Search result for

ingwer

(57 entries)
(0.0143 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ingwer-, *ingwer*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ingwer มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ingwer*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm gonna give you ginger and you're gonna give me your tuna.Ich gebe Dir Ingwer und Du gibst mir Thunfisch. The Crazy Family (1984)
Fetched her another ginger nut.Ich habe einen Ingwerkeks mitgebracht. A Private Function (1984)
I've got you something.Hier habe ich was, einen Ingwerkeks. A Private Function (1984)
Gingernut! Yes, we like gingernut!Ja, wir mögen Ingwerkekse. A Private Function (1984)
Now, ginger nut...Oh ja, dein Ingwerkeks! A Private Function (1984)
This is gingernuts in there. And she likes those.Da sind ein paar Ingwerkekse drin, die mag sie so gerne. A Private Function (1984)
Some yeast, a bologna sausage--the best he had... * * ...a packet of needles, sweet almonds, a packet of ginger,... * * ...a bottle of vinegar, and a tin of anchovies. *"200 Gramm Hefe, einen Ring Fleischwurst, ein Paket Ingwer, ein Päckchen Nähnadeln, eine Dose Anchovis, 100 Gramm Mandeln..." ...und eine Flasche Essig. "...und eine Flasche Essig." The Children of Noisy Village (1986)
Boysenberry, elderberry... blueberry... firm pears, crystallized ginger... and apple juice.Brombeeren, Holunderbeeren, Heidelbeeren, harte Birnen, kandierter Ingwer und Apfelsaft. Hansel and Gretel (1987)
I'll just find some gingersnaps.Ich nehme einfach ein paar Ingwerkekse. The Gypsy Cried (1989)
I think now I'll have my own individual order of ginger prawns.Ich glaube, jetzt bestelle ich meine eigene Portion Krabben in Ingwersoße. Reversal of Fortune (1990)
There is ginger beer in the refrig.Im Kühlschrank steht Ingwerbier. Episode #2.1 (1990)
Ancient Hawaiians often turned to the soothing rhizome of the ginger plant to ease the pain of profound confusion. Which, more often than not, was sexual.Schon die ersten Hawaiianer griffen auf die Ingwerwurzel zurück, um tiefe Verwirrtheit zu lindern, die meist sexuell bedingt war. Episode #1.5 (1990)
Ginger is nonaddictive.Ingwer macht nicht süchtig. Episode #1.5 (1990)
It's a dish I invented, ginger and stewed peppers.Das Gericht hab ich mir selbst ausgedacht: Ingwer mit geschmorten Paprikas. The Sect (1991)
Have her drink this hot ginger tea. It'll make her sweat.Ingwersuppe muss heiß getrunken werden, sonst schwitzt man nicht. Raise the Red Lantern (1991)
The whole house, it is redolent with the... nutmeg, the ginger, the allspice, the...Das ganze Haus duftet nach Muskatnuss, Ingwer, Piment. The Theft of the Royal Ruby (1991)
Ginger tea with honey, 80 degrees Celsius.Ingwertee mit Honig, 80 Grad Celsius. Ensign Ro (1991)
Ginger tea?Ingwertee? Ensign Ro (1991)
Jamaican ginger beer.Jamaikanisches Ingwerbier. The Devil's Window (1993)
- We'll make ginger tea.- Wir machen dir Ingwertee. Little Women (1994)
You put too much ginger in the soup.Zuviel IngwerEat Drink Man Woman (1994)
Too much ginger?Wieso zuviel IngwerEat Drink Man Woman (1994)
You're too timid with ginger.Du traust dich nie, Ingwer zu verwenden. Eat Drink Man Woman (1994)
What are you basing that on, Mom? Who wants gingersnaps?Wer möchte Ingwerkekse? Deep Space Homer (1994)
Some ginger and some raw meat.Etwas Ingwer und rohes Fleisch. Four Rooms (1995)
"...fruit salad with crystallized ginger.""Fruchtsalat mit Ingwer." Under Siege 2: Dark Territory (1995)
...with just a touch of minced ginger.Ich hab's mit Ingwer verféinert, aber ganz dezent. The One with the Stoned Guy (1995)
We've got a disenchanted little girl in a Jell-O Pudding commercial.Ein Mädchen von einer Puddingwerbung... Radioactive Man (1995)
I even replicated some ginger for seasoning.Ich replizierte sogar etwas Ingwer, um es zu würzen. The 37's (1995)
- l took the liberty to mix you up a batch of ginger-root juice for your son's colic.- He, ich war so frei und mixte einen Ingwerwurzelsaft gegen die Koliken Ihres Sohnes. The Longest Day (1996)
I'm talking to Ginger, so...I'm Gespräch mit Ingwer, so .... The One with Phoebe's Ex-Partner (1997)
So how was your date with Ginger?Also, wie war dein Tag mit IngwerThe One with Phoebe's Ex-Partner (1997)
Oh, Mumsy, I want some ginger beer!Mami, ich will Ingwer-Limonade. Mickey Blue Eyes (1999)
It looks like some ginger in a large vase.Sieht aus wie Ingwer in einer großen Vase. Hanging Up (2000)
They're out of ginger snaps.Es gibt keine Ingwerplätzchen mehr. 28 Days (2000)
I'll make the Aztecs' chocolate soon, with turmeric, ginger, cinnamon...Bald mache ich heiße Schokolade wie die Azteken. Mit Kurkuma, Ingwer und Nelken. Merci pour le Chocolat (2000)
- I got everything, even ginger. - Ginger?Ich hab alles bekommen, sogar den IngwerBread and Tulips (2000)
- Don't you use it?IngwerBread and Tulips (2000)
Hi, Ginger.Hallo, IngwerThe One with the Engagement Picture (2000)
They forgot my double portion of ginger.Bei mir fehlt die doppelte Portion IngwerWhat to Do in Case of Fire (2001)
Madhu child,these are spicy sweetsMadhu, das hier ist kandierter IngwerChori Chori Chupke Chupke (2001)
"Give me some ginger juice." "Or I'll send you back to your parents.""Gib mir Ingwer, sonst, schicke ich dich zu deinen Eltern zurück." The Price of Forgiveness (2001)
Oh, men, they're like children, and once he's had his ginger!Ach, die Männer... wie Kinder... und wenn er seinen Ingwer getrunken hat... The Price of Forgiveness (2001)
- No, that's ginger.- Nein, das ist IngwerExit Strategy (2001)
Dad can't eat the Wok stuff so I'm doing Salisbury Steak.Dieses Wok-Essen mit Ingwer kann Papa nicht essen. Ich mache Beefsteak. Okay (2002)
Something's got a little bit too much ginger.- Für meinen Geschmack ein bisschen zu viel Ingwer. Brennt im Hals. The Touch (2002)
We'll start with a lobster salad with mango, ginger, and peanut oil.Wir beginnen heute mit einem Hummersalat mit Mango, Ingwer und Erdnussöl. The Inheritance (2003)
-But you added nettles!Aber du hast Ingwer dazugetan. A Touch of Spice (2003)
A little ginger root and raspberry leaf will take care of that.Etwas Ingwerwurzel und Himbeerblätter helfen dagegen. Centennial Charmed (2003)
Nonsense. Surely you have flour, molasses and ginger.Sie haben doch sicher Mehl, Zucker und IngwerTremors 4: The Legend Begins (2004)

CMU English Pronouncing Dictionary
INGWERSEN    IH1 NG G W ER0 S AH0 N
BEHRINGWERKE    B EH1 R IH2 NG W ER0 K

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ingwer {m} | mit Ingwer würzend | mit Ingwer gewürztginger | gingering | gingered [Add to Longdo]
Ringwerfen {n}hoopla [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Ingwer [iŋvr] (n) , s.(m )
     ginger
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top