Search result for

(75 entries)
(0.217 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -公-, *公*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[こうひょう, kouhyou] (n) แจ้งให้สาธารณชนทราบ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
民館[こうみんかん, kouminkan] (n) ศาลาประชาคม
民館[こうみんかん, kouminkan] (n) ศาลาประชาคม
務員[こうむいん, koumuin] (n) ข้าราชการ
[こうえん, kouen] (n) สวนสาธารณะ
[こうしき, koushiki, koushiki , koushiki] (n adj ) สูตร,กฎ,เกณฑ์,หลัก,มาตรฐาน,รูปแบบ,แผ่น,ตำรับ,ตำรา , ข้าราชการ,เจ้าพนักงาน adj. เป็นทางการ, ระเบียบ,ระเบียบแบบแผน,พิธีรีตอง,ความเคร่งครัดในระเบียบ,ความเข้มงวด,ธรรมเนียมปฏิบัติ
[こうじゅん, koujun] สมมติฐาน
債基金[こうさいききん, kousaikikin] (n ) กองทุนพันธบัตร , See also: R. bond fund

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[こうしゃ, kousha] Thai: กิจการของรัฐบาลที่เกี่ยวกับการบริการสาธารณะ
[こうかい, koukai] Thai: เปิดเผยให้สาธารณชนรับทราบ

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[公, gōng, ㄍㄨㄥ] fair, equitable; public; duke
Radical: Decomposition: 八 (bā ㄅㄚ)  厶 (sī ) 
Etymology: [ideographic] To divide 八 what is private 厶

Japanese-English: EDICT Dictionary
[こう, kou] (adj-no) official; public; formal; open; governmental; (P) [Add to Longdo]
[こう, kou] (n,suf) (1) public matter; governmental matter; (2) prince; duke; (n,n-suf) (3) lord; sir; (n-suf) (4) familiar or derogatory suffix (after a name, etc.) [Add to Longdo]
にする[おおやけにする, ooyakenisuru] (exp,vs-i) to make public [Add to Longdo]
の施設[おおやけのしせつ, ooyakenoshisetsu] (exp,n) public facility [Add to Longdo]
[こうあん, kouan] (n) public safety; public welfare; (P) [Add to Longdo]
安委員会[こうあんいいんかい, kouan'iinkai] (n) public safety commission; (P) [Add to Longdo]
安官[こうあんかん, kouankan] (n) railway police [Add to Longdo]
安審査委員会[こうあんしんさいいんかい, kouanshinsaiinkai] (n) Public Security Examination Commission [Add to Longdo]
安調査庁[こうあんちょうさちょう, kouanchousachou] (n) (Japanese) Public Security Intelligence Agency [Add to Longdo]
[こうあん, kouan] (n) Zen question for meditation (e.g. the sound of one hand clapping); koan [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gōng, ㄍㄨㄥ, ] just; honorable (designation); public; common [Add to Longdo]
[gōng zhàng, ㄍㄨㄥ ㄓㄤˋ, ] decameter [Add to Longdo]
[gōng zhǔ, ㄍㄨㄥ ㄓㄨˇ, ] princess [Add to Longdo]
主岭[Gōng zhǔ lǐng, ㄍㄨㄥ ㄓㄨˇ ㄌㄧㄥˇ, / ] Gongzhu county level city in Siping 四平, Jilin [Add to Longdo]
主岭市[Gōng zhǔ lǐng shì, ㄍㄨㄥ ㄓㄨˇ ㄌㄧㄥˇ ㄕˋ, / ] Gongzhu county level city in Siping 四平, Jilin [Add to Longdo]
[gōng shì, ㄍㄨㄥ ㄕˋ, ] public affairs; official (matters, duties etc) [Add to Longdo]
[gōng shì gōng bàn, ㄍㄨㄥ ㄕˋ ㄍㄨㄥ ㄅㄢˋ, / ] to do official business according to the official principles (i.e. without involving private interests) [Add to Longdo]
[gōng jiāo, ㄍㄨㄥ ㄐㄧㄠ, ] public transportation; mass transit [Add to Longdo]
交车[gōng jiāo chē, ㄍㄨㄥ ㄐㄧㄠ ㄔㄜ, / ] public transport vehicle; town bus [Add to Longdo]
[gōng zǐ, ㄍㄨㄥ ㄗˇ, ] doll; cuddly toy [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"How did you go to the park?" "By bus."「どのようにしてその園に行きましたか」「バスで行きました」
In 1958, the statue was built in the Hiroshima Peace Park.1958年、その記念碑は広島平和園に建てられた。
A dog is running in the park.1匹のイヌが園で走っています。
Two women are taking it easy on a bench in plaza.2人の女性が園のベンチでくつろいでいる。
Three children were playing in the park.3人の子供が園で遊んでいた。
Public utility charges will go up next April.4月から共料金が値上げになる。
Five minutes' walk brought us to the park.5分間歩くと、私たちは園に着いた。
It may be unwise of you to advertise your presence.あなたがおいでになることをにするのは賢明ではないかもしれない。
I will show you how to go to the park.あなたに園の行き方を教えましょう。
You went to the park yesterday, didn't you?あなたは昨日園へ行きましたね。
There is a telephone booth at the corner of the street.あの町かどに衆電話ボックスがある。
The President of the U.S. paid a formal visit to China.アメリカ大統領が中国を式に訪問した。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- PRINCESINHA - LONG HOUSE:[JA] 闘牛士 小女"  ()
Let me play the leading role.[JA] (菜々果) 主人の役... 私にやらせて Confrontation (2017)
Which means if you hurry there could be a princess in your future.[CN] 所以,赶紧上路,将来还会有一位 Spaceballs (1987)
-Why is it happening on a stage?[JA] なぜ開を?  ()
Okay! It's Dai Nippo Company[CN] 我说了,是大日司 {\cH00FFFF}{\3cH000000}Okay! Fighting Madam (1987)
Yeah. But not for publication. Just for us.[CN] 好的,不过不会开 只给我们看 The Untouchables (1987)
To join Princess Vespa and Princess Valium...[CN] ...见证小维主和安定主的... Spaceballs (1987)
Prince Valium, do you take Princess Vespa to be your wife?[CN] 安定王子,你愿意娶小维主 为你的合法妻子吗? Spaceballs (1987)
The pictures were not intended to be sexy or anything like that.[JA] セクシーな写真として 開したわけじゃないの  ()
If there's one thing I despise, it is a fair fight.[CN] 我最珍重的是平竞争 Spaceballs (1987)
There's no transaction on heavy metal by Dai Nippo Co. this year[CN] 大日司半年内没有香金属买卖 除非钱箱用金子做 {\cH00FFFF}{\3cH000000}There's no transaction on heavy metal by Dai Nippo Co. This year Fighting Madam (1987)
There is a physical test that needs to be undertaken.[JA] 主人が ある試練を課されるの  ()

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
開かぎ[こうかいかぎ, koukaikagi] public key [Add to Longdo]
開アーカイブ[こうかいアーカイブ, koukai a-kaibu] public archive [Add to Longdo]
開キー[こうかいキー, koukai ki-] public key [Add to Longdo]
開鍵[こうかいかぎ, koukaikagi] public key [Add to Longdo]
開鍵暗号[こうかいかぎあんごう, koukaikagiangou] public key encryption [Add to Longdo]
開識別子[こうかいしきべつし, koukaishikibetsushi] public identifier [Add to Longdo]
開文[こうかいぶん, koukaibun] public text [Add to Longdo]
開文記述[こうかいぶんきじゅつ, koukaibunkijutsu] public text description [Add to Longdo]
開文言語[こうかいぶんげんご, koukaibungengo] public text language [Add to Longdo]
開文指示シーケンス[こうかいぶんしじシーケンス, koukaibunshiji shi-kensu] public text designating sequence [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[おおやけ, ooyake] oeffentlich, offiziell [Add to Longdo]
会堂[こうかいどう, koukaidou] oeffentliche_Halle, Stadthalle [Add to Longdo]
使[こうし, koushi] Gesandter [Add to Longdo]
[こうきょう, koukyou] Allgemeinheit, oeffentlich [Add to Longdo]
[こうはん, kouhan] (oeffentliche) Gerichtsverhandlung [Add to Longdo]
務員[こうむいん, koumuin] Beamter [Add to Longdo]
[こうぼ, koubo] oeffentlich_ausschreiben [Add to Longdo]
[こうえい, kouei] staatlicher_Betrieb, staatliche_Verwaltung, oeffentlicher_Betrieb, oeffentliche_Verwaltung [Add to Longdo]
[こうえん, kouen] (oeffentlicher) Park [Add to Longdo]
[こうあん, kouan] oeffentliche_Sicherheit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top