Search result for

licensed

(29 entries)
(0.014 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -licensed-, *licensed*, licens, license
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
licensed bankธนาคารรับอนุญาต

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm a licensed massage therapist.ฉันเป็นหมอนวดอาชีพ Scratches (2009)
Not until after the sixth day of the fourth month of nonpayment will we retrieve the property, at our own expense, of course, utilizing our skilled and licensed technicians.ต้องหลังวันที่หก ของเดือนที่สี่ ที่คุณค้างชำระ เราจึงจะไปขอรับทรัพย์สินของเราคืน ซึ่งเราเป็นจะผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง โดยช่างเทคนิคที่ได้รับใบอนุญาต และมีความชำนาญ Repo Men (2010)
You licensed it in Vermont, it's illegal in Massachusetts.- เก็บไว้ให้ฉันด้วย - นายกำลังจะไปใหน ? Edge of Darkness (2010)
I've been licensed to practice law for all of 20 months, and I could get a jury to believe that you planted the story about Eduardo and the chicken.ฉันได้รับอนุญาติให้ฝึกทั้งหมด 20 เดือน และฉันจะได้รับคณะกรรมการตัดสินที่จะเชื่อ ... คุณโกหกเรื่องเอ็ดดูลาโดและเรื่องไก่ด้วย The Social Network (2010)
Licensed? Dependable?มีใบขับขี่ไหม ไว้ใจได้ไหม Full Measure (2010)
Fully licensed, very experienced, one of my best.มีใบอนุญาตเต็มที่ มีประสบการณ์สูง หนึ่งในบรรดาคนเก่งๆ ที่สุดของผม The Body and the Bounty (2010)
Look, the closest you've been to medical school is having a Lincoln hawk song licensed for "Chicago hope."ก็ดูใกล้เคียงที่สุดแล้วนะ ที่คุณไปโรงเรียนแพทย์อะ มันมีในเพลงของลินคอร์น ฮอคค์ ชื่อเพลง ความหวังของชิคาโก้ Double Identity (2010)
I just need to confirm he is who you say he is and that he's a licensed Neurosurgeon.ผมแค่อยากยืนยันว่า เขาคือคนที่คุณบอก และเขาเป็นศัลยแพทย์ประสาท ที่มีใบอนุญาต Now What? (2010)
They're licensed electricians.พวกเขาเป็นช่างไฟฟ้า Remembrance of Things Past (2010)
I don't know, love, but I do know that your victim legally purchased that .38 in '94, licensed to him.ไม่รู้สิจ้ะที่รัก แต่ฉันรู้ว่าเหยื่อของคุณ ซื้อ .38 นั่นมาแบบถูกกม. 25 to Life (2010)
Licensed to practice law in three countries and your face.ได้รับในอณุญาตให้ทำงานกฎหมายในสามประเทศ แล้วก็ต่อหน้านาย The Agreement Dissection (2011)
I have cross-referenced every current and formerly licensed fisherman, crab men, shrimp men, friends of Poseidon, comes from the sea, you name it men with financial records showing default loans totaling over 35k.ฉันได้โยง ทั้งปัจจุบันและอดีต คนหาปลา คนหาปู คนหากุ้ง เพื่อนของโพเซดอน ทุกอย่างที่มาจากทะเล Coda (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
LICENSED    L AY1 S AH0 N S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
licensed    (v) (l ai1 s n s t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schanklokal {n}licensed premise [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
UMA[ユーマ, yu-ma] (n) {comp} Unlicensed Mobile Access; UMA [Add to Longdo]
バッタ物[バッタもの, batta mono] (n) knockoff; unlicensed or fake merchandise [Add to Longdo]
ベビーホテル[, bebi-hoteru] (n) unlicensed child care (wasei [Add to Longdo]
河原乞食[かわらこじき, kawarakojiki] (n) (derog) (from unlicensed actors in Edo-period Kyoto acting on the riverbanks near Shijō Bridge) actors; players; riverbank beggars [Add to Longdo]
開業を許す[かいぎょうをゆるす, kaigyouwoyurusu] (exp,v5s) to be licensed to practice (e.g. law); to be allowed to open a business [Add to Longdo]
勘合貿易[かんごうぼうえき, kangouboueki] (n) licensed trade [Add to Longdo]
訓導[くんどう, kundou] (n,vs) old word for licensed elementary school teacher; instruction; guiding [Add to Longdo]
呼び出し(P);呼出し;呼出(io)[よびだし, yobidashi] (n,vs) (1) (See 呼び出す・よびだす・1) call; summons; (n) (2) sumo usher who calls the names of wrestlers, sweeps the ring, etc.; (3) (abbr) (See 呼び出し電話) telephone number at which a person without a telephone can be reached; (4) (arch) (See 陸湯) box-shaped area containing clean water for rinsing oneself (in an Edo-period bathhouse); (5) (arch) high-ranking prostitute in the Yoshiwara district (Edo period); (6) (arch) unlicensed prostitute in the Fukagawa red-light district (Edo period); (P) [Add to Longdo]
公娼[こうしょう, koushou] (n) licensed prostitution; registered prostitute [Add to Longdo]
公娼全廃[こうしょうぜんぱい, koushouzenpai] (n) abolition of licensed prostitution [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 License \Li"cense\ (l[imac]"sens), v. t. [imp. & p. p.
   {Licensed} (l[imac]"senst); p. pr. & vb. n. {Licensing}.]
   To permit or authorize by license; to give license to; as, to
   license a man to preach. --Milton. --Shak.
 
   Syn: licence, certify. [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Licensed \Li"censed\ (l[imac]"senst), a.
   Having a license; permitted or authorized by license; as, a
   licensed victualer; a licensed traffic.
 
   Syn: accredited, commissioned, licenced.
     [1913 Webster]
 
   {Licensed victualer}, one who has a license to keep an inn or
    eating house; esp., a victualer who has a license to sell
    intoxicating liquors.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 licensed
   adj 1: given official approval to act; "an accredited college";
       "commissioned broker"; "licensed pharmacist"; "authorized
       representative" [syn: {accredited}, {commissioned},
       {licensed}, {licenced}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top