Search result for

(60 entries)
(0.1787 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -聞-, *聞*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
きます[ききます, kikimasu, kikimasu , kikimasu] (vt ) ฟัง
き捨てならない[ききずてならない, kikizutenaranai] (phrase ) ทนทำเป็นหูทวนลมไม่ได้, ไม่สามารถทนนิ่งเงียบอยู่เฉยๆ ได้ , See also: R. き捨てる

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[きく, kiku] Thai: ได้ยินเสียง English: to hear
[きく, kiku] Thai: ถามคำถาม English: to ask
[きく, kiku] Thai: ตั้งใจฟัง English: to listen
こえる[きこえる, kikoeru] Thai: ได้ยิน English: to be heard
こえる[きこえる, kikoeru] English: to be audible
き取る[ききとる, kikitoru] Thai: ฟังจับใจความ English: catch (a person's words)
き取る[ききとる, kikitoru] Thai: ฟังเข้าใจ English: understand

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[聞, wén, ㄨㄣˊ] news; to hear, to smell; to make known
Radical: Decomposition: 門 (mén ㄇㄣˊ)  耳 (ěr ㄦˇ) 
Etymology: [pictophonetic] ear

Japanese-English: EDICT Dictionary
いてあきれる;いて呆れる[きいてあきれる, kiiteakireru] (v1,vi) (See がいてあきれる) to be astonished to hear; to be incredulous about; to express disbelief [Add to Longdo]
いてみると[きいてみると, kiitemiruto] (exp) on inquiry; if inquiring [Add to Longdo]
いて極楽見て地獄[きいてごくらくみてじごく, kiitegokurakumitejigoku] (exp) (id) A paradise on hearsay, a hell at sight [Add to Longdo]
かす[きかす, kikasu] (v5s,vt) (See かせる) to inform about; to read to; to sing for; (P) [Add to Longdo]
かせどころ;かせ所[きかせどころ, kikasedokoro] (n) most moving part; compelling part (of story); climax [Add to Longdo]
かせる[きかせる, kikaseru] (v1,vt) (1) to read to; to sing for; to inform; to tell; (2) to persuade; to make understand [Add to Longdo]
か猿[きかざる, kikazaru] (n) (See 三猿) hear-not monkey (one of the three wise monkeys) [Add to Longdo]
きしに勝る;きしにまさる[ききしにまさる, kikishinimasaru] (exp,v5r) to a greater extent than one has heard; going beyond one's expectations [Add to Longdo]
きたい[ききたい, kikitai] (adj-i) wanting to hear [Add to Longdo]
きたがる[ききたがる, kikitagaru] (v5r) to be curious; to be inquisitive [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wén, ㄨㄣˊ, / ] to hear; news; well-known; famous; reputation; fame; to smell; to sniff at; surname Wen [Add to Longdo]
闻一多[Wén Yī duō, ㄨㄣˊ ㄧ ㄉㄨㄛ, / ] Wen Yiduo (1899-1946), poet and patriotic fighter, executed by Guomindang in Kunming in 1946 [Add to Longdo]
闻一知十[wén yī zhī shí, ㄨㄣˊ ㄧ ㄓ ㄕˊ, / ] lit. to hear one and know ten (成语 saw); fig. explain one thing and (he) understands everything; a word to the wise [Add to Longdo]
闻人[wén rén, ㄨㄣˊ ㄖㄣˊ, / ] famous person [Add to Longdo]
闻出[wén chū, ㄨㄣˊ ㄔㄨ, / ] to identify by smell; to detect a scent; to sniff out [Add to Longdo]
闻到[wén dào, ㄨㄣˊ ㄉㄠˋ, / ] to smell; to sniff sth out; to perceive by smelling [Add to Longdo]
闻名[wén míng, ㄨㄣˊ ㄇㄧㄥˊ, / ] well-known; famous; renowned; eminent [Add to Longdo]
闻名遐迩[wén míng xiá ěr, ㄨㄣˊ ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄚˊ ㄦˇ, / ] famous near and far (成语 saw) [Add to Longdo]
闻喜[Wén xǐ, ㄨㄣˊ ㄒㄧˇ, / ] (N) Wenxi (place in Shanxi) [Add to Longdo]
闻悉[wén xī, ㄨㄣˊ ㄒㄧ, / ] to hear (about sth) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Do you really wish that?" asked the little white rabbit.「あなたの願い事は本当にそれなの?」と小さい白いウサギがきました。
"What is your wish?" asked the little white rabbit.「あなたの願い事はなに?」と小さい白いウサギがきました。
"What are you always thinking about?" asked the little white rabbit.「あなたは、いつも何を考えているの?」と小さい白いウサギがきました。
"Define your terms," requested the businessman at the contract hearings.「この用語の意味をはっきりさせて下さい」とビジネスマンは聴取り引きの場で要求した。
"What's the matter?" asked the little white rabbit.「どうかしたの?」と小さい白いウサギがきました。
"Why don't you wish a little harder?" asked the little white rabbit.「なぜあなたの願い事は小さくて高いの?」と小さい白いウサギがきました。
"Yes, I did," he said.「はい、いていました」とジョーダンさんは答えた。
"Why in the world would you do that?" the other asked.「またまた、なんでそんなことするの?」もう片方の女性がいた。
"How many keys?" asked Pepperberg.「鍵はいくつある?」とペパーバーグがく。
"Any good news in today's paper?" "No, nothing in particular."「今日の新にいいニュース何かある?」「いや、特にないね」
"Did you hear the lecture in that class yesterday?" asked the student.「昨日あの授業の講義をいていましたか」と学生がたずねた。
Although the phrase 'world peace' sounds attractive, the road to world peace is very long and full of troubles.「世界平和」という言葉は魅力的にこえるが、世界平和への道は長く苦難に満ちている。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And if he did hear anything about me and Carissa, it came from your buddy.[CN] 如果你耳任何有關我和Carissa 從你的好兄弟那聽來的 Lost Reputation (2012)
Have you ever smelled them?[CN] 你有過小孩嗎? Vicky Donor (2012)
I don't want to do what she told me.[JA] 私 あの人の言うこと きたくないんです Emotions (2017)
Nanaka once asked me something.[JA] (花木) 僕ね 菜々果さんに かれたことがあるんですよ Disbanded (2017)
Queen was a regular tabloid presence and a fixture at the Starling City club scene.[CN] Queen是個新話題人物 也是Starling市各大俱樂部的常客 Pilot (2012)
Tell us how you're feeling right now.[JA] 今の気持ち かせていただけますか? Ready (2017)
Oh, yes. Can I ask you one question?[JA] そうだ 1ついてもいいですか? Emotions (2017)
There's something I've been wanting to ask you.[JA] ずっときたかったことが あるんだけど Reason (2017)
He totally left me hanging. He never does that.[CN] 而對我不不問 他從沒這樣過 The Ones You Love (2012)
Why did you ask?[JA] どうしていたの? Disbanded (2017)
Just one question! Please, let us speak with you![JA] (記者たち) お願いします お話 かせてください Affection (2017)
Well, here's a newsflash[CN] 好吧 接下來是新快報 - Memorial (2012)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
き入れる[ききいれる, kikiireru] erhoeren, einwilligen [Add to Longdo]
き取る[ききとる, kikitoru] verstehen, vernehmen [Add to Longdo]
き手[ききて, kikite] Zuhoerer, Hoerer [Add to Longdo]
き漏らす[ききもらす, kikimorasu] ueberhoeren, nicht_verstehen [Add to Longdo]
[きく, kiku] hoeren, zuhoeren, befolgen, fragen [Add to Longdo]
こえる[きこえる, kikoeru] hoerbar, vernehmbar_sein, sich_anhoeren [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top