Search result for

vorerst

(52 entries)
(0.0063 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vorerst-, *vorerst*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา vorerst มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *vorerst*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He'd better sleep in the tsarina's bed now, as long as it's vacated.Soll er vorerst auf dem Zarinnenbett schlafen, es istja nun frei. Tikhiy Don (1957)
You're not alone yet.Du bist vorerst nicht allein. Tikhiy Don (1957)
He'd better sleep in the tsarina's bed now, as long as it's vacated.Soll er vorerst auf dem Zarinnenbett schlafen, es istja nun frei. Tikhiy Don II (1958)
Not for the time being.Vorerst nicht. Montparnasse 19 (1958)
I have no other direct questions at this time.Vorerst habe ich dazu keine weiteren Fragen. Anatomy of a Murder (1959)
- Not for the present, thank you.- Vorerst nicht. Danke. Exodus (1960)
Getting the invitations will help, but until we're positive, no more visits.Die Einladungen sind ein guter Anfang, aber vorerst keine Besuche mehr. Seven Thieves (1960)
The circumstantial evidence is against himVorerst sprechen alle Indizien gegen ihn. The Forger of London (1961)
Incidentally, half of the dogs dies.Übrigens stirbt vorerst noch die Hälfte der Hunde. Nine Days of One Year (1962)
For the moment, yes.Vorerst ja. Cape Fear (1962)
Only for the moment.Vorerst schon. Five Weeks in a Balloon (1962)
I must call off my harakiri for now.Ich muss mein Harakiri vorerst absagen. Harakiri (1962)
Actually enormous ambitions, but that's all, for the moment.Ehrlich gesagt, gewaltige Ambitionen. Aber dabei bleibt es vorerst8½ (1963)
We'll let it go for now.Wir belassen es vorerst dabei. The Haunting (1963)
I'm far from satisfied, Mr. Enderby. But we'll leave it for the moment.Nein, aber wir belassen es vorerst dabei. Murder at the Gallop (1963)
Ι need to be Ιeft aΙone for now.Vorerst muss man uns in Ruhe lassen. Muriel, or the Time of Return (1963)
Garcia, I advise you to free old Esteban immediately otherwise I'll be forced to inform the Chancellor of your offense.Halte deine Machtgier vorerst lieber noch im Zaum! Dumme Gans! Das wird sie mir büßen. Samson and the Slave Queen (1963)
She'll do quite nicely as she is.Nein, sie ist wohl vorerst ganz gut bedient. Hush...Hush, Sweet Charlotte (1964)
But as you know, we have preserved his hand so if you decide that he must be killed after all the harm he has done we will bow to the inevitable and will not try to prevent it.Aber wie Sie vielleicht wissen, haben wir seine Hand am Leben erhalten können. Für meine Forschung muss das vorerst genügen. Und falls Sie der Meinung sind dass er getötet werden muss, werden wir uns natürlich damit abfinden. Frankenstein Conquers the World (1965)
- Waitress for now.- Vorerst noch Kellnerin. The Rabbit Is Me (1965)
That's all what I can...Das ist vorerst alles, was ich Ihnen... Again the Ringer (1965)
- I can't tell you anything.- Sagen kann ich vorerst noch gar nichts. Again the Ringer (1965)
As soon as Stalag 13 is ready, we will move your prisoners to any of the other Luft Stalags temporarily.Bereiten Sie alles vor. Wir werden Ihre Gefangenen vorerst in einem anderen Lager unterbringen. Oil for the Lamps of Hogan (1965)
It's safer with you than with me, for the moment.In Ihren Händen sind sie vorerst wohl sicherer. With the Lives of Others (1966)
I shall have need of this stalag for my headquarters.- Ihr Stalag ist vorerst beschlagnahmt. The Battle of Stalag 13 (1966)
They are sending him away for a long rest.Sie haben ihn vorerst beurlaubt. My Master, the Great Rembrandt (1966)
No, for the moment, we are not going to do a thing.Nein, vorerst werden wir nichts unternehmen. A Cub Called Danger (1967)
At the moment, we're not yet capable of anything else.Wir sind vorerst zu nichts Anderem in der Lage. Killer Kid (1967)
Colonel Hogan, you and your men are restricted to the barracks until further notice.Colonel Hogan, Sie und Ihre Männer bleiben vorerst in den Baracken. Ich komme später auf Sie zurück. Everybody Loves a Snowman (1967)
For now!VorerstTwo Nazis for the Price of One (1967)
So I guess you have what Hedley might call a security problem.Er kommt vorerst nicht, bis dahin seid ihr fürs Serum verantwortlich. Judy Strikes Back (1968)
Now, I know you two wanna help, but we don't need your help anymore.(PAULA): Vorerst bin ich die Einzige, die hier Kaffee kocht, verstanden? Judy Strikes Back (1968)
But you see, he can't have his mother's milk anymore.Vorerst kann er nicht mehr ihre Milch bekommen. A Family for Jenny (1968)
We'd better stay together till things settle down.Wir bleiben vorerst besser zusammen. Kill! (1968)
I'll keep the others for the time being.Die anderen behalte ich vorerstCremator (1969)
- You can move in here for a while.Sie könnten sich vorerst hier einrichten. Hibernatus (1969)
At least let us put B-230 under the army's control. At least for the present.Zumindest könnten wir B-230 vorerst unter die Aufsicht der Armee stellen. The Controllers: Part 2 (1969)
I can't give him a stronger dosage for at least five minutes.Ich kann ihm vorerst keine stärkere Dosis geben. The Falcon: Part 3 (1970)
We will make no overt move for the moment.Wir unternehmen vorerst noch keine weiteren Schritte. The Martyr (1970)
You're to keep it for the moment in the square until we can find a proper place for it.- Na und, was soll ich mit ihr? - Lassen Sie sie vorerst stehen. Bis wir einen guten Platz haben. The Rebel (1970)
Until then, I'll use them to keep the railroads and telephones working.Doch vorerst brauche ich Leute, die die Verwaltungsarbeit machen. Patton (1970)
We'll finish off your exploiting husband, but as of now, you're under command of Comrade Sukhov.Euren Mann und Ausbeuter werden wir erledigen, Vorerst wird Genosse Suchow für euch sorgen. White Sun of the Desert (1970)
After consultation with our new adjutant, Major Karp, I have decided not to move the guard towers at this time.Nach Konsultation mit unserem neuen Adjutanten Major Karp habe ich entschieden, die Wachtürme vorerst nicht zu verlegen. Kommandant Gertrude (1971)
That's all for now.Das wäre vorerst alles. The Abominable Dr. Phibes (1971)
For the moment.Vorerst ja. The Andromeda Strain (1971)
But for now, he's quite all right.Vorerst geht es ihm besser. The Beguiled (1971)
But there won't be money for tuition, not for a long time.Aber um Schulgeld zu bezahlen, werden die Leute vorerst kein Geld haben. The Beguiled (1971)
A rented car should do us fine for openers.Ein Mietwagen sollte uns vorerst genügen. Diamonds Are Forever (1971)
He thought it was for the better not to see his father in some hours. His mother was of the same opinion."Michel dachte, es wäre besser, sie würden sich vorerst nicht sehen." Emil i Lönneberga (1971)
So Long now.Lebt vorerst wohl. Goryachiy sneg (1972)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Augenblick {m} | Augenblicke {pl} | im Augenblick; vorerst | im Augenblick | im letzten Augenblick | im ersten Augenblick; im ersten Moment | den günstigen Augenblick wahrnehmenmoment | moments | at the moment | at present; right now | in the nick of time; in the (very) last moment | for a moment | to seize the moment [Add to Longdo]
vorläufig; vorerstfor the time being [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top