Search result for

candy

(78 entries)
(1.3461 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -candy-, *candy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
candy[N] ขนมหวาน (เช่น ทอฟฟี่หรือช็อคโกแลต), Syn. confection, confectionery, sweet
candy[N] คำเรียกยาเสพย์ติดเช่น เฮโรอีนหรือโคเคน (คำสแลง), Syn. drug
candy bar[N] ช็อคโกแลตหรือขนมที่มีลักษณะเป็นแท่งแบน
candy-ass[SL] คนขี้กลัว
candy cane[N] ทอฟฟี่มีรูปร่างเป็นแท่งมักเป็นลายขาวแดง
candyfloss[N] ขนมสายไหม, See also: ขนมชนิดหนึ่งทำจากน้ำตาลที่ปั่นเป็นปุยพันอยู่บนด้ามไม้, Syn. cotton candy
candy apple[N] ทอฟฟี่ที่มีไส้แอปเปิลข้างใน, See also: ขนมชนิดหนึ่งที่ทำจากแอปเปิ้ลเคลือบด้วยน้ำตาลหรือคาราเมล, Syn. caramel appletoffee apple
candy-striped[ADJ] ที่มีลายบนสีพื้น (มักเป็นเส้นสีแดงหรือชมพูบนพื้นสีขาว)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
candy(แคน'ดี) {candied,candying,candies} n. ลูกกวาด,ขนม v. เชื่อมน้ำตาล,ทำให้หวาน, Syn. sweet

English-Thai: Nontri Dictionary
candy(n) ลูกอม,ลูกกวาด
candy(vt) เชื่อม,ชุบ,เคลือบ,ฉาบด้วยน้ำตาล
ROCK rock candy(n) น้ำตาลกรวด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Candyลูกกวาด [TU Subject Heading]
Candyลูกกวาด [การแพทย์]
Candy industryอุตสาหกรรมลูกกวาด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Candy?ขนม House Divided (2009)
- You stop and buy out a candy store - Halt!คุณหยุดและซื้อจากร้านขนม หยุด! Pinocchio (1940)
You get back here, you old pious, candy-ass sidewinder!กลับมานะ ตาพระใจเสาะ Blazing Saddles (1974)
Candygram for Mongo!โทรเลขลูกกวาดถึงมองโก Blazing Saddles (1974)
Mongo like candy.มองโกชอบลูกกวาด Blazing Saddles (1974)
The bitch was inventing the candygram.ยายแก่นั่นทำโทรเลขลูกกวาด Blazing Saddles (1974)
Your top pursuit man wants to quit the road and we have to seduce him with candy?คนแสวงหาด้านบนของคุณ ต้องการที่จะออกจากถนน และเราจะต้องหลอกล่อให้เขา กับลูกอม? Mad Max (1979)
Look at you in those candy-ass monkey suits.ดูคุณอยู่ในชุดสูทธลิงและขนมหวานเหล่านั้น The Blues Brothers (1980)
I wanted to buy you some candy but a yolk is more nourishing, healthier.ฉันอยากจะซื้อขนมให้คุณ แต่... ... ไข่แดงมีคุณค่ามากขึ้นมีสุขภาพดี Idemo dalje (1982)
There's your little toy candy shop.ยังมี ร้านขายขนมเล็กๆด้วยนะเนี่ย Labyrinth (1986)
And while you guys are dragging your candy asses half-way across the state and back, I'll be waiting for you on the other side relaxing with my thoughts.และตอนที่พวกนายย้ายตูดอ้อมรัฐไป ได้สักครึ่งทางและวกกลับมา ฉันคงจะคอยพวกนายอยู่อีกฝั่งนึง ผ่อนคลาย ไปตามอารมณ์ Stand by Me (1986)
I made candy omelets.- ฉันทำไข่เจียวขนมหวาน *batteries not included (1987)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
candyBill and Joan divided the candy between them.
candyCornering him in an argument is easy - like taking candy from a baby.
candyEat up the steak and then you can have a candy.
candyEmily has such a sweet tooth she never refuses candy.
candyFor him, that will be like taking candy from a baby.
candyIf you are a good girl, you shall have candy.
candyI gave my son a box of candy, which he opened happily.
candyI like chocolate candy very much.
candyIn general, children are fond of candy.
candyMy son took a candy from the box.
candyShe knows how to make candy.
candySome kids start to carry on at a supermarket when they are not allowed to buy some candy or other treat.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลูกกวาด[N] candy, See also: toffee, sweets, Example: ลูกกวาดในขวดโหล 2 ใบนี้มีจำนวนเท่ากัน, Count unit: เม็ด, Thai definition: ของหวานทำด้วยน้ำตาล มีลักษณะแน่นแข็งกลมๆ บางอย่างมีถั่วหรือสิ่งอื่นๆ อยู่ข้างใน ใช้เคี้ยวหรืออมให้ค่อยๆ ละลายไปเอง
ลูกอม[N] sweets, See also: candy, toffee, Syn. ลูกกวาด, Example: ร้านขนมร้านนี้ขายลูกอมรสต่างๆ มากมาย, Count unit: เม็ด, Thai definition: น้ำตาลทำเป็นก้อนกลมสำหรับอมเป็นของหวาน
ตังเม[N] sticky sweet, See also: candy, toffee, burnt sugar, Syn. แตงเม, Example: คุณยายเคี่ยวน้ำตาลทำตังเม, Thai definition: น้ำตาลหรือน้ำอ้อยที่เคี่ยวจนเหนียว
ตังเม[N] sticky sweet, See also: candy, toffee, burnt sugar, Syn. แตงเม, Example: คุณยายเคี่ยวน้ำตาลทำตังเม, Thai definition: น้ำตาลหรือน้ำอ้อยที่เคี่ยวจนเหนียว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัน[classif. (n.)] (an) EN: [classifier : small objects ; pieces of candy ; ashtrays ; round objects ; objects with unknown classifiers]   FR: [classificateur : petits objets ; choses en général]
เชื่อม[v.] (cheūam) EN: boil in sirup ; candy   FR: confire ; candir
ของหวาน[n.] (khøngwān) EN: dessert ; sweet ; candy ; confection ; sweetmeat   FR: dessert [m] ; confiserie [f]
ลูกกวาด[n.] (lūkkwāt) EN: candy ; toffee ; sweets   FR: bonbon [m] ; sucrerie [f]
ลูกอม[n.] (lūk om) EN: sweets ; hard candy ; lozenge ; toffee ; cough drop   FR: bonbon [m] ; sucrerie [f] ; pastille [f]
ตังเม[n.] (tangmē) EN: sticky sweet ; candy ; toffee ; burnt sugar   

CMU English Pronouncing Dictionary
CANDY    K AE1 N D IY0
CANDY'S    K AE1 N D IY0 Z
CANDYMAN    K AE1 N D IY0 M AE0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
candy    (v) (k a1 n d ii)
candying    (v) (k a1 n d i i ng)
candytuft    (n) (k a1 n d i t uh f t)
candytufts    (n) (k a1 n d i t uh f t s)
candy-floss    (n) - (k a1 n d i - f l o s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bonbon {n} | Bonbons {pl}candy | candies [Add to Longdo]
Bonboneinwickelpapier {n}candy wrapping paper [Add to Longdo]
Schokoriegel {m}; Schokoladenriegel {m}candy bar [Am.] [Add to Longdo]
Süßwarenladen {m}; Süßwarengeschäft {n}candy store [Am.] [Add to Longdo]
Zuckerwatte {f}candy floss [Br.]; cotton candy [Am.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お菓子(P);御菓子[おかし, okashi] (n) confections; sweets; candy; (P) [Add to Longdo]
お目覚[おめざ, omeza] (n) type of candy given to a child after it wakes up from a nap; wake-up sweets [Add to Longdo]
お目覚まし[おめざまし, omezamashi] (n) (See お目覚) type of candy given to a child after it wakes up from a nap; wake-up sweets [Add to Longdo]
べっこう飴;鼈甲飴[べっこうあめ, bekkouame] (n) (See 鼈甲色) hard candy; candy suckers molded on a griddle; tortoise-shell candy [Add to Longdo]
ぼんたん飴[ぼんたんあめ, bontan'ame] (n) Botan Rice Candy (lemon orange flavored soft, chewy candy with an edible wrapper and includes a small Botan Ame); Botan Ame; Bontan Ame [Add to Longdo]
キャンデー(P);キャンディー;キャンディ[, kyande-(P); kyandei-; kyandei] (n) candy; sweets; (P) [Add to Longdo]
シマイソハゼ[, shimaisohaze] (n) candycane pygmy goby (Trimma cana, species from the Western Pacific) [Add to Longdo]
スイーツ;スウィーツ[, sui-tsu ; suui-tsu] (n) sweets (desserts, candy, etc.) [Add to Longdo]
ブラックスポットホッグフィッシュ[, burakkusupottohoggufisshu] (n) blackspot hogfish (Bodianus opercularis); candystripe hogfish [Add to Longdo]
[あめ, ame] (n) {food} (hard) candy; toffee; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
糖果[táng guǒ, ㄊㄤˊ ㄍㄨㄛˇ, ] candy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Candy \Can"dy\ (k[a^]n"d[y^]), v. i.
   1. To have sugar crystals form in or on; as, fruits preserved
    in sugar candy after a time.
    [1913 Webster]
 
   2. To be formed into candy; to solidify in a candylike form
    or mass.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Candy \Can"dy\ n. [F. candi. See {Candy}, v. t.]
   1. Any sweet, more or less solid article of confectionery,
    especially those prepared in small bite-sized pieces or
    small bars, having a wide variety of shapes,
    consistencies, and flavors, and manufactured in a variety
    of ways. It is often flavored or colored, or covered with
    chocolate, and sometimes contains fruit, nuts, etc.; it is
    often made by boiling sugar or molasses to the desired
    consistency, and than crystallizing, molding, or working
    in the required shape. Other types may consist primarily
    of chocolate or a sweetened gelatin. The term may be
    applied to a single piece of such confection or to the
    substance of which it is composed.
    [1913 Webster +PJC]
 
   2. Cocaine. [slang]
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Candy \Can"dy\ (k[a^]n"d[y^]), v. t. [imp. & p. p. {Candied}
   (k[a^]n"d[=e]d); p. pr & vb. n. {Candying}.] [F. candir (cf.
   It. candire, Sp. az['u]car cande or candi), fr. Ar. & Pers.
   qand, fr. Skr. Kha[.n][dsdot]da piece, sugar in pieces or
   lumps, fr. kha[.n][dsdot], kha[dsdot] to break.]
   1. To conserve or boil in sugar; as, to candy fruits; to
    candy ginger.
    [1913 Webster]
 
   2. To make sugar crystals of or in; to form into a mass
    resembling candy; as, to candy sirup.
    [1913 Webster]
 
   3. To incrust with sugar or with candy, or with that which
    resembles sugar or candy.
    [1913 Webster]
 
       Those frosts that winter brings
       Which candy every green.       --Drayson.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Candy \Candy\, n. [Mahratta kha[.n][dsdot][imac], Tamil
   ka[.n][dsdot]i.]
   A weight, at Madras 500 pounds, at Bombay 560 pounds.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 candy
   n 1: a rich sweet made of flavored sugar and often combined with
      fruit or nuts [syn: {candy}, {confect}]
   v 1: coat with something sweet, such as a hard sugar glaze [syn:
      {sugarcoat}, {glaze}, {candy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top