Search result for

frontal

(77 entries)
(0.7871 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -frontal-, *frontal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
frontal[ADJ] ซึ่งอยู่ข้างหน้า, See also: ซึ่งอยู่ส่วนหน้า, Syn. front
frontal bone[N] กระดูกหน้าผาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
frontal(ฟรัน'เทิล) adj.,n.ซึ่งอยู่ข้างหน้า,ซึ่งอยู่ด้านหน้า

English-Thai: Nontri Dictionary
frontal(adj) เกี่ยวกับหน้าผาก,ซึ่งอยู่ตอนหน้า,ซึ่งอยู่ส่วนหน้า,ซึ่งอยู่ข้างหน้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
frontal๑. -หน้าผาก [มีความหมายเหมือนกับ metopic]๒. -ด้านหน้า๓. -แบ่งหน้าหลัง [มีความหมายเหมือนกับ coronal] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
frontal boneกระดูกหน้าผาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
frontal boneกระดูกหน้าผาก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
frontal eminence; tuber, frontalโหนกหน้าผาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
frontal planeระนาบแบ่งหน้าหลัง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
frontal process of maxillaส่วนยื่นขากรรไกรบนจดกระดูกหน้าผาก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
frontal section; section, coronalการตัดแบ่งหน้าหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
frontal sinusitisโพรงอากาศหน้าผากอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
frontal sutureรอยประสานหน้าผาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
frontal tuber; eminence, frontalโหนกหน้าผาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Frontalกระดูกหน้าผาก,เกล็ดหน้าผาก(ของงู),กระดูกฟรอนตัล [การแพทย์]
Frontal Boneกระดูกหน้าผาก [การแพทย์]
Frontal Bossหน้าผากโหนกยื่น [การแพทย์]
Frontal Bossingหัวโหนกทางด้านหน้า,หน้าผากโหนก [การแพทย์]
Frontal Connectiveฟรอนตัลคอนเนคตีฟ [การแพทย์]
Frontal fogหมอกในแนวปะทะอากาศ [อุตุนิยมวิทยา]
Frontal Lobeสมองส่วนหน้าผาก,กลีบฟรอนตาล,สมองส่วนหน้า,ฟรอนตัลโลบ,สมอง [การแพทย์]
Frontal Planeแนวฟรอนตัล,แนวด้านหน้า [การแพทย์]
Frontal Rain ฝนแนวปะทะ
น้ำฟ้า หรือฝนที่เกิดจากการขยายตัวของอากาศซึ่งลอยตัวขึ้นตาม บริเวณแนวปะทะของกระแสอากาศ [สิ่งแวดล้อม]
Frontal rainฝนแนวปะทะ [อุตุนิยมวิทยา]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Frontalisof or pertainingกล้ามเนื้อฟรอนทาลิส (Frontalis muscle) เป็นกล้ามเนื้อบางๆ ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของศีรษะ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า และเกาะกับพังผืดชั้นผิว (superficial fascia) มีลักษณะกว้างกว่ากล้ามเนื้อออกซิปิตาลิส (Occipitalis) และใยของกล้ามเนื้อนี้ยังยาวและสีซีดกว่ากล้ามเนื้อออกซิปิตาลิส กล้ามเนื้อนี้ไม่มีจุดเกาะอยู่กับกระดูก to the temple and jaw

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She was worked up and found to have suffered a massive C.V.A in the left parietal and frontal lobes.เธอได้รับการทำงานขึ้นมาและ พบว่าได้รับความเดือดร้อน ซีฟีแอ ขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้อง กับ ขม่อมซ้ายและสมอง 2010: The Year We Make Contact (1984)
Apparently the result of decay in the frontal, parietal, temporal and occipital lobes.ทำให้ฟังค์ชั่นต่างๆ ที่สัมพันธ์กับการเน่าเปื่อย ของสมองส่วนหน้า ที่แบ่งเป็นลอนๆ Day of the Dead (1985)
Decomposition occurs first in the frontal lobes, the neocortex, and next in the limbic system, the middle brain.กลีบสมองส่วนหน้าจะเน่าก่อน และต่อไปก็สมองส่วนกลาง Day of the Dead (1985)
Okay. This patient has an inoperable frontal lobe tumor... extending across the midline.ผู้ป่วยรายนี้เป็นเนื้องอกในสมอง ซึ่งลุกลามจากส่วนหน้าจนถึงแกนกลาง Saw (2004)
He has an inoperable frontal lobe tumor...เขาเป็นโรคเนื้องอกในสมองซึ่งไม่มีทางรักษาได้ Saw (2004)
Research suggests ocd involves oblems in communication between the frontal of the brain and the orbital cortex.ผลการวิจัยระบุว่าโรคOCD/Nเกี่ยวข้องกับปัญหาการสื่อสารระหว่าง สมองตรงหน้าผาก/Nกับสมองระหว่างเบ้าตา Compulsion (2005)
Instead of a frontal attack, we fly south to Marcheville first and then swing north to the strike area.แทนการเข้าตีด้านหน้า เราจะบินลงใต้ไปที่มาร์เซอวิลล์ก่อน แล้วหักขึ้นเหนือมาทิ้งระเบิด Flyboys (2006)
It's in the frontal lobe.มันอยู่ในสมองด้านหน้า The Host (2006)
Even then, a frontal lobe tumor is unpredictable.มันคือเนื้องอก จะให้ทำไง Saw III (2006)
Even if she succeeds, we don't stand a chance against a frontal war.ถึงแม้ว่านางจะทำสำเร็จ เราก็ไม่มีทางรับมือกับสงครามเผชิญหน้าได้ The Book of the Three Hans (2006)
The blow to the forehead caused bruising to the right frontal lobe.การจามที่หน้าผากทำให้เกิดรอยช้ำที่ติ่งหูด้านหน้า Ending Happy (2007)
- I'm sorry, a frontal lobotomy for a headache?โทดนะค่ะ เราจะผ่าตัดสมองเพื่อแก้เรื่องปวดหัวหรอค่ะ Here Comes the Flood (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะพอง[N] frontal humps of an elephant, See also: nodes on both sides of elephant's head, Syn. กระพอง, ตระพอง, กะพอง, Example: ช้างตัวนั้นมีตะพองใหญ่มาก, Thai definition: ส่วนที่นูนเป็นปุ่ม 2 ข้างศีรษะช้าง
กระดูกหน้าผาก[N] frontal bone
ส่วนหน้า[ADJ] front, See also: frontal, Syn. ด้านหน้า, ข้างหน้า, Ant. ส่วนหลัง, Example: สมองส่วนกลางเป็นส่วนแคบระหว่างสมองส่วนหน้าและสมองส่วนหลัง, Thai definition: เกี่ยวกับบริเวณที่อยู่ด้านหน้า
ส่วนหน้า[ADJ] front, See also: frontal, Syn. ด้านหน้า, ข้างหน้า, Ant. ส่วนหลัง, Example: สมองส่วนกลางเป็นส่วนแคบระหว่างสมองส่วนหน้าและสมองส่วนหลัง, Thai definition: เกี่ยวกับบริเวณที่อยู่ด้านหน้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำเภอชายแดน[n. exp.] (amphoē chāidaēn) FR: ville frontalière [f]
จังหวัดชายแดน[n. exp.] (jangwat chāidaēn) EN: border province   FR: province frontalière [f]
กะโหลกศีรษะส่วนหน้า[n. exp.] (kalōk sīsa sūan nā) EN: frontal bone   FR: os frontal [m]
ข้างหน้า[X] (khāng-nā) EN: in front ; front   FR: devant ; en avant ; frontal
เขตพรมแดน[n. exp.] (khēt phromdaēn) EN: borderland ; frontier   FR: zone frontalière [f]
กระดูกหน้าผาก[n. exp.] (kradūk nāphāk) EN: frontal bone   FR: frontal [m] ; os frontal [m]
หมู่บ้านชายแดน[n. exp.] (mūbān chāidaēn) EN: border village   FR: village frontalier [m]
ส่วนหน้า[n.] (suan nā) EN: front ; front part   FR: front [m] ; partie frontale [m]
ส่วนหน้า[adj.] (suan nā) EN: front ; frontal   FR: frontal
ตลาดชายแดน[n. exp.] (talāt chāidaēn) EN: border market   FR: marché frontalier [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FRONTAL    F R AH1 N T AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
frontal    (j) (f r uh1 n t l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Frontalangriff {m}frontal attack [Add to Longdo]
Frontalzusammenstoß {m}head-on collision; frontal crash [Add to Longdo]
Stirnbein {n} [anat.]frontal bone [Add to Longdo]
Stirnhöhle {f} [anat.] | Stirnhöhlen {pl}frontal sinus | frontal sinuses [Add to Longdo]
frontal {adj}frontal [Add to Longdo]
frontal {adv}frontally [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
引き落とし;引落とし[ひきおとし, hikiotoshi] (n) debit; withdrawal; pulling (one's opponent) down; frontal pull-down (in Sumo); hiki-otoshi [Add to Longdo]
押し倒し[おしたおし, oshitaoshi] (n) oshitaoshi; (frontal) push-down; (win by) knocking down opponent by pushing him with hand(s) rested on his body [Add to Longdo]
界雷[かいらい, kairai] (n) frontal thunderstorm [Add to Longdo]
向こう疵[むこうきず, mukoukizu] (n) frontal wound [Add to Longdo]
正攻法[せいこうほう, seikouhou] (n) frontal attack [Add to Longdo]
正面攻撃[しょうめんこうげき, shoumenkougeki] (n) frontal attack [Add to Longdo]
前額部[ぜんがくぶ, zengakubu] (adj-no) forehead; frontal [Add to Longdo]
前頭筋[ぜんとうきん, zentoukin] (n) frontalis muscle [Add to Longdo]
前頭骨[ぜんとうこつ, zentoukotsu] (n) frontal bone (of the skull) [Add to Longdo]
前頭葉[ぜんとうよう, zentouyou] (n) frontal lobe [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
额骨[é gǔ, ㄜˊ ㄍㄨˇ, / ] frontal bone (forehead), #89,797 [Add to Longdo]
正锋[zhèng fēng, ㄓㄥˋ ㄈㄥ, / ] frontal attack (brush movement in painting) [Add to Longdo]
额叶[é yè, ㄜˊ ㄧㄝˋ, / ] frontal lobe [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
正面衝突[しょうめんしょうとつ, shoumenshoutotsu] Frontalzusammenstoss [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Frontal \Fron"tal\, a. [Cf. F. frontal.]
   Belonging to the front part; being in front; esp. (Anat.), Of
   or pertaining to the forehead or the anterior part of the
   roof of the brain case; as, the frontal bones.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Frontal \Fron"tal\, n. [F. frontal, fronteau, OF. Frontel,
   frontal, L. frontale an ornament for the forehead, frontlet.
   See {Front}.]
   1. Something worn on the forehead or face; a frontlet; as:
    (a) An ornamental band for the hair.
    (b) (Mil.) The metal face guard of a soldier.
      [1913 Webster]
 
   2. (Arch.) A little pediment over a door or window.
    [1913 Webster]
 
   3. (Eccl.) A movable, decorative member in metal, carved
    wood, or, commonly, in rich stuff or in embroidery,
    covering the front of the altar. Frontals are usually
    changed according to the different ceremonies.
    [1913 Webster]
 
   4. (Med.) A medicament or application for the forehead.
    [Obs.] --Quincy.
    [1913 Webster]
 
   5. (Anat.) The frontal bone, or one of the two frontal bones,
    of the cranium.
    [1913 Webster]
 
   {Frontal hammer} or {Frontal helve}, a forge hammer lifted by
    a cam, acting upon a "tongue" immediately in front of the
    hammer head. --Raymond. Frontate

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 frontal
   adj 1: belonging to the front part; "a frontal appendage"
   2: of or relating to the front of an advancing mass of air;
     "frontal rainfall"
   3: meeting front to front; "a frontal attack"; "a head-on
     collision" [syn: {frontal}, {head-on}]
   4: of or adjacent to the forehead or frontal bone; "the frontal
     lobes"
   n 1: an adornment worn on the forehead [syn: {frontlet},
      {frontal}]
   2: a drapery that covers the front of an altar
   3: the face or front of a building [syn: {facade}, {frontage},
     {frontal}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 frontal [frɔntaːl]
   frontally
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top