Search result for

สิริ

(21 entries)
(0.0169 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สิริ-, *สิริ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิริ[V] total, See also: summate, tote, aggregate, Syn. รวม, Example: ท่านตายด้วยโรคหัวใจ สิริอายุได้ 67 ปี
สิริ[N] fortune, See also: grace, luck, Syn. ศรี, มิ่งขวัญ, มงคล, Example: เขาไปรดน้ำมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัว, Thai definition: เหตุที่นำมาซึ่งความเจริญ, Notes: (บาลี)
สิริมงคล[N] luck, See also: fortune, fate, Syn. มงคล, ศรี, มิ่งขวัญ, Ant. อัปมงคล, เสนียดจัญไร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สิริก. ผสม เช่น สามีภรรยาสิริอายุเข้าด้วยกัน ๑๕๐ ปี, รวม เช่น สิริอายุได้ ๗๒ ปี.
สิริ ๒, สิรีน. ศรี, มิ่งขวัญ, มงคล, เช่น สิริราชสมบัติ, มักใช้เข้าคู่กับคำ มงคล เป็น สิริมงคล
สิริ ๒, สิรีสวย, งาม, เช่น ทรงมีพระสิริโฉม.
สิรินธรวัลลีน. ชื่อไม้เถาเนื้อแข็งชนิด Bauhinia sirindhorniae K. Larsen et S.S. Larsen ในวงศ์ Leguminosae ใบมัน ดอกเล็ก สีเหลืองอมส้มถึงแดง มีขนสีน้ำตาลแดง ฝักแบนรูปขอบขนาน มีขนสีน้ำตาลแดงคลุมแน่น ตั้งชื่อวิทยาศาสตร์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.
ราศี ๒สิริมงคล เชื่อกันว่าเวลาเช้าราศีอยู่ที่หน้า เวลากลางวันราศีอยู่ที่หน้าอก เวลากลางคืนราศีอยู่ที่เท้า.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In the name of God's glory, rise up!ในนามของพระสิริของพระเจ้า จงยืนขึ้น! The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Well, all totaled, we're close to 250, right, Britta?เอาเป็นว่าสิริรวม พวกเราทำได้เกือบ 250 ใช่มั้ยบริตต้า? The Psychology of Letting Go (2010)
Has anyone seen Gloria?มีใครเห็นพระสิริHappy Feet Two (2011)
This queen was the most beautiful woman in the worldราชินีองค์นี้ทรงพระสิริโฉมงดงามที่สุดในโลก Mirror Mirror (2012)
And the man they dispatch to steal your glory.และคนที่พวกเขาส่ง ที่จะขโมยพระสิริของคุณ Monsters (2012)
Kiki is Siri's super smart older cousin who's really jealous of how famous Siri's gotten.คิคี่คือญาติคนแก่สุดของสิริ และอิจฉาในความดังของสิริ Britney 2.0 (2012)
Put him in the fucking tote.ทำให้เขา ในสิริร่วมเพศ. The Family (2013)
All thoughts of glory are gone.คิดใดจากพระสิริจะหายไป. 300: Rise of an Empire (2014)
I mean, we don't see with his eyes, so we don't know the glory of his plan.ผมหมายความว่าเราไม่เห็นด้วยตาของเขา ดังนั้นเราจึงไม่ทราบว่าพระสิริของแผนของเขา American Sniper (2014)
"My question is when does glory fade away and become a wrongful crusade?"คำถามของฉันคือเมื่อพระสิริไม่จางหายไป และกลายเป็นสงครามครูเสดผิดพลาด? American Sniper (2014)
This mountain was made entirely by life.ภูเขานี้ถูกสร้างขึ้นมาโดยสิ้นเชิงชีวิต ชีวิตที่เจริญรุ่งเรือง กลับมาในวันพระสิริ The Lost Worlds of Planet Earth (2014)
Who has sitting and basking in glory in subliminal mercy ...ใครได้นั่งจะมีความสุข ในพระสิริ ในความเมตตา The Revenant (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สิรินธรวัลลี [n. exp.] (Sirinthøn wanlī) EN: ?   FR: ?

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top