หรือคุณหมายถึง bubonic plagü?
Search result for

bubonic plague

(11 entries)
(1.0595 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bubonic plague-, *bubonic plague*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bubonic plaguen. กาฬโรคที่มีอาการต่อมน้ำเหลืองบวมและอักเสบ

English-Thai: Nontri Dictionary
BUBONIC bubonic plague(n) กาฬโรค

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Compared to what? The bubonic plague?เทียบกับอะไรดีล่ะ โรคสุดสยองมั๊ย No Country for Old Men (2007)
I mean, it could Bubonic Plague.มันอาจเป็นเชื้อกาฬโรคร้ายแรง Eagle Eye (2008)
"such as the bubonic plague,"อย่างเช่นกาฬโรค Fallen (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กาฬโรค[N] bubonic plague, See also: oriental plague, Example: ปีที่แล้วชาวบ้านแถบนี้ตายเพราะกาฬโรคเป็นจำนวนมาก, Thai definition: ชื่อโรคระบาดอย่างร้ายแรงชนิดหนึ่ง มักมีอาการบวมนูนที่รักแร้เป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กาฬโรค[n. exp.] (kālarōk) EN: plague ; black death ; bubonic plague ; oriental plague   FR: peste noire [f] ; peste bubonique [f]

Japanese-English: EDICT Dictionary
黒死病[こくしびょう, kokushibyou] (n) bubonic plague; black death [Add to Longdo]
腺ペスト[せんペスト, sen pesuto] (n) bubonic plague [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bubonic plague \Bubonic plague\ (Med.)
   a severe and often fatal disease caused by infection with the
   bacterium {Yersinia pestis} (formerly {Pasteurella pestis}),
   transmitted to man by the bite of fleas, themselves usually
   infected by biting infected rodents. It is characterized by
   the formation of buboes, most notably on the groin and
   armpits, and accompanied by weakness and high fever. The
   disease was known as the {black death}, and was responsible
   for several devastating plagues throughout the middle ages.
   When lungs became infected, the disease was called the
   {pneumonic plague}. It is still found occasionally in poor
   areas of undeveloped countries but is rare in developed
   countries.
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bubonic plague
   n 1: the most common form of the plague in humans; characterized
      by chills, prostration, delirium and the formation of
      buboes in the armpits and groin; does not spread from
      person to person [syn: {bubonic plague}, {pestis bubonica},
      {glandular plague}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top