Search result for

-brace-

(31 entries)
(0.0143 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: brace, *brace*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brace[VT] รัด, See also: มัด, ยึด, ค้ำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brace(เบรส) n. เสาค้ำ,เครื่องค้ำจุน,เครื่องเหนี่ยวรั้ง,เชือกโยงเสา,เฝือก,ที่รั้ง,ที่พาด,สายหนึ่ง,วงเล็บปีกกา vt. หนุนไว้,ค้ำไว้,รั้งไว้,มัดแน่น,กระตุ้น,หนุน,ตัดสินใจแน่วแน่, Syn. fortify

English-Thai: Nontri Dictionary
brace(n) เครื่องค้ำจุน,เครื่องเหนี่ยวรั้ง,ที่รั้ง,เครื่องหมายปีกกา
brace(vt) ค้ำไว้,รั้งไว้,เหนี่ยวไว้,มัดแน่น,หนุนไว้

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He still had his bracelet on.เขาอายุ70แล้วโลอีส เข้าออกรพ. ป็นส่วนใหญ่ Committed (2008)
The world sucks, and you didn't have time to brace yourself.โลกมันบัดซบ.และ\ นายไม่ได้มีเวลาที่จะถ่วงตัวเอง Birthmarks (2008)
Brace for impact!เตรียมรับแรงกระแทก Rising Malevolence (2008)
Those are GPS tracking bracelets.นั่นมันเครื่องติดตามตัวนี่ Death Race (2008)
Brace yourselves!รักษาตำแหน่งไว้! The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Bracelet fell in.สร้อยข้อมือร่วงลงไปค่ะ New York, I Love You (2008)
Yep. And the bracelet matches.ใช่แล้ว และสร้อยข้อมือก็เข้ากันด้วย New York, I Love You (2008)
Uh, earrings, uh, bracelet-่ตุ้มหูเอย กำไลเอย Marley & Me (2008)
Hey, Joanne, just FYI... you've got refrigerator magnets stuck to your brace again.นี่, โจแอน, แค่ FYI... เธอไปเอาแม่เหล็กติดตู้เย็นมาอีกแล้ว เอามาติดอีกแล้ว The House Bunny (2008)
It's a shame nobody'd be able to see it, you know, under my brace.มันแย่ตรงที่ว่า ใส่ไปก็ไม่มีคนมองเห็นมัน คุณก็รู้ เพราะมันจะอยู่ใต้เครื่องยึดนี่ The House Bunny (2008)
Well, when can you take the brace off?แล้วเมื่อไรเธอจะเอาเครื่องยึดนี่ออกละ? The House Bunny (2008)
Where's your brace?แล้วชุดเกาะของคุณไปไหนซะล่ะ The House Bunny (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
braceI braced myself against the crowd.
braceI'd like to have a consultation about getting braces.
braceI'm not afraid of anything after having (verbal) abuse heaped on me like that. In fact I feel braced by it.
braceI think I need braces.
braceMy daughter has braces.
braceThis bracelet is more expensive than that one.
braceThis watch is as expensive a gift as that bracelet.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขนาบ[V] brace, See also: press on two sides, sandwich, compress on two opposite sides, Syn. ประชิด, ประกบ, Example: ผมถูกขนาบอยู่ระหว่างคนอ้วนสองคน, Thai definition: ประกบเข้าให้แน่น, ประชิดเข้าไปทั้ง 2 ข้าง, ติดชิดกันอยู่ทั้ง 2 ข้าง

CMU English Pronouncing Dictionary
BRACE    B R EY1 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brace    (v) (b r ei1 s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
(geschweifte) Klammer {f} | Klammern {pl}brace | braces [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brace \Brace\, n. [OF. brace, brasse, the two arms, embrace,
   fathom, F. brasse fathom, fr. L. bracchia the arms (stretched
   out), pl. of bracchium arm; cf. Gr. ?.]
   1. That which holds anything tightly or supports it firmly; a
    bandage or a prop.
    [1913 Webster]
 
   2. A cord, ligament, or rod, for producing or maintaining
    tension, as a cord on the side of a drum.
    [1913 Webster]
 
       The little bones of the ear drum do in straining and
       relaxing it as the braces of the war drum do in
       that.                 --Derham.
    [1913 Webster]
 
   3. The state of being braced or tight; tension.
    [1913 Webster]
 
       The laxness of the tympanum, when it has lost its
       brace or tension.           --Holder.
    [1913 Webster]
 
   4. (Arch. & Engin.) A piece of material used to transmit, or
    change the direction of, weight or pressure; any one of
    the pieces, in a frame or truss, which divide the
    structure into triangular parts. It may act as a tie, or
    as a strut, and serves to prevent distortion of the
    structure, and transverse strains in its members. A boiler
    brace is a diagonal stay, connecting the head with the
    shell.
    [1913 Webster]
 
   5. (Print.) A vertical curved line connecting two or more
    words or lines, which are to be taken together; thus,
    boll, bowl; or, in music, used to connect staves.
    [1913 Webster]
 
   6. (Naut.) A rope reeved through a block at the end of a
    yard, by which the yard is moved horizontally; also, a
    rudder gudgeon.
    [1913 Webster]
 
   7. (Mech.) A curved instrument or handle of iron or wood, for
    holding and turning bits, etc.; a bitstock.
    [1913 Webster]
 
   8. A pair; a couple; as, a brace of ducks; now rarely applied
    to persons, except familiarly or with some contempt. "A
    brace of greyhounds." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       He is said to have shot . . . fifty brace of
       pheasants.              --Addison.
    [1913 Webster]
 
       A brace of brethren, both bishops, both eminent for
       learning and religion, now appeared in the church.
                          --Fuller.
    [1913 Webster]
 
       But you, my brace of lords.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   9. pl. Straps or bands to sustain trousers; suspenders.
    [1913 Webster]
 
       I embroidered for you a beautiful pair of braces.
                          --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
   10. Harness; warlike preparation. [Obs.]
     [1913 Webster]
 
        For that it stands not in such warlike brace.
                          --Shak.
     [1913 Webster]
 
   11. Armor for the arm; vantbrace.
     [1913 Webster]
 
   12. (Mining) The mouth of a shaft. [Cornwall]
     [1913 Webster]
 
   {Angle brace}. See under {Angle}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brace \Brace\, v. t. [imp. & p. p. {Braced}; p. pr. & vb. n.
   {Bracing}.]
   1. To furnish with braces; to support; to prop; as, to brace
    a beam in a building.
    [1913 Webster]
 
   2. To draw tight; to tighten; to put in a state of tension;
    to strain; to strengthen; as, to brace the nerves.
    [1913 Webster]
 
       And welcome war to brace her drums.  --Campbell.
    [1913 Webster]
 
   3. To bind or tie closely; to fasten tightly.
    [1913 Webster]
 
       The women of China, by bracing and binding them from
       their infancy, have very little feet. --Locke.
    [1913 Webster]
 
       Some who spurs had first braced on.  --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   4. To place in a position for resisting pressure; to hold
    firmly; as, he braced himself against the crowd.
    [1913 Webster]
 
       A sturdy lance in his right hand he braced.
                          --Fairfax.
    [1913 Webster]
 
   5. (Naut.) To move around by means of braces; as, to brace
    the yards.
    [1913 Webster]
 
   {To brace about} (Naut.), to turn (a yard) round for the
    contrary tack.
 
   {To brace a yard} (Naut.), to move it horizontally by means
    of a brace.
 
   {To brace in} (Naut.), to turn (a yard) by hauling in the
    weather brace.
 
   {To brace one's self}, to call up one's energies. "He braced
    himself for an effort which he was little able to make."
    --J. D. Forbes.
 
   {To brace to} (Naut.), to turn (a yard) by checking or easing
    off the lee brace, and hauling in the weather one, to
    assist in tacking.
 
   {To brace up} (Naut.), to bring (a yard) nearer the direction
    of the keel by hauling in the lee brace.
 
   {To brace up sharp} (Naut.), to turn (a yard) as far forward
    as the rigging will permit.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brace \Brace\, v. i.
   To get tone or vigor; to rouse one's energies; -- with up.
   [Colloq.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 brace
   n 1: a support that steadies or strengthens something else; "he
      wore a brace on his knee"
   2: two items of the same kind [syn: {couple}, {pair}, {twosome},
     {twain}, {brace}, {span}, {yoke}, {couplet}, {distich},
     {duo}, {duet}, {dyad}, {duad}]
   3: a set of two similar things considered as a unit [syn:
     {pair}, {brace}]
   4: either of two punctuation marks ({ or }) used to enclose
     textual material
   5: a rope on a square-rigged ship that is used to swing a yard
     about and secure it
   6: elastic straps that hold trousers up (usually used in the
     plural) [syn: {brace}, {suspender}, {gallus}]
   7: an appliance that corrects dental irregularities [syn:
     {brace}, {braces}, {orthodontic braces}]
   8: a carpenter's tool having a crank handle for turning and a
     socket to hold a bit for boring [syn: {brace}, {bitstock}]
   9: a structural member used to stiffen a framework [syn:
     {brace}, {bracing}]
   v 1: prepare (oneself) for something unpleasant or difficult
      [syn: {brace}, {poise}]
   2: support or hold steady and make steadfast, with or as if with
     a brace; "brace your elbows while working on the potter's
     wheel" [syn: {brace}, {steady}, {stabilize}, {stabilise}]
   3: support by bracing
   4: cause to be alert and energetic; "Coffee and tea stimulate
     me"; "This herbal infusion doesn't stimulate" [syn:
     {stimulate}, {arouse}, {brace}, {energize}, {energise}, {perk
     up}] [ant: {calm}, {de-energise}, {de-energize}, {sedate},
     {tranquilize}, {tranquillise}, {tranquillize}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top