Search result for

currency appreciation

(3 entries)
(3.272 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -currency appreciation-, *currency appreciation*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา currency appreciation มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *currency appreciation*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Currency Appreciation การเพิ่มค่าของเงิน
การเพิ่มค่าขึ้นของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตรา สกุลอื่นๆ คำว่า การเพิ่มค่าของเงินหรือในภาษาอังกฤษใช้คำว่า "appreciation" จะใช้กับการแลกเปลียนเงินตราในระบบลอยตัว หรือการแลกเปลี่ยนเงินตราในตลาดเงินเสรี ส่วนการเพิ่มค่า ของเงินในระบบการแลกเปลี่ยนคงที่ ที่มีการประกาศขึ้นค่าของเงินอย่างเป็นทางการในภาษาอังกฤษใช้คำว่า "Revaluation" [สิ่งแวดล้อม]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geldaufwertung {f}currency appreciation [Add to Longdo]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

   


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top