Search result for

too many

(44 entries)
(0.015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -too many-, *too many*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Bone marrow's in overdrive, too many platelets.ไขกระดูกมีเกล็ดเลือดมากไป เสียใจด้วย Lucky Thirteen (2008)
Too many fingers and tubes up your holes.ซ่อนนิ้วมือกับ หลอดทดลองมากไป Last Resort (2008)
Fall back, there'r too many of them.ถอยเร็ว พวกมันมาเยอะเลย Ambush (2008)
There's too many.พวกมันเยอะเกินไป Rookies (2008)
I want to get there before too many wounded clones escape.ข้าต้องการไปถึงที่นั่น ก่อนที่พวกโคลนส์มันจะเผ่นไปหมดนะ Shadow of Malevolence (2008)
We can't fight against Kanen, he has too many men. What's the alternative?เราสู้พวกมันไม่ได้ มันมีกำลังมากเกิน แล้วทางเลือกอื่นละ? The Moment of Truth (2008)
There's too many of them.มันมีคนมากเกิน The Moment of Truth (2008)
There's too many!พวกมันมีมากเหลือเกิน Excalibur (2008)
This is way too many refugees, man.คนอพยพมากเกินไป Babylon A.D. (2008)
Borrowed money once too many times from the wrong sort of money lenders.ยืมเงินครั้งละมากๆ จากแหล่งกู้เงินที่ผิดๆ The Secret of Moonacre (2008)
Way too many words! I was like, "what?", and then I was like "huh?" and then "I got a little bored".เดี๋ยวๆๆ ทำไมเยอะจัง ฉันรู้สึกเหมือน หะ ว่าไงนะ\ แล้วก็รู้สึกเหมือน หืม อะไรเนี้ย? Bolt (2008)
As long as your eyes are open, there are just too many distractions,ใช่ ฉันจะไปหยิบ น้ำในครัว The Eye (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
too manyBob has too many books to read.
too manyDon't kill too many birds and animals on earth.
too manyHe always says one word too many.
too manyHe has too many books.
too manyHe has too many interests, to put it mildly.
too manyHe has too many wild idea.
too manyHowever the air's bad in Tokyo, and there's too many people so I can't settle down.
too manyI don't feel like filling out this questionnaire. There are too many items.
too manyI don't know how to cook too many things.
too manyI experience nausea when I go on too many rides.
too manyIf there are too many irons in the fire in too short a time, good strategy cannot result.
too manyIf you make too many we wont be able to sell them all, so don't go wild.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มากหลาย[ADV] too many, Syn. มากมาย, หลาย, มาก, Example: ในโลกนี้มีผู้คนอีกมากหลายที่ต้องทนอดทนหิวโหย, Thai definition: อย่างมากมายล้นเหลือ
ฟุ้ง[ADV] too much, See also: too many, Syn. โม้, โว, Example: มท.1 คุยฟุ้งไปทั่วว่าจะกำจัดแหล่งยาเสพติดในเมืองไทยให้ได้ทุกที่, Thai definition: พูดโอ้อวดมากเกินควร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟุ้ง[adv.] (fung) EN: too much ; too many   FR: diffusément

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zu viele Köche verderben den Brei. [übtr.]Too many cooks spoil the broth. [Add to Longdo]
Include-Verschachtelung zu tief [comp.]too many nested files [Add to Longdo]
Zu viele Dateien auf einmal offen [comp.]Too many open files. [Add to Longdo]
Zu viele Dateien innerhalb eines Projekts, [comp.]Too many files within the same project. [Add to Longdo]
Zu viele Variablen. [comp.]Too many variables. [Add to Longdo]
Zu viele Verschachtelungsebenen. [comp.]Too many nested scopes. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
京の着倒れ[きょうのきだおれ, kyounokidaore] (exp) (See 大阪の食い倒れ,着倒れ) financially ruining oneself by buying too many clothes (as a fabled tendency of the people of Kyoto) [Add to Longdo]
口が多い[くちがおおい, kuchigaooi] (exp,adj-i) (1) talkative; loquacious; garrulous; voluble; (exp) (2) having a large family to support; having too many mouths to feed [Add to Longdo]
切れない;切れ無い[きれない, kirenai] (aux-adj) being too many or too much (to finish or complete) [Add to Longdo]
船頭多くして船山に登る;船頭多くして船山に上る[せんどうおおくしてふねやまにのぼる, sendouookushitefuneyamaninoboru] (exp) too many cooks spoil the broth (lit [Add to Longdo]
多岐亡羊[たきぼうよう, takibouyou] (n) too many options making selection difficult; truth being hard to find as paths to it proliferate [Add to Longdo]
枚挙にいとまがない;枚挙に遑がない;枚挙に遑が無い[まいきょにいとまがない, maikyoniitomaganai] (exp) too many to count; too numerous to mention [Add to Longdo]
冥加に余る[みょうがにあまる, myouganiamaru] (exp,v5r) to receive too many blessings; to be excessively favoured; to be too good for [Add to Longdo]
余る[あまる, amaru] (v5r,vi) (See 余り) to remain; to be left over; to be in excess; to be too many; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
更仆难数[gēng pú nán shǔ, ㄍㄥ ㄆㄨˊ ㄋㄢˊ ㄕㄨˇ, / ] too many to count; very many; innumerable [Add to Longdo]
过多[guò duō, ㄍㄨㄛˋ ㄉㄨㄛ, / ] too many; excessive [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Many \Ma"ny\, a. & pron.
 
   Note: [It has no variation to express degrees of comparison;
      more and most, which are used for the comparative and
      superlative degrees, are from a different root.] [OE.
      mani, moni, AS. manig, m[ae]nig, monig; akin to D.
      menig, OS. & OHG. manag, G. manch, Dan. mange, Sw.
      m[*a]nge, Goth. manags, OSlav. mnog', Russ. mnogii; cf.
      Icel. margr, Prov. E. mort. [root]103.]
   Consisting of a great number; numerous; not few.
   [1913 Webster]
 
      Thou shalt be a father of many nations. --Gen. xvii.
                          4.
   [1913 Webster]
 
      Not many wise men after the flesh, not many mighty, not
      many noble, are called.         --1 Cor. i.
                          26.
   [1913 Webster]
 
   Note: Many is freely prefixed to participles, forming
      compounds which need no special explanation; as,
      many-angled, many-celled, many-eyed, many-footed,
      many-handed, many-leaved, many-lettered, many-named,
      many-peopled, many-petaled, many-seeded, many-syllabled
      (polysyllabic), many-tongued, many-voiced, many-wived,
      and the like. In such usage it is equivalent to
      {multi}. Comparison is often expressed by many with as
      or so. "As many as were willing hearted . . . brought
      bracelets." --Exod. xxxv. 22. "So many laws argue so
      many sins." --Milton. Many stands with a singular
      substantive with a or an.
      [1913 Webster]
 
   {Many a}, a large number taken distributively; each one of
    many. "For thy sake have I shed many a tear." --Shak.
    "Full many a gem of purest ray serene." --Gray.
 
   {Many one}, many a one; many persons. --Bk. of Com. Prayer.
 
   {The many}, the majority; -- opposed to {the few}. See
    {Many}, n.
 
   {Too many}, too numerous; hence, too powerful; as, they are
    too many for us. --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Numerous; multiplied; frequent; manifold; various;
     divers; sundry.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top