Search result for

*เครื่องบูชา*

(23 entries)
(0.0185 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เครื่องบูชา, -เครื่องบูชา-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องบูชา[N] oblation, See also: offering, sacrifice, Syn. เครื่องเซ่น, เครื่องบูชา, ของเซ่น, ของไหว้, Example: พวกพราหมณ์ใช้เลือดเป็นเครื่องบูชาเจ้าแม่กาลี, Count unit: ชุด, ที่, Thai definition: สิ่งที่ใช้บูชาของไทย ใช้ของ 4 อย่างเป็นสำคัญ คือ ข้าวตอก ดอกไม้ ธูป เทียน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เครื่องบูชาน. สิ่งที่ใช้บูชาของไทย ใช้ของ ๔ อย่างเป็นสำคัญ คือ ข้าวตอก ดอกไม้ ธูป เทียน.
ข้าวตอกดอกไม้น. เครื่องบูชามีข้าวตอกและดอกไม้.
ครอบ ๑(คฺรอบ) ก. เอาของที่มีลักษณะคลุ่ม ๆ คล้ายขันควํ่าเป็นต้นปิดงำไว้ เช่น เอาฝาชีครอบ เอากะลาครอบ. น. แก้วรูปลูกฟักตัดสำหรับครอบพระพุทธรูปหรือเครื่องบูชาเป็นต้น
เครื่องทองทิศน. เครื่องบูชาชนิดหนึ่งสำหรับพระเจ้าแผ่นดินทรงใช้บูชาพระรัตนตรัยในพระราชพิธีใหญ่ มีเตียงทองตั้งซ้อนกัน ๒ เตียง เชิงเทียนแถวหนึ่ง ๕ เชิง เชิงธูปแถวหนึ่ง ๕ เชิง พานข้าวตอกแถวหนึ่ง ๕ พาน พานดอกไม้แถวหนึ่ง ๕ พาน เรียกเต็มว่า เครื่องนมัสการทองทิศ.
เครื่องทองน้อยน. เครื่องบูชาชนิดหนึ่งสำหรับพระเจ้าแผ่นดินทรงใช้บูชาเฉพาะวัตถุ เช่นพระบรมอัฐิ มีเชิงเทียน ๑ เชิง เชิงธูป ๑ เชิง กรวยปักดอกไม้ ๓ กรวย ตั้งในพานทองลงยาราชาวดี เรียกเต็มว่า เครื่องนมัสการทองน้อย.
เครื่องห้า ๑น. เครื่องบูชาชนิดหนึ่งสำหรับพระเจ้าแผ่นดินทรงใช้บูชาพระธรรมเวลาทรงสดับเทศนา มีเชิงเทียน ๒ เชิง กระถางธูป ๑ ใบ กรวยปักดอกไม้ ๕ กรวย ตั้งในพานทองลงยาราชาวดี, เรียกเต็มว่า เครื่องนมัสการทองน้อยเครื่องห้า.
แจกันน. ภาชนะสำหรับปักดอกไม้ตั้งเครื่องบูชาหรือประดับสถานที่ มักมีรูปคล้ายขวดปากบาน.
โต๊ะ ๑น. สิ่งที่ทำด้วยไม้เป็นต้น พื้นราบ เป็นรูปต่าง ๆ มีขาสำหรับเป็นที่เขียนหนังสือ ตั้งเครื่องบูชา หรือ วางสิ่งของต่าง ๆ เรียกชื่อต่าง ๆ ตามวัตถุที่ทำ เช่น โต๊ะหิน โต๊ะมุก ตามรูปร่าง เช่น โต๊ะกลม โต๊ะสี่เหลี่ยม ตามวัตถุประสงค์ที่ใช้ เช่น โต๊ะเขียนหนังสือ โต๊ะประชุม, ลักษณนามว่า ตัว ถ้าเป็นโต๊ะอาหารจีนเป็นชุด ลักษณนามว่า โต๊ะ.
โต๊ะโขกน. แบบการจัดโต๊ะตั้งเครื่องบูชาอย่างจีนแบบหนึ่ง.
โต๊ะหมู่, โต๊ะหมู่บูชาน. ที่ตั้งเครื่องบูชา ประกอบด้วยม้า ๔ ขาหลายตัวคุมกันเป็นหมู่ มีหมู่ ๓ หมู่ ๔ หมู่ ๕ หมู่ ๗ หมู่ ๙ และหมู่ ๑๑, เดิมเรียกว่า ม้าหมู่บูชา.
บูชายัญน. การบูชาของพราหมณ์อย่างหนึ่ง, การเซ่นสรวงด้วยวิธีฆ่าคนหรือสัตว์เป็นเครื่องบูชา.
บูชายัญก. เซ่นสรวงด้วยวิธีฆ่าคนหรือสัตว์เป็นเครื่องบูชา.
พุ่มทรงข้าวบิณฑ์น. เครื่องบูชาทำด้วยข้าวบิณฑ์ ตั้งบนภาชนะเช่นพาน, เรียกรูปทรงที่มีลักษณะเช่นนั้น ว่า ทรงข้าวบิณฑ์ หรือ พุ่มข้าวบิณฑ์
ยัญ, ยัญ-, ยัญญะ(ยันยะ-) น. การเซ่น, การบูชา, การเซ่นสรวงโดยมีการฆ่าสัตว์หรือคนเป็นเครื่องบูชาเรียกว่า บูชายัญ.
สินบนน. ทรัพย์หรือสิ่งของที่จะให้เป็นเครื่องบูชาคุณหรือตอบแทนผู้ที่จะช่วยให้สำเร็จตามประสงค์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Maybe a chicken. No, not really.ต้องใช้สัตว์เล็กๆ เป็นเครื่องบูชา ไก่ซักตัวก็ได้ Drag Me to Hell (2009)
And I've brought you an offering with beating hearts.ข้าได้นำ เครื่องบูชาที่ยังมีชีวิต Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
Of you being klaus' human sacrifice.ที่คุณเป็น เครื่องบูชายันของคลาวน์ The Descent (2011)
Those boys are Craster's offerings.เด็กพวกนั้นคือ เครื่องบูชาจากเครสเตอร์ What Is Dead May Never Die (2012)
Offerings?เครื่องบูชางั้นหรือ What Is Dead May Never Die (2012)
Which means the unsub probably views these victims as sacrifices, and the messages he is leaving may be meant for Flynn.ซึ่งหมายถึงว่าอันซับ อาจจะเห็นสิ่งเหล่านี้ เหยื่อเป็นเหมือนเครื่องบูชายัน และข้อความ เขาทิ้งเอาไว้ อาจจะส่งให้กับฟินน์ Magnificent Light (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tabernacle[N] สถานที่ประกอบพิธีถวายเครื่องบูชา, See also: ศาลเจ้า, ห้องพระ, Syn. recess, shrine, reliquary, church

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top