Search result for

waver

(70 entries)
(0.0187 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -waver-, *waver*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
waver[VI] แกว่งไปแกว่งมา (การตัดสินใจ, โอกาส, ความคิดเห็น), See also: โอนเอน, วอกแวกไม่มั่นคง, Syn. fluctuate, irresolute, vacillate
waver[VI] โซเซ, See also: ตุปัดตุเป๋, แอ่นไปแอ่นมา
waver[N] (น้ำเสียง) ขึ้นๆ ลงๆ (แสดงอารมณ์)
waver[N] (แสง, เปลวไฟ) ริบหรี่, See also: วูบวาบ, ใกล้จะดับ
waver[N] การแกว่งไปแกว่งมา, See also: การโซเซ, ความโอนเอน, ความวอกแวกไม่มั่นคง
waverer[N] คนโซเซ
waver between[PHRV] ลังเลระหว่าง, See also: ตัดสินใจไม่ได้ระหว่าง, Syn. hover between, vacillate between

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
waver(เว'เวอะ) vi.,n. (การ) แกว่งไปมา,แกว่งไกว,โซเซ,โอนเอนไปมา,วอกแวก,ลังเล,หวั่นไหว,ไม่มั่นคง,สงสัย,ผันแปร,แปรปรวน,ผู้โบก,เครื่องดัดผม,ผู้ดัดผม, See also: waverer n. waveringly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
waver(n) การเซ,ความโอนเอน,การแกว่งไกว,ความแปรปรวน
waver(vi) เซ,โอนเอน,วอกแวก,ลังเล,ระส่ำระสาย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Maybe I'll get a workman's comp. Yeah, "mental anguish" waver.บางที่ฉันน่าจะไปเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ "เจ็บปวดรวดร้าว"เอาอะไรดี Emotional Rescue (2009)
Lana... he would never waver.ลาน่า... เขาไม่เคยอ่อนแอ Legion (2009)
I'm wavering, honestly.honestly. Did You Hear About the Morgans? (2009)
I'm worried that Noah might be wavering.แม่กังวลเรื่องโนอาห์ที่ยังลังเลอยู่ Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)
Seventh and waverly. Copy that.ถนน 7 กับ เวฟเวอรรี่ รับทราบ Day 8: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2010)
It preys on wavering souls like yours.มันมาจากจิตใจที่ วอกแวกเหมือนกับเจ้า Lazarus (2010)
And if we sense anyone starting to waver...และถ้าเราสังหรณ์ได้ว่ามีใครคนใดคนหนึ่งเริ่มเอนเอียง Down the Block There's a Riot (2010)
If this caused you to waver, how long can you last?ถ้านี่ทำให้แกหวั่นไหว แล้วแกจะอยู่ได้นานอีกเท่าไหร่กันเชียว Cinderella's Sister (2010)
How could you talk to your mother that way? She already hates me for making you waver.ทำไมถึงพูดกับคุณแม่แบบนั้นล่ะ ท่านเกลียดฉันอยู่แล้วที่ทำให้คุณหวั่นไหว Episode #1.14 (2010)
Why are you wavering so much?ทำไมองค์ชายถึงวอกแวกนัก? Episode #1.4 (2010)
What did she mean that she wavered?ความโลเล นั่นมันคืออะไรกัน? Episode #1.12 (2010)
I said I wavered.ที่บอกว่าชั้นโลเล Episode #1.12 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
waverA fishing light wavers under the lee of an island.
waverHaving idled jobless for a while I wavered. I'd rushed into handing in my notice but maybe I should have endured it and kept going ...
waverHe wavered between going home and remaining at work in the office.
waverI waver in my mind, a place just for me.
waverSomebody who wavers between hope and fear over superficial things should not be appointed to a management position.
waverYou are wavering.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พลิ้วไหว[V] waver, See also: sway, rustle, Ant. หยุดนิ่ง, Example: กิ่งไม้ที่ต้องกระแสลมฝน ใบของมันจะพลิ้วไหวอย่างเริงร่า, Thai definition: สะบัดเป็นคลื่นไปตามลม
จดๆ จ้องๆ[V] hesitate, See also: waver, be uncertain, be unsure, be undecided, Syn. จดจ้อง, ลังเลใจ, ไม่แน่ใจ, ไม่ตัดสินใจ, Ant. มั่นใจ, แน่ใจ, Example: มัวแต่จดๆ จ้องๆ อยู่นั่นแหล่ะ ไม่ยอมลงมือทำเสียที, Thai definition: จะทำก็ไม่แน่ใจ
ลังเล[V] hesitate, See also: waver, be uncertain, dither, Example: นักลงทุนต่างชาติยังคงลังเลที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทย, Thai definition: ไม่แน่ใจ, สองจิตสองใจ
ละล้าละลัง[V] hesitate, See also: waver, tarry, be reluctant, Syn. ลังเล, ลุกลน, เก้ๆ กังๆ, รีรอ, Example: ขณะที่ผมละล้าละลังทำอะไรไม่ถูก ก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้น, Thai definition: ห่วงหน้าห่วงหลังด้วยอาการลุกลี้ลุกลน
ลังเลใจ[V] hesitate, See also: waver, falter, vacillate, oscillate, be uncertain, be undecided, Syn. สองจิตสองใจ, โลเล, ลังเล, Example: นักลงทุนต่างประเทศลังเลใจที่จะลงทุนในจีนและไต้หวัน, Thai definition: ไม่แน่ใจ
โลเล[V] waver, See also: hesitate, be uncertain, be irresolute, be indecisive, Syn. ลังเล, แปรปรวน, Example: หัวหน้าครอบครัวโลเลอย่างนี้สมาชิกก็แย่, Thai definition: มีนิสัยไม่แน่นอนไม่มั่นคง, เอาแน่เอานอนไม่ได้
กระโดกกระเดก[V] waver, See also: rock to and fro, sway, roll, totter, pitch, Syn. โยกเยก, โอนไปโอนมา, โดกเดก, Example: การเดินทางโดยเรือนั้นกระโดกกระเดกตลอดทาง
พริ้ว[V] waver, See also: flutter, Syn. ิ้, Example: สายน้ำพริ้วเป็นระลอกเล็กๆ ก่อตัวสะท้อนประกายแดดระยิบ, Thai definition: โบกไหว, สั่นไหว
พริ้ว[V] waver, See also: flutter, Syn. ิ้, Example: สายน้ำพริ้วเป็นระลอกเล็กๆ ก่อตัวสะท้อนประกายแดดระยิบ, Thai definition: โบกไหว, สั่นไหว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลังเล[v.] (langlē) EN: hesitate ; waver ; be uncertain ; dither ; be reluctant   FR: hésiter ; se tâter ; être indécis ; être hésitant ; flotter (litt.) ; balancer (litt.)
ลังเลใจ[v.] (langlējai) EN: hesitate ; waver ; falter ; vacillate ; oscillate ; be uncertain ; be undecided   FR: hésiter ; se tâter ; être indécis ; être hésitant ; flotter (litt.) ; balancer (litt.)
โลเล[v.] (lōlē) EN: waver ; hesitate ; vacillate ; be irresolute ; be uncertain ; be indecisive   FR: hésiter ; changer d'avis comme une girouette ; tourner à tous les vents ; tourner au moindre vent
แน่ว[adj.] (naēo) EN: straight ; direct ; unwavering ; vertical   FR: direct
แน่วแน่[adj.] (naēonaē) EN: firm ; steady ; steadfast ; fixed ; intent ; resolute ; unswerving ; unwavering   FR: résolu
สั่นคลอน[v.] (sankhløn) EN: be unstable ; be unsteady ; be infirm ; be shaky ; be insecure ; become loose ; shake ; waver   
สองจิตสองใจ[v.] (søngjit-søngjai) EN: be in two minds; hesitate ; vacillate ; waver ; dither ; hum and haw   FR: être indécis
โยกโคลง[v. exp.] (yōk khlōng) EN: sway ; rock ; shake ; roll ; wobble ; waver   

CMU English Pronouncing Dictionary
WAVER    W EY1 V ER0
WAVERED    W EY1 V ER0 D
WAVERLY    W EY1 V ER0 L IY0
WAVERING    W EY1 V ER0 IH0 NG
WAVERLEY    W EY1 V ER0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
waver    (v) (w ei1 v @ r)
wavers    (v) (w ei1 v @ z)
wavered    (v) (w ei1 v @ d)
waverer    (n) (w ei1 v @ r @ r)
waverers    (n) (w ei1 v @ r @ z)
wavering    (v) (w ei1 v @ r i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
しゃっきり[, shakkiri] (adv) (See しゃきっと,すっきり) crisp; straight (back); unwavering attitude; brisk [Add to Longdo]
ちろちろ[, chirochiro] (adv-to) (1) flicker (light); waver; (2) trickle (water); (3) glance at [Add to Longdo]
確固不動[かっこふどう, kakkofudou] (n) unshakeable (e.g. belief); invincible; steadfastness; firmness; unwavering (e.g. support); absolutely secure [Add to Longdo]
気迷い[きまよい, kimayoi] (n) wavering; hesitating [Add to Longdo]
決心が鈍る[けっしんがにぶる, kesshinganiburu] (exp,v5r) to waver in one's resolution [Add to Longdo]
決心が揺らぐ[けっしんがゆらぐ, kesshingayuragu] (exp,v5g) to lose one's resolve; to have one's resolution waver [Add to Longdo]
瞬く(P);屡叩く;目叩く[またたく(瞬く)(P);しばたたく(瞬く;屡叩く);しばたく(瞬く);まばたく(瞬く);めたたく(瞬く;目叩く);めばたく(瞬く), matataku ( matataku )(P); shibatataku ( matataku ; shibashiba tataku ); shibataku (] (v5k,vt) (1) to twinkle (e.g. stars); to flicker; to waver; (2) to blink (one's eyes); to wink; (P) [Add to Longdo]
知者不惑;智者不惑[ちしゃふわく, chishafuwaku] (exp) a wise person always follows the right course; a wise man never wavers [Add to Longdo]
動く[うごく, ugoku] (v5k,vi) (1) to move; to stir; to shift; to shake; to swing; (2) to operate; to run; to go; to work; (3) to be touched; to be influenced; (4) to change; to vary; to fluctuate; to waver; (5) (as 動かぬ, 動かない, etc.) certain; factual; (6) to be transferred; (P) [Add to Longdo]
浮腰;浮き腰[うきごし, ukigoshi] (n) (1) wavering; unsteady; (2) {MA} floating hip throw (judo) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
动摇[dòng yáo, ㄉㄨㄥˋ ㄧㄠˊ, / ] waver; be indecisive [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Waver \Wa"ver\, n. [From {Wave}, or {Waver}, v.]
   A sapling left standing in a fallen wood. [Prov. Eng.]
   --Halliwell.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Waver \Wa"ver\, v. i. [imp. & p. p. {Wavered}; p. pr. & vb. n.
   {Wavering}.] [OE. waveren, from AS. w[ae]fre wavering,
   restless. See {Wave}, v. i.]
   [1913 Webster]
   1. To play or move to and fro; to move one way and the other;
    hence, to totter; to reel; to swing; to flutter.
    [1913 Webster]
 
       With banners and pennons wavering with the wind.
                          --Ld. Berners.
    [1913 Webster]
 
       Thou wouldst waver on one of these trees as a terror
       to all evil speakers against dignities. --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   2. To be unsettled in opinion; to vacillate; to be
    undetermined; to fluctuate; as, to water in judgment.
    [1913 Webster]
 
       Let us hold fast . . . without wavering. --Heb. x.
                          23.
    [1913 Webster]
 
       In feeble hearts, propense enough before
       To waver, or fall off and join with idols. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To reel; totter; vacillate. See {Fluctuate}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 waver
   n 1: someone who communicates by waving
   2: the act of pausing uncertainly; "there was a hesitation in
     his speech" [syn: {hesitation}, {waver}, {falter},
     {faltering}]
   3: the act of moving back and forth [syn: {waver}, {flutter},
     {flicker}]
   v 1: pause or hold back in uncertainty or unwillingness;
      "Authorities hesitate to quote exact figures" [syn:
      {hesitate}, {waver}, {waffle}]
   2: be unsure or weak; "Their enthusiasm is faltering" [syn:
     {falter}, {waver}]
   3: move hesitatingly, as if about to give way [syn: {falter},
     {waver}]
   4: move or sway in a rising and falling or wavelike pattern;
     "the line on the monitor vacillated" [syn: {fluctuate},
     {vacillate}, {waver}]
   5: move back and forth very rapidly; "the candle flickered"
     [syn: {flicker}, {waver}, {flitter}, {flutter}, {quiver}]
   6: sway to and fro [syn: {waver}, {weave}]
   7: give off unsteady sounds, alternating in amplitude or
     frequency [syn: {quaver}, {waver}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top