Search result for

unlimited

(40 entries)
(0.0099 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unlimited-, *unlimited*, unlimit, unlimite
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unlimited[ADJ] ไร้ขีดจำกัด, See also: ซึ่งไม่มีขอบเขต, Syn. limitless, measureless, Ant. limited

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unlimited(อันลิม'มิทิด) adj. ไม่มีขอบเขต,ไม่จำกัด,ไม่บังคับ,กว้างใหญ่ไพศาล,ไม่มีข้อยกเว้น., See also: unlimitedly adv., Syn. limitless

English-Thai: Nontri Dictionary
unlimited(adj) ไม่จำกัด,ไม่มีขอบเขต,ไม่บังคับ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
unlimitedly (adv ) โดยไม่จำกัด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Visibility unlimited. Enter the weather in the logbook.มองเห็นไกลสุดลูกหูลูกตา จดสภาพอากาศลงสมุดบันทึก! Up (2009)
I provide you with unlimited heroin distribution to every prison in Northern California.ฉันจะให้นายการกระจายเฮโรอีนเเบบไม่จำกัด ในทุกๆคุกในแคลิฟอร์เนียเหนือ Service (2009)
Those studs inside are gonna ruin our chances with the medium-hot chicks from Underpants Unlimited.พวกข้างในกำลังทำลายโอกาสของเรา ที่จะได้ดูสาวฮอตนุ่งน้อยห่มน้อย Chuck Versus the Three Words (2010)
Look, I've learned my lesson. I've got unlimited texting now.ฟังนะ ผมได้บทเรียนแล้ว ต่อไปผมจะใช้โปรส่งข้อความไม่อั้น Investigative Journalism (2010)
They had an unlimited supply of $1 Bills.They had an unlimited supply of $1 Bills. A Deadly Affair (2010)
Yes, a voracious lido and unlimited funds... a deadly combination.นั่นแหละเรเน่ผู้ไม่รู้จักพอและให้อย่างไม่รู้จักคิดเช่นกัน เป็นส่วนผสมที่ลงตัวอะไรเช่นนี้ The Thing That Counts Is What's Inside (2010)
With unlimited cash, weapons, safe houses all around the world.ไม่อั้นทั้งเงิน อาวุธ แหล่งกบดานทั่วทุกมุมโลก Phoenix (2010)
And I want unlimited tokens.นั่นมันไม่ไช่... Just Go with It (2011)
Well we know that this is a monster with opposable thumbs and unlimited text messaging, and we know that it wants to kill you specifically.เอาล่ะ พวกเรารู้ว่านี่คืออสุรกาย ที่มีขายั้วเยี้ย และขยันส่ง ข้อความมาอยู่นั่นแหละ Unforgiven (2011)
You know Gogol will provide you with unlimited cash, weapons?คุณรู้ว่าโกกอลจะจัดหา เงินกับอาวุธที่ไม่จำกัดให้คุณได้ใช่ไหม? Covenant (2011)
You offered me unlimited weapons and cash if I join you.คุณเสนอจะให้อาวุธกับเงินที่ไม่จำกัด หากว่าฉันร่วมมือกับคุณ Covenant (2011)
See, I arranged for you to see that because we pay our associates very well and we provide the opportunity for unlimited advancement.เห็นมั้ย ผมตั้งใจให้คุณมาเห็น เพราะเราจ่ายเงินให้พวกคุณก้อนโต แถมยังมีโอกาสก้าวหน้าไม่จำกัด Pilot (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เท่าไหร่เท่ากัน[ADV] limitless, See also: unlimitedly, Syn. สู้ไม่อั้น, Example: บริษัททุ่มเงินเท่าไหร่เท่ากันเพื่อโฆษณาสินค้าตัวใหม่, Thai definition: จะเสียไปเท่าไหร่ก็ยอม, Notes: (ปาก)
โดยไม่จำกัด[ADV] unlimited, Syn. โดยไม่กำหนด, Example: ลูกค้าสามารถเพิ่มวงเงินการใช้งานได้โดยไม่จำกัดตลอดเวลา, Thai definition: อย่างไม่ได้กำหนดเอาไว้เฉพาะ
สุดกำลัง[ADV] all-out, See also: unlimitedly, Syn. เต็มที่, เต็มกำลัง, Example: เขาวิ่งสุดกำลังเพื่อที่จะไปให้ถึงเส้นชัยตามที่ตั้งใจไว้ให้ได้, Thai definition: อย่างสุดความพยายามหรือสุดความสามารถที่มีอยู่
ความยืดหยุ่น[N] unrestriction, See also: unlimitedness, Syn. การผ่อนปรน, Ant. ความเคร่งครัด, ความเคร่ง, Example: เจ้านายที่ดีต้องมีความยืดหยุ่นในการบริหาร, Thai definition: การรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาว, ความไม่เคร่งครัด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยไม่จำกัด[adv.] (dōi mai jamkat) EN: unlimited ; unrestricted   FR: sans limite
โดยไม่กำหนด[adv.] (dōi mai kamnot) EN: unlimited   FR: sans limite
ไม่จำกัด[adj.] (mai jamkat) EN: unlimited ; unrestricted   FR: illimité ; indéfini
สุดกำลัง[adv.] (sut kamlang) EN: with all one's energy ; with all one's strength ; all-out ; unlimitedly   FR: de toutes ses forces ; avec toute son énergie

CMU English Pronouncing Dictionary
UNLIMITED    AH0 N L IH1 M AH0 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unlimited    (j) (uh1 n l i1 m i t i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unbegrenzt {adj} | unbegrenzter | am unbegrenztestenunlimited | more unlimited | most unlimited [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
永久に[えいきゅうに;とこしえに, eikyuuni ; tokoshieni] (adv) everlastingly; unlimited [Add to Longdo]
限りない(P);限り無い[かぎりない, kagirinai] (adj-i) eternal; unlimited; endless; (P) [Add to Longdo]
合名会社[ごうめいがいしゃ, goumeigaisha] (n) unlimited company; unlimited partnership [Add to Longdo]
制限なし[せいげんなし, seigennashi] (n) {comp} unlimited; unrestricted [Add to Longdo]
無限責任[むげんせきにん, mugensekinin] (n) unlimited liability [Add to Longdo]
無制限供給[むせいげんきょうきゅう, museigenkyoukyuu] (n) unlimited supply [Add to Longdo]
無制限貿易[むせいげんぼうえき, museigenboueki] (n) unlimited trade; unrestricted trade [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无限[wú xiàn, ˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] unlimited; unbounded, #3,222 [Add to Longdo]
无限期[wú xiàn qī, ˊ ㄒㄧㄢˋ ㄑㄧ, / ] unlimited (time) duration, #29,550 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
永久に[としえに, toshieni] unlimited (Internet access, e.g.) [Add to Longdo]
制限なし[せいげんなし, seigennashi] unlimited, unrestricted [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unlimited \Un*lim"it*ed\, a.
   1. Not limited; having no bounds; boundless; as, an unlimited
    expanse of ocean.
    [1913 Webster]
 
   2. Undefined; indefinite; not bounded by proper exceptions;
    as, unlimited terms. "Nothing doth more prevail than
    unlimited generalities." --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   3. Unconfined; not restrained; unrestricted.
    [1913 Webster]
 
       Ascribe not unto God such an unlimited exercise of
       mercy as may destroy his justice.   --Rogers.
    [1913 Webster]
 
   {Unlimited problem} (Math.), a problem which is capable of an
    infinite number of solutions.
 
   {Unlimited pump}, a kind of deep-well pump placed at the
    level of the water, and operated from above ground.
    [1913 Webster] -- {Un*lim"it*ed*ly}, adv. --
    {Un*lim"it*ed*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unlimited
   adj 1: having no limits in range or scope; "to start with a
       theory of unlimited freedom is to end up with unlimited
       despotism"- Philip Rahv; "the limitless reaches of outer
       space" [syn: {unlimited}, {limitless}] [ant: {limited}]
   2: without reservation or exception [syn: {outright}, {straight-
     out}, {unlimited}]
   3: that cannot be entirely consumed or used up; "an
     inexhaustible supply of coal" [syn: {inexhaustible},
     {unlimited}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top