Search result for

โชคชะตาราศี

(5 entries)
(0.0149 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โชคชะตาราศี-, *โชคชะตาราศี*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา โชคชะตาราศี มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *โชคชะตาราศี*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โชคชะตาราศี[N] fortune, See also: fate, Syn. โชคชะตา, ดวงชะตา, โชคเคราะห์, Example: โหรทำนายโชคชะตาราศีโดยใช้วิถีการโคจรของดาวเคราะห์เป็นหลัก, Thai definition: สิ่งที่บอกลักษณะดีงามหรือคุณสมบัติประจำตัวของดาวพระเคราะห์เดินถึงราศีนั้นๆ ในเวลาเกิดของคน เป็นต้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดูทำนาย เช่น ดูโชคชะตาราศี.
หมอดูน. ผู้ทำนายโชคชะตาราศี.
โหรผู้ให้ฤกษ์และพยากรณ์โชคชะตาราศี.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top