Search result for

intellectual

(91 entries)
(0.0144 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -intellectual-, *intellectual*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
intellectual[ADJ] เกี่ยวกับปัญญา, See also: ทางสติปัญญา, เกี่ยวกับความคิดและการใช้เหตุผล, Syn. intelligent
intellectual[ADJ] ซึ่งมีสติปัญญา, See also: ซึ่งรอบรู้
intellectual[N] ผู้มีสติปัญญาสูง, See also: ผู้รอบรู้, ผู้มีความรู้, ปัญญาชน, Syn. guru, sage, pundit, Ant. idiot
intellectually[ADV] ทางสติปัญญา, Syn. cerebrally, mentally
intellectualism[N] ความเชื่อที่ว่าความรู้มาจากการคิดอย่างมีเหตุผล (ทางปรัชญา)
intellectual property[N] ทรัพย์สินทางปัญญา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
intellectual(อินทะเลค'ชวล) adj. เกี่ยวกับปัญญา,ซึ่งมีปัญญาสูง,ใช้สติปัญญา n. ผู้มีปัญญาสูง,ผู้ที่มีเหตุผลสูง,ผู้ที่ใช้สติปัญญา (แทนการใช้อารมณ์) ,intellectuals อำนาจในการเข้าใจเหตุผล,สิ่งที่เกี่ยวกับปัญญา., See also: intellectuality n. คำที่มีความหมายเหมือ
anti-intellectual(แอนทีอินเทลเลค' ซวล) adj. , n. ซึ่งต่อต้านหรือไม่ชอบปัญญาชน, ผู้ที่ต่อต้านหรือไม่ชอบปัญญาชน

English-Thai: Nontri Dictionary
intellectual(adj) มีเชาวน์,มีความรู้
intellectual(n) คนมีความรู้,ผู้มีปัญญา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
intellectual aphasia; aphasia, trueภาวะเสียการสื่อความเหตุศูนย์พูด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intellectual propertyทรัพย์สินทางปัญญา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
intellectualismพุทธิปัญญานิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Intellectual Abilitiesความสามารถทางเชาว์ [การแพทย์]
Intellectual Capitalทุนทางปัญญา [การจัดการความรู้]
Intellectual capitalทุนทางปัญญา [TU Subject Heading]
Intellectual Developmentพัฒนาการทางสติปัญญา [การแพทย์]
Intellectual Functionความเฉลียวฉลาด, หน้าที่ความฉลาด, ความสามารถทางสติปัญญา, การทดสอบความฉลาด [การแพทย์]
Intellectual lifeภูมิปัญญา [TU Subject Heading]
Intellectual Powersสติปัญญา [การแพทย์]
Intellectual Processกระบวนการทางสติปัญญา [การแพทย์]
Intellectual Process Level Problem Solvingความรู้ความสามารถในแง่การแก้ปัญหา [การแพทย์]
Intellectual propertyทรัพย์สินทางปัญญา [เทคโนโลยีการศึกษา]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
intellectual (adj ) เกี่ยวกับปัญญา
Intellectual Property Rights (IPR) (n) ทรัพย์สินทางปัญญา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Intellectually.ฉลาดมาก The Choice (2012)
It is clearly unethical to vandalize intellectual property!เป็นไม่เป็นตามหลักจรรยาชัดเจน ในการทำลายทรัพย์สินของรัฐในทรัพย์สินทางปัญญา Heartbreak Library (2008)
Frost is just not in your intellectual class, sir.ฟรอสต์ เขาฉลาด ไม่เท่าทันท่านหรอกครับ Frost/Nixon (2008)
I'm better suited to a life of thought, debate, intellectual discipline.ผมเหมาะกับชีวิตที่ใช้ความคิด การถกเถียง และความมีระเบียบวินัยทางปัญญา Frost/Nixon (2008)
I suppose you could say he's an intellectual.ฉันคิดว่าคุณอาจจะบอกว่าเขาเป็นทางปัญญา Revolutionary Road (2008)
I thought the intellectual challenge might be of interest to you.ผมคิดว่ามันเป็นการท้าทายพลังสมอง บางทีคุณอาจจะสนใจ Pathology (2008)
I want to commit to all the intellectual property you possess.ผมต้องการจะทำ ด้วยทรัพย์สินอันทรงปัญญา ที่คุณครอบครองอยู่ Cowboys and Indians (2009)
Intellectual property. I helped you.ทรัพย์สินทางปัญญา มาฉันช่วย To Hell... And Back (2009)
I need a man who can keep up with me intellectually and creatively.หนูอยากได้ผู้ชายที่ฉลาด และมีความคิดสร้างสรรค์ Ballad (2009)
I think this is just forcing us To expand our intellectual horizons. (sighs)ฉันว่ามันทำให้เราขยาย ขอบเขตความรู้ออกไป Vitamin D (2009)
You could be my social, physical, or intellectual inferior, but your chances are equal to mine.เธออาจะเป็นคนในสังคม ทางกายภาพ หรือสติปัญญาที่สูงส่งกว่าฉัน แต่โชคก็จะเท่ากับฉัน Beyond Here Lies Nothin' (2009)
I thought you hated intellectual property theft.ฉันนึกว่าเธอเกลียดการขโมยความคิดคนอื่นนะเนี่ย Reversals of Fortune (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
intellectualBesides being beautiful, she is kind and intellectual.
intellectualChess is a highly intellectual game.
intellectualEnjoy intellectual conversations.
intellectualEveryone has his intellectual desire.
intellectualEveryone has his intellectual desire; mine is to escape life as I know it.
intellectualHe likes to posture as an intellectual.
intellectualIntellectually we know prejudice is wrong.
intellectualIt is important to have intellectual curiosity.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักปรัชญา[N] philosopher, See also: intellectual, Example: นักปรัชญาหลายคนเชื่อว่าความฉลาดของมนุษย์เป็นสิ่งยากที่คอมพิวเตอร์จะเลียนแบบได้, Thai definition: ผู้รู้, ผู้มีปัญญา
ทรัพย์สินทางปัญญา[N] intellectual property, Example: สินค้าที่ใช้ไฮเทค ล้วนเป็นสินค้าที่จัดเป็นทรัพย์สินทางปัญญา
กลุ่มปัญญาชน[N] intelligentsia, See also: intellectual, Example: กลุ่มปัญญาชนรวมตัวกันมาเรียกร้องประชาธิปไตยที่หน้าทำเนียบรัฐบาล, Count unit: กลุ่ม, Thai definition: กลุ่มของคนที่มีความรู้หรือความฉลาดอันเกิดแต่การเรียนมามาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การปฏิวัติทางภูมิปัญญา[n. exp.] (kān patiwat thāng phūmpanyā) EN: Intellectual Revolution   
กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา[n. exp.] (kotmāi kīokap kotmāi kīokap sapsin thāng panyā) EN: intellectual estate   
กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา[n. exp.] (kotmāi wādūay sapsin thāng panyā) EN: law on intellectual property   FR: loi sur la propriété intellectuelle [f]
กรมทรัพย์สินทางปัญญา[org.] (Krom Sapsin Thāng Panyā) EN: Intellectual Property Department   
ปัญญาชน[n.] (panyāchon) EN: intellectual ; scholar ; intelligentsia   FR: intellectuel [m] ; intelligentsia [f]
ทรัพย์สินทางปัญญา[n. exp.] (sapsin thāng panyā) EN: intellectual property   FR: propriété intellectuelle [f]
วิธีพิจารณาคดีในศาลทรัพย์สินทางปัญญา[n. exp.] (withī phijāranā khadī nai sān sapsin thāng panyā) EN: intellectual property procedure   

CMU English Pronouncing Dictionary
INTELLECTUAL    IH2 N T AH0 L EH1 K CH UW0 AH0 L
INTELLECTUAL    IH2 N AH0 L EH1 K CH UW0 AH0 L
INTELLECTUALS    IH2 N T AH0 L EH1 K CH UW0 AH0 L Z
INTELLECTUALLY    IH2 N T AH0 L EH1 K CH UW0 AH0 L IY0
INTELLECTUALLY    IH2 N T AH0 L EH1 K CH UW0 L IY0
INTELLECTUALLY    IH2 N AH0 L EH1 K CH UW0 AH0 L IY0
INTELLECTUALLY    IH2 N AH0 L EH1 K CH UW0 L IY0
INTELLECTUALISM    IH2 N T EH2 L AH0 K CH UW1 AH0 L IH2 Z AH0 M
INTELLECTUALISM    IH2 N EH2 L AH0 K CH UW1 AH0 L IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
intellectual    (n) (i2 n t @ l e1 k ch u@ l)
intellectuals    (n) (i2 n t @ l e1 k ch u@ l z)
intellectually    (a) (i2 n t @ l e1 k ch u@ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Denkvermögen {n}intellectual power [Add to Longdo]
Geistesgeschichte {f}intellectual history [Add to Longdo]
Immaterialgüterrecht {n}; Recht des geistigen Eigentums [jur.]intellectual property rights (IPR) [Add to Longdo]
Wissbegierde {f}intellectual curiosity [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インテリやくざ[, interi yakuza] (n) intellectual-type gangster [Add to Longdo]
インテリ層[インテリそう, interi sou] (n) intellectuals; intelligentsia; educated class [Add to Longdo]
インテルクチュアル[, interukuchuaru] (n) intellectual [Add to Longdo]
インテレクチュアル[, interekuchuaru] (n) intellectual [Add to Longdo]
似非インテリ[えせインテリ, ese interi] (n,adj-no) pseudointellectual [Add to Longdo]
主知主義[しゅちしゅぎ, shuchishugi] (n) intellectualism [Add to Longdo]
主知主義者[しゅちしゅぎしゃ, shuchishugisha] (n) an intellectual [Add to Longdo]
主知的[しゅちてき, shuchiteki] (adj-na) intellectual [Add to Longdo]
世界知的所有権機関[せかいちてきしょゆうけんきかん, sekaichitekishoyuukenkikan] (n) World Intellectual Property Organization (Organisation); WIPO [Add to Longdo]
成長小説[せいちょうしょうせつ, seichoushousetsu] (n) novel of formation (education); novel of character development; novel which traces the intellectual, moral, spiritual or social development of a young person; Bildungsroman (German) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
思想史[sī xiǎng shǐ, ㄙ ㄒㄧㄤˇ ㄕˇ, ] intellectual history [Add to Longdo]
智慧产权[zhì huì chǎn quán, ㄓˋ ㄏㄨㄟˋ ㄔㄢˇ ㄑㄩㄢˊ, / ] intellectual property [Add to Longdo]
智育[zhì yù, ㄓˋ ㄩˋ, ] intellectual development [Add to Longdo]
知识[zhī shi, ㄓ ㄕ˙, / ] intellectual; knowledge-related; knowledge [Add to Longdo]
知识份子[zhī shí fèn zǐ, ㄓ ㄕˊ ㄈㄣˋ ㄗˇ, / ] intellectual; learned person [Add to Longdo]
知识分子[zhī shi fèn zǐ, ㄓ ㄕ˙ ㄈㄣˋ ㄗˇ, / ] intellectual; intelligentsia [Add to Longdo]
知识产权[zhī shi chǎn quán, ㄓ ㄕ˙ ㄔㄢˇ ㄑㄩㄢˊ, / ] intellectual property rights [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Intellectual \In`tel*lec"tu*al\ (?; 135), a. [L. intellectualis:
   cf. F. intellectuel.]
   [1913 Webster]
   1. Belonging to, or performed by, the intellect; mental; as,
    intellectual powers, activities, etc.
    [1913 Webster]
 
       Logic is to teach us the right use of our reason or
       intellectual powers.         --I. Watts.
    [1913 Webster]
 
   2. Endowed with intellect; having the power of understanding;
    having capacity for the higher forms of knowledge or
    thought; characterized by intelligence or mental capacity;
    as, an intellectual person.
    [1913 Webster]
 
       Who would lose,
       Though full of pain, this intellectual being,
       Those thoughts that wander through eternity?
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Suitable for exercising the intellect; formed by, and
    existing for, the intellect alone; perceived by the
    intellect; as, intellectual employments.
    [1913 Webster]
 
   4. Relating to the understanding; treating of the mind; as,
    intellectual philosophy, sometimes called "mental"
    philosophy.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Intellectual \In`tel*lec"tu*al\, n.
   1. The intellect or understanding; mental powers or
    faculties.
    [1913 Webster]
 
       Her husband, for I view far round, not nigh,
       Whose higher intellectual more I shun. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       I kept her intellectuals in a state of exercise.
                          --De Quincey.
    [1913 Webster]
 
   2. A learned person or one of high intelligence; especially,
    one who places greatest value on activities requiring
    exercise of the intelligence, such as study, complex forms
    of knowledge, literature and aesthetic matters, reflection
    and philosophical speculation; a member of the
    intelligentsia; as, intellectuals are often apalled at the
    inanities that pass for entertainment on television.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 intellectual
   adj 1: of or associated with or requiring the use of the mind;
       "intellectual problems"; "the triumph of the rational
       over the animal side of man" [syn: {intellectual},
       {rational}, {noetic}]
   2: appealing to or using the intellect; "satire is an
     intellectual weapon"; "intellectual workers engaged in
     creative literary or artistic or scientific labor"; "has
     tremendous intellectual sympathy for oppressed people";
     "coldly intellectual"; "sort of the intellectual type";
     "intellectual literature" [ant: {nonintellectual}]
   3: involving intelligence rather than emotions or instinct; "a
     cerebral approach to the problem"; "cerebral drama" [syn:
     {cerebral}, {intellectual}] [ant: {emotional}]
   n 1: a person who uses the mind creatively [syn: {intellectual},
      {intellect}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top