวคำปราศรัยที่สำคัญ, Syn. theme,essence,gist,core
orate(โอเรท',ออเรท',ออ'เรท) vi.,vt. กล่าวคำปราศรัย,กล่าวคำโวหาร,แสดงสุนทรพจน์
orator(ออ'ระเทอะ) n. ผู้กล่าวคำปราศรัย,นักโต้วาที,โจทก์,ผู้ร้องเรียน, Syn. discourser
panegyrist(แพนนิเจอ'ริสทฺ) n. ผู้กล่าวคำสรรเสริญ
perorate(เพอ'ระเรท) vi. พูดเสียยืดยาว,กล่าวคำปราศรัย,กล่าวคำสรุป., See also: perorator n.
platform(แพลท'ฟอร์ม) n. แท่น,ชานชลาสถานี,เวทีสำหรับกล่าวคำปราศัย,ยกพื้น,ดาดฟ้า,แท่นยิง,แท่นปืนใหญ่,นโยบายของพรรคการเมือง,คำแถลงการณ์,การปราศรัยต่อมวลชน,การแสดงปาฐกถา
public-speakingn. การแสดงปาฐกถา,การกล่าวคำปราศรัย,การพูดในที่ชุมนุมชน
reprove(รีพรูฟว') vt.,vi. กล่าวคำตำหนิ,ตำหนิ,ติเตียน,กล่าวหา,ต่อว่า,ดุ,ประณาม,แสดงความไม่เห็นด้วย, See also: reprover n., Syn. censure ###A. praise

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top