Search result for

facilitate

(37 entries)
(1.0327 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -facilitate-, *facilitate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
facilitate[VT] ทำให้สะดวกขึ้น, See also: ทำให้ง่ายขึ้น, Syn. help, simplify

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
facilitate(ฟะซิล'ลิเทท) vt. ทำให้ง่ายขึ้น,ทำให้สะดวก,สนับสนุน,ส่งเสริม,ก่อให้เกิด., See also: facilitation n. facetiousness adj. facilitator n., Syn. expedite

English-Thai: Nontri Dictionary
facilitate(vt) ทำให้สะดวก,ทำให้ง่าย,สนับสนุน,ส่งเสริม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Facilitateกิจกรรมที่กระตุ้น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Your orders are to facilitate the job of this scientific team.แต่คำสั่งของคุณ ควรสอดคล้องกับ งานของทีมนักวิทยาศาสตร์ Day of the Dead (1985)
One can almost deduce this entire bet was merely a ruse to facilitate his escape.เราเอาเปรียบเขาในการเดิมพันคราวนี้ได้ โดยจับกุมเขาฐานหลบหนีคดี Around the World in 80 Days (2004)
Whatever your pleasure, I can facilitate.แกอยากได้อะไร ฉันจัดหาได้หมด The Longest Yard (2005)
Your job is to help facilitate that closure.Chaplain Rabbi Benjamin Mendelsson. Deja Vu (2006)
Isn't it designed to facilitate breast-feeding?นี่ไม่ได้ออกแบบมาให้ง่ายขึ้นสำหรับให้นมลูกนะ Distant Past (2007)
Aurora needs an object to facilitate her trance.ออโรร่าจำเป็นต้องมีสื่อกลาง ที่จะเปิดทางให้เธอ The Orphanage (2007)
You're okay with being paid twice to facilitate blackmail?You're okay with being paid twice to facilitate blackmail? ฉันโอเค Adverse Events (2008)
So they called us and we facilitated a change.พวกเค้าโทรหาเรา เราก็ช่วยจัดการเปลี่ยนแปลงให้ Quantum of Solace (2008)
My book, the bird book, the one I lost in Sona contained information that would've helped facilitate the break-in, but it can still be accomplished, with your help.ไว้ในโซน่า มีข้อมูล มันจะช่วยให้ง่ายขึ้นในการแทรกซึม แต่มันจะสำเร็จได้ Scylla (2008)
He makes introductions, facilitates deals, and then takes a cut for himself.เขาช่วยให้คนรู้จักกัน อำนวยความสะดวก จัดการ แล้วก็ตัดกำไรให้ตัวเอง Look What He Dug Up This Time (2009)
She facilitated the assassination of President Hassan and the dirty bomb attack that would have wiped out the entire Upper West Side if we hadn't stopped it.เธอสนับสนุนการลอบสังหาร ปธน.ฮาสซาน และวางระเบิดชั่วนั่นโจมตี นั่นจะทำให้เหนือขึ้นไปแถบเวสท์ไซด์ราบเป็นหน้ากอง Day 8: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (2010)
To see if we could facilitate a military escort.เพื่อดูว่าเราจะช่วยอำนวย ความสะดวกให้การช่วยเหลือ ทางทหารอะไรได้บ้าง Day 8: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
facilitateIt is certain that Emmet contrived his 'dyad' style to facilitate the process of architectural design.
facilitateThe determining factor in question is whether this social welfare plan can facilitate the influx of immigrants.
facilitateThe washing machine facilitates my housework.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อำนวยความสะดวก[V] facilitate, See also: make something convenient, make something easy, Example: ปัจจุบันห้องสมุดได้จัดทำระบบบรรณานุกรมแห่งชาติด้วยคอมพิวเตอร์อำนวยความสะดวกแก่ผู้ยืมหนังสือและบรรณารักษ์ห้องสมุดมาก, Thai definition: ให้ความสะดวก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนวยความสะดวก[v. exp.] (amnūay khwām sadūak) EN: facilitate ; make something convenient ; make something easy   FR: faciliter ; rendre aisé
อำนวยความสะดวกทางการค้า[v. exp.] (amnūay khwām sadūak thāng kānkhā) EN: facilitate trade   
เอื้ออำนวย[v.] (eūa-amnūay) EN: facilitate ; assist   

CMU English Pronouncing Dictionary
FACILITATE    F AH0 S IH1 L AH0 T EY2 T
FACILITATED    F AH0 S IH1 L AH0 T EY2 T AH0 D
FACILITATES    F AH0 S IH1 L AH0 T EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
facilitate    (v) (f @1 s i1 l i t ei t)
facilitated    (v) (f @1 s i1 l i t ei t i d)
facilitates    (v) (f @1 s i1 l i t ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
円滑にする[えんかつにする, enkatsunisuru] (exp,vs-i) to smooth; to harmonize; to facilitate; to streamline [Add to Longdo]
手懸け;手掛け[てかけ, tekake] (n) handhold on an object which facilitates carrying [Add to Longdo]
傍点;旁点[ぼうてん, bouten] (n) (1) marks or dots used to emphasize text passage (emphasise); (2) marks to facilitate reading of kanbun [Add to Longdo]
容易にする[よういにする, youinisuru] (exp,vs-i) to facilitate; to make easy; to simplify [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
使容易[shǐ róng yì, ㄕˇ ㄖㄨㄥˊ ㄧˋ, 使] facilitate [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
容易にする[よういにする, youinisuru] to facilitate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Facilitate \Fa*cil"i*tate\ (f[.a]*s[i^]l"[i^]*t[=a]t), v. t.
   [imp. & p. p. {Facilitated} (f[.a]*s[i^]l"[i^]*t[=a]`t[e^]d);
   p. pr. & vb. n. {Facilitating}
   (f[.a]*s[i^]l"[i^]*t[=a]`t[i^]ng).] [Cf. F. faciliter. See
   {Facility}.]
   To make easy or less difficult; to free from difficulty or
   impediment; to lessen the labor of; as, to facilitate the
   execution of a task.
   [1913 Webster]
 
      To invite and facilitate that line of proceeding which
      the times call for.           --I. Taylor.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 facilitate
   v 1: make easier; "you could facilitate the process by sharing
      your knowledge" [syn: {facilitate}, {ease}, {alleviate}]
   2: be of use; "This will help to prevent accidents" [syn:
     {help}, {facilitate}]
   3: increase the likelihood of (a response); "The stimulus
     facilitates a delayed impulse"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top