หรือคุณหมายถึง aßez?
Search result for

assez

(14 entries)
(0.8584 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -assez-, *assez*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบื่อ[v. exp.] (beūa) EN: be bored ; be fed up with ; be tired of ; be sick of ; be weary of   FR: être excédé ; être agacé ; être las ; être dégoûté ; être fatigué de ; en avoir assez (de qqch/qqn) ; en avoir marre (fam.) ; en avoir sa claque (fam.) ; en avoir par-dessus la tête (fam.) ; en avoir ras le bol (fam.)
หน่าย[v.] (nāi) EN: be tired of ; be sick of ; be fed up ; be bored with ; have had enough of   FR: en avoir assez de ; être fatigué de ; être malade de ; être lassé ; être dégoûté
เหนื่อยหน่าย[v.] (neūay-nāi) EN: be bored ; be tired of ; be uninterested ; be fed up with ; be sick of ; be weary of   FR: être fatigué de ; en avoir assez de
เนิ่น[adv.] (noēn) EN: early ; early enough   FR: tôt ; très tôt ; assez tôt
นอนไม่อิ่ม[v. exp.] (nøn mai im) FR: ne pas avoir assez dormi
ออกจะ[X] (økja) EN: rather ; somewhat   FR: plutôt ; assez
เพียงพอ[X] (phīengphø) EN: enough ; sufficient ; adequate   FR: suffisant ; assez ; suffisamment
พอ[X] (phø) EN: enough   FR: assez ; suffisamment
พอแล้ว[v. exp.] (phø laēo) EN: stop it !   FR: ça suffit ! ; assez !
พอเพียง[adv.] (phøphīeng) EN: enough   FR: assez (de) ; suffisamment de

French-Thai: Longdo Dictionary
assez(adv) มากเพียงพอ ex: J'ai assez mangé., See also: S. suffisant,
assez(adv) เพียงพอ, พอเพียง เช่น assez d'agent เงินที่เพียงพอ
pas assez(adv) ไม่พอ เช่น ce n'est pas assez cuit. นี่มันยังสุกไม่พอ

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

  assez [ase]
     enough; quite; rather; sufficiently
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top