Search result for

กลวิธี

(42 entries)
(0.0115 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กลวิธี-, *กลวิธี*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กลวิธี[N] strategy, See also: stratagem, maneuver, tactics, artifice, ruse, trick, Syn. กลยุทธ์, วิธีพลิกแพลง, กลเม็ด, เล่ห์เหลี่ยม, กลอุบาย, ทีเด็ด, Example: ร้านค้าใช้กลวิธีทุกรูปแบบเพื่อที่จะเอาชนะคู่แข่งให้ได้, Count unit: แบบ, อย่าง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กลวิธี(กนละ-, กน-) น. วิธีพลิกแพลง โดยอาศัยความรู้ความชำนาญ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
techniqueกลวิธี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
tacticsกลวิธี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
tacticsกลวิธี, ยุทธวิธี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
branch-and-bound techniqueกลวิธีขยายและจำกัดเขต [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
zinc etchingกลวิธีพิมพ์กัดกรดสังกะสี [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
anastatic printingกลวิธีพิมพ์กัดกรดส่วนนูน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
relief engravingกลวิธีพิมพ์ผิวนูน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
serigraphyกลวิธีพิมพ์ผ้าไหม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
planographyกลวิธีพิมพ์พื้นราบ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dotted manner; manière cribléeกลวิธีพิมพ์ภาพลายจุด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Visual Strategiesกลวิธีผ่านการมอง, วิธีการที่ช่วยพัฒนาการสื่อสารของบุคคลออธิซึมหรือผู้ที่มีปัญหาการรับรู้ภาษาพูด โดยช่วยให้เด็กเข้าใจการสื่อสารจากภาษาพูดเป็นสื่อการรับรู้ด้วยภาพ เพื่อให้สามารถมีปฏิสัมพันธ์ในสังคมได้ [Assistive Technology]
Buffer Mechanismกลวิธีทางบัฟเฟอร์ [การแพทย์]
Automatic tacitกลวิธี [การจัดการความรู้]
Immune Mechanismsกลวิธีของภูมิคุ้มกัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Your Methodist background, the modest circumstances, and then you're off to a grand university full of richer, posher types.เบื้องหลังกลวิธีของคุณ สถานการณ์ของคุณล่าสุด แล้วคุณจบมาจากมหาวิทยาลัย ชั้นนำ หรูหรา มีระดับ Frost/Nixon (2008)
I'm sorry, I-I fail to see the strategy in calling Walter Kendrick a murderer on national television.ผมเสียดาย ที่พลาดไม่ได้ดูกลวิธีที่เรียกวอลเตอร์ เค็นดริก ว่าฆาตกรผ่านทีวีทั่วประเทศ A Pretty Girl in a Leotard (2009)
You got off on a technicality,แกอาศัยกลวิธีถึงรอดมาได้, Bulletproof (2009)
In a situation like that, obviously the best of 38 strategies is to just walk out.ในสถานการณ์ตอนนั้น มันมีตั้ง 38 กลวิธี ที่จะหนีออกมาน่ะ Episode #1.5 (2009)
It's not the 38 strategies, it's the 36 strategies!ไม่ใช่ 38 กลวิธีซะหน่อย 36 ต่างหากล่ะ Episode #1.5 (2009)
Psychosurgery. Procedures like the trans-orbital lobotomy.ผ่าตัดสมอง เป็นกลวิธีที่ ช่วยการไหลเวียนของเส้นเลือดในสมอง Shutter Island (2010)
I must commend you on your escape tactics, but in the end, it was easy to predict your every move.ข้าต้องวิจารย์เจ้าเรื่องกลวิธีการหลบหนีของเจ้า แต่ในที่สุด มันง่ายต่อการคาดการณ์การเคลื่อนไหวของเจ้าในทุกฝีก้าว Counter Attack (2011)
I find their tactics ineffective.ข้าพบว่ากลวิธีของพวกเขามันขาดประสิทธิภาพ Counter Attack (2011)
Why don't you teach me that trick, young warrior?ทำไมเจ้าไม่สอนกลวิธีนั่นให้แก่ข้าหน่อยล่ะ นักรบหนุ่ม Ordinary People (2011)
That's exactly how the trick works, Beth.นี่แหละกลวิธี เบธ Pretty Red Balloon (2011)
Or is there some kind of trick?หรือต้องใช้กลวิธีอะไร The Slice Girls (2012)
South American insurgency tacticsกลวิธีก่อการร้ายแบบอเมริกาใต้ Iron Man 3 (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กลวิธี[n.] (konlawithī) EN: strategy ; tactic ; ploy ; tactics   FR: tactique [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
game[N] กลเม็ด, See also: กลวิธี, กล, Syn. strategy, plan, plot, tactics
game at which two can play[IDM] กลวิธีที่ทั้งสองฝ่ายใช้ในการแข่งขัน
strategy[N] ยุทธวิธี, See also: กลวิธี, ยุทธศาสตร์, Syn. procedure, tactics
technique[N] เทคนิค, See also: กลวิธี (เฉพาะด้าน), Syn. procedure, system, way, method

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
finesse(ฟิเนส') n. กลเม็ด,กลวิธี,อุบาย,ความพลิกแพลง,ความเชี่ยวชาญ,คล่องแคล่ว. vt. ใช้กลเม็ด, Syn. artifice,
keyword in contextคำหลักในบริบทนิยมใช้ตัวย่อว่า KWIC (อ่านว่า ควิก) หมายถึงกลวิธีในการให้คอมพิวเตอร์เลือกคำที่สำคัญจากหัวข้อเรื่อง แล้วนำไปเก็บเป็นชื่อของหัวเรื่อง โดยเรียงไว้ตามตัวอักษร
kwicควิกย่อมาจาก keyword in context (ที่แปลว่า คำหลักในบริบท) หมายถึงกลวิธีในการให้คอมพิวเตอร์เลือกคำที่สำคัญจากเนื้อเรื่อง แล้วนำไปเก็บเป็นชื่อของหัวเรื่อง โดยเรียงไว้ตามตัวอักษร
technic(เทค'นิค) n.,adj. ศิลปะ,เทคนิค,วิธีการ,วิธี,ทำกลวิธี,technics วิชาเทคนิค
technical(เทค'นิเคิล) adj. เกี่ยวกับเทคนิค,เกี่ยวกับวิชาเทคนิค,เกี่ยวกับกลวิธี,เกี่ยวกับศิลปะ,เฉพาะวิชา,ตามหลักวิชา,เกี่ยวกับวิชาเฉพาะอย่าง,เชี่ยวชาญเฉพาะอย่าง
technicality(เทคนะแคล'ลิที) n. ลักษณะเทคนิค,ลักษณะเฉพาะวิชา,การใช้กลวิธี,การใช้หลักวิชา,สิ่งที่เป็นหลักวิชา,หลักวิชา, Syn. nicety
technique(เทคนิค') n. เทคนิค,กลวิธี,ศิลปะ,ฝีมือ,หลักวิชา,ความสามารถทางเทคนิค,วิธีการดึงดูดความสนใจ, Syn. craft,style,formula

English-Thai: Nontri Dictionary
finesse(n) ความชำนาญ,ความเชี่ยวชาญ,กลเม็ด,กลวิธี,การพลิกแพลง
game(n) การละเล่น,เกม,เครื่องเล่น,กีฬา,สัตว์ที่ถูกล่า,การแข่งขัน,กลวิธี

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top