Search result for

(75 entries)
(0.189 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -感-, *感*
Longdo Dictionary จีน (แต้จิ๋ว) (ZH-CZ) - ไทย (TH)
[กำเสี่ย] (phrase ) ขอบคุณ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[かんせん, kansen] (vt) ติดเชื้อ
染症[かんせんしょう, kansenshou] (n) โรคติดต่อ
[かんしゃ, kansha] (n vt) ซาบซึ้ง, รู้สึกขอบคุณ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[かんじょう, kanjou] (n) อารมณ์ ความรู้สึก
[かんどう, kandou] (n) ความตื้นตันใจ,ความซาบซึ้ง
[かんど, kando] (n) การรับรู้ต่อสิ่งที่มากระทบ ความสามารถในการรับรู้
[かんそう, kansou] (n) ความรู้สึก
[かんせい, kansei] (n ) ความรู้สึก

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
じる[かんじる, kanjiru] Thai: รู้สึก English: to feel

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[感, gǎn, ㄍㄢˇ] to affect, to move, to touch; to perceive, to sense
Radical: Decomposition: 咸 (xián ㄒㄧㄢˊ)  心 (xīn ㄒㄧㄣ) 
Etymology: [ideographic] Two hearts 心 beating together 咸

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かん, kan] (n) feeling; sensation; emotion; admiration; impression [Add to Longdo]
ける[かまける, kamakeru] (v1,vi) (uk) to be too busy; to be occupied; to concentrate on single-mindedly [Add to Longdo]
[かんじ, kanji] (n) feeling; sense; impression; (P) [Add to Longdo]
じやすい;じ易い[かんじやすい, kanjiyasui] (adj-i) sensitive; susceptible; impressionable [Add to Longdo]
じる[かんじる, kanjiru] (v1) to feel; to sense; to experience; (P) [Add to Longdo]
じ取る[かんじとる, kanjitoru] (v5r,vt) to perceive; to sense; to take in; to grasp; to feel; (P) [Add to Longdo]
じ入る[かんじいる, kanjiiru] (v5r,vi) to be impressed; to greatly admire [Add to Longdo]
ずる[かんずる, kanzuru] (vz,vi) (See じる) to feel; to sense; (P) [Add to Longdo]
圧ダイオード[かんあつダイオード, kan'atsu daio-do] (n) pressure sensitive diode [Add to Longdo]
圧紙[かんあつし, kan'atsushi] (n) carbonless duplicating paper [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gǎn, ㄍㄢˇ, ] to feel; to move; to touch; to affect [Add to Longdo]
[gǎn rén, ㄍㄢˇ ㄖㄣˊ, ] touching; moving [Add to Longdo]
[gǎn pèi, ㄍㄢˇ ㄆㄟˋ, ] to admire with gratitude [Add to Longdo]
[gǎn shāng, ㄍㄢˇ ㄕㄤ, / ] sad; down-hearted; sentimental; pathos; melancholy [Add to Longdo]
[gǎn guāng, ㄍㄢˇ ㄍㄨㄤ, ] light-sensitive [Add to Longdo]
[gǎn mào, ㄍㄢˇ ㄇㄠˋ, ] to catch cold; (common) cold [Add to Longdo]
冒药[gǎn mào yào, ㄍㄢˇ ㄇㄠˋ ㄧㄠˋ, / ] medicine for colds [Add to Longdo]
[gǎn dào, ㄍㄢˇ ㄉㄠˋ, ] to feel; to sense; to have the feeling that; think that; to move; to affect [Add to Longdo]
[gǎn dòng, ㄍㄢˇ ㄉㄨㄥˋ, / ] to move (sb); to touch; moving [Add to Longdo]
[gǎn huà, ㄍㄢˇ ㄏㄨㄚˋ, ] corrective influence; to reform (a criminal); redemption (of a sinner); to influence (a malefactor to a better life); to guide sb back to the right path by repeated word and example [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I was acutely aware that..〜と痛切にじている。
'Ah' is an interjection.「ああ」は嘆詞だ。
"Is it possible to catch AIDS from toilet seats?" "No, it isn't."「トイレの便座からエイズが染することってあるの?」「いいえ、ありません」
People are buying iMacs the same way they buy household appliances.i−Macは、家電製品みたいな覚で買われてるんだろうね。
Now I've got a feeling'ああじちゃうぜ。 [M]
I express my cordial thanks for what you have done for this city.あなたがこの町にしてくれた事に対して心からの謝を表明します。
I don't agree with you smoking.あなたがタバコを吸うのは心しない。
I am feeling quite pleased about what you've said.あなたが言われたことについては全く満足にじています。
I am very grateful to you for what you've done for my family.あなたが私の家族にして下さったことにたいへん謝します。
I cannot thank you enough.あなたにいくら謝してもしすぎることはない。
I am much obliged to you.あなたにとても謝している。
I cannot thank you enough.あなたにはどんなに謝しても謝しきれません。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I feel your air.[CN] 觉到你的存在 The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013)
So, I must thank the man that burned in me the last spark ... to jump-start the machine moving images.[CN] 因此,我要谢的人 被烧毁在我过去的火花... ... 以启动机器 运动图像。 Jack and the Cuckoo-Clock Heart (2013)
# I looked at my one eye and increase the tension felt. #[CN] 我检查了我的一只眼睛 并增加了紧张觉。 Jack and the Cuckoo-Clock Heart (2013)
- Had that indescribable feeling ... like everything could happen.[CN] - 假如那说不出的觉... ... Jack and the Cuckoo-Clock Heart (2013)
I have this strange feeling ... as we had already lived or dreamed this time.[CN] 我有这个奇怪的觉... 因为我们已经有 居住或梦见这个时候。 Jack and the Cuckoo-Clock Heart (2013)
It's Drifting Emotions .[JA] (女子高生1) あっ 「漂う情」じゃん Emotions (2017)
Two incredible feelings by only one, 're lucky, small.[CN] 两个惊人的情只有一个, 幸运的话,小的。 Jack and the Cuckoo-Clock Heart (2013)
Thank you very much for everything.[CN] 非常谢你的一切。 Jack and the Cuckoo-Clock Heart (2013)
Saying you're sorry because a family member is a murderer... or feeling responsible for the death of someone you lived with... or doing things just because that's the way you do them... or making up reasons for things...[JA] 家族が人を殺(あや)めてしまって 申し訳ないとか 一緒に暮らしてた人たちが殺されて 責任をじるとか 自分はそうだから こうだから... Emotions (2017)
I couldn't agree with you more.[JA] 全くの同です Confrontation (2017)
It may have sold over a million copies, but Drifting Emotions is totally different than Mr. Hanaki's works.[JA] 100万部突破とか 言ってるみたいだけど 「漂う情」は 花木作品とは全く違うから Ready (2017)
Something like that.[JA] (みどり)そんなじです Emotions (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
光素子[かんこうそし, kankousoshi] photosensor [Add to Longdo]
光装置[かんこうそうち, kankousouchi] photosensor [Add to Longdo]
受性[かんじゅせい, kanjusei] sensitivity [Add to Longdo]
染経路[かんせんけいろ, kansenkeiro] source of infection [Add to Longdo]
嘆符[かんたんふ, kantanfu] exclamation point [Add to Longdo]
[かんでん, kanden] electrical shock (vs) [Add to Longdo]
[かんど, kando] sensitivity [Add to Longdo]
熱プリンタ[かんねつぷりんた, kannetsupurinta] thermal printer [Add to Longdo]
熱印字装置[かんねついんじそうち, kannetsuinjisouchi] thermal printer [Add to Longdo]
熱式プリンタ[かんねつしきプリンタ, kannetsushiki purinta] thermal printer [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かん, kan] GEFUEHL, EMPFINDUNG [Add to Longdo]
[かんぼう, kanbou] Erkaeltung [Add to Longdo]
受性[かんじゅせい, kanjusei] Empfaenglichkeit, Sensibilitaet [Add to Longdo]
[かんたん, kantan] Bewunderung, Erstaunen [Add to Longdo]
[かんしん, kanshin] bewundern [Add to Longdo]
[かんじょう, kanjou] Gefuehl, Empfindung, Sentiment [Add to Longdo]
[かんそう, kansou] Gedanken, Eindruecke [Add to Longdo]
[かんがい, kangai] tiefe_Gemuetsbewegung, Ruehrung [Add to Longdo]
慨無量[かんがいむりょう, kangaimuryou] tiefe_Gemuetsbewegung [Add to Longdo]
[かんせん, kansen] Ansteckung, Infektion [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top