Search result for

genome

(35 entries)
(0.0153 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -genome-, *genome*
Possible hiragana form: げのめ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
genome[N] กลุ่มยีนในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
genomeจีโนม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Genomeจีโนม
เนื่องจากการทำงานของเซลล์สิ่งมีชีวิตอาศัยการทำงานของโปรตีนมากมายหลายชนิด ดังนั้นดีเอ็นเอจึงประกอบด้วยรหัสสำหรับการสร้างโปรตีนจำนวนมาก รหัสหนึ่งชุดของดีเอ็นเอสำหรับการสร้างโปรตีนแต่ละชนิดเรียกว่า ยีน ในกระบวนการสร้างโปรตีนเริ่มต้นด้วยยีนถอดรหัสเป็น messenger RNA (mRNA) เรียกกระบวนการนี้ว่า transcription หลังจากนั้นรหัสของ mRNA แปลเป็นกรดอะมิโนเรียกกระบวนการนี้ว่า translation เมื่อกรดอะมิโนที่ได้มาต่อกันจะกลายเป็นโปรตีนตามชนิดที่เซลล์ต้องการ สำหรับยีนทั้งหมดของสิ่งมีชีวิตเรียกว่า จีโนม

แหล่งข้อมูล
สุดสงวน ชูสกุลธนะชัย. "ดีเอ็นเอ: รหัสแห่งชีวิต" ในดีเอ็นเอ : ปริศนาลับรหัสชีวิต. หน้า 19-38. ปทุมธานี : ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, 2546.
[วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Genomeยีโนม, [การแพทย์]
Genome mappingแผนที่พันธุกรรม [TU Subject Heading]
Genome Synthesisการสังเคราะห์ยีโนม [การแพทย์]
Genome, Humanสายดีเอ็นเอของคน [การแพทย์]
Genomesจีโนม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She just had to give up the baby in order to continue her work on the human genome.เธอก็ยอมแพ้ และสั่งเด็กมาเลี้ยง งานของเธอทำเกี่ยวกับ \"สุขภาพมนุษย์\" Joy (2008)
And since your genome is identical to his, you could step into his shoes, so to speak.และเมื่อข้อมูลทางพันธุกรรมของคุณตรงกับของเขา คุณน่าจะก้าวเดินตามเส้นทางของเขาได้ ที่จะพูดคือ Avatar (2009)
A reflection of the human genome.เกิดปฏิกริยา กับ ยีนส์ของมนุษย์ Over There: Part 2 (2010)
Genetic mutation. The evolution of the human genome.การกลายพันธุ์ของยีน วิวัฒนาการของพันธุกรรมมนุษย์ X-Men: First Class (2011)
"How have humans altered the genomes of species for thousands of years?"ในระยะหลายพันปีที่ผ่านมา มนุษย์คัดเลือกพันธุกรรมเพื่อให้อยู่รอดได้อย่างไร Je Suis Une Amie (2011)
I'm just a dinery server. I was not genomed to alter reality.еvеn іf yоu соmроѕе оnе оf thе grеаtеѕt ѕymрhоnіеѕ еvеr wrіttеn, Cloud Atlas (2012)
But I believe the proportions are evident in human genome DNA.แต่หนูเชื่อว่าสัดส่วนต่างๆ แสดงออกอย่างชัดเจนอยู่ในดีเอ็นเอของมนุษย์ Perfect Storm (2013)
And now, we've mapped its genome.และตอนนี้เราได้แมปของจีโนม Transformers: Age of Extinction (2014)
- I. - Now you've mapped its genome.ตอนนี้คุณได้แมปของจีโนม Transformers: Age of Extinction (2014)
I broke the code. I own your whole genome.ฉันยากจนรหัส ฉันเองทั้งจีโนมของ คุณ Transformers: Age of Extinction (2014)
It's the reassembled genome S.T.A.R. Labs was able to get off of the arrow that killed Sara.มันเป็นจีโนมประกอบของสตาร์แลป ที่จะบอกได้ว่าใครฆ่าซาร่า The Climb (2014)
We've all been hearing about the announcement that we have mapped the human genome.เราทุกคนเคยได้ยินคำประกาศว่า เราทำแผนที่รหัสพันธุกรรมมนุษย์ได้แล้ว The Corporation (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จีโนม[n.] (jīnōm ) EN: genome   FR: génome [m]
การถอดรหัสพันธุกรรมมนุษย์[n. exp.] (kān thøtrahat phanthukam manut) FR: séquençage du génome humain [m]
พันธุกรรมมนุษย์[n.] (phanthukam manut) EN: human genome   FR: génome humain [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
GENOME    JH IY1 N OW2 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
genome    (n) (jh ii1 n ou m)
Genome    (n) (jh ii1 n ou m)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゲノム[, genomu] (n) genome (ger [Add to Longdo]
ゲノムプロジェクト[, genomupurojiekuto] (n) genome project [Add to Longdo]
ゲノム倍加[ゲノムばいか, genomu baika] (n) genome doubling [Add to Longdo]
ゲノム分析[ゲノムぶんせき, genomu bunseki] (n) genome analysis [Add to Longdo]
ヒトゲノム解析計画;人ゲノム解析計画[ヒトゲノムかいせきけいかく(ヒトゲノム解析計画);ひとゲノムかいせきけいかく(人ゲノム解析計画), hitogenomu kaisekikeikaku ( hitogenomu kaisekikeikaku ); hito genomu kaisekikeikaku] (n) Human Genome Project [Add to Longdo]
ヒトゲノム計画[ヒトゲノムけいかく, hitogenomu keikaku] (n) Human Genome Project [Add to Longdo]
人ゲノム[ひとゲノム;ヒトゲノム, hito genomu ; hitogenomu] (n) (uk) human genome [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
基因组[jī yīn zǔ, ㄐㄧ ㄗㄨˇ, / ] genome [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 genome
   n 1: the ordering of genes in a haploid set of chromosomes of a
      particular organism; the full DNA sequence of an organism;
      "the human genome contains approximately three billion
      chemical base pairs"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top