หรือคุณหมายถึง sorgü?
Search result for

sorgue

(35 entries)
(0.0151 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sorgue-, *sorgue*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา sorgue มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *sorgue*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Listen, Sorgues!Sorgues? Boys' School (1938)
What was that, Sorgues?Was sagen Sie da, Sorgues? Boys' School (1938)
Sorgues.Sorgues. Boys' School (1938)
Sorgues, is that you who spoke?Waren Sie das schon wieder, Sorgues? Boys' School (1938)
Sorgues... I'm sorry. I cannot accept being made fun of like this.Es tut mir leid, Sorgues, ich kann nicht zulassen, dass Sie sich so uber mich lustig machen. Boys' School (1938)
Sorgues, up!Sorgues, aufstehen! Boys' School (1938)
Sorgues, up!Sorgues, aufstehen! Boys' School (1938)
You mean Sorgues wasn't in our art class?Sorgues war gar nicht im Zeichenkurs? Boys' School (1938)
Sorgues disappeared.Sorgues ist verschwunden. Boys' School (1938)
Sorgues is impressionable.Sorgues ist recht sensibel. Boys' School (1938)
Look what was in Sorgues' desk.Das fand sich in dem Pult von Sorgues. Boys' School (1938)
Baume, Sorgues and Macroy.Baume, Sorgues und Macroy. Boys' School (1938)
Terribly anxious because I am sure Sorgues was hypnotized.Ich bin besorgt, weil ich uberzeugt bin, dass Sorgues hypnotisiert wurde. Boys' School (1938)
You're the odd one.Sie sind merkwurdig. Sorgues rei? Boys' School (1938)
- Here. Sorgues?Sorgues? Boys' School (1938)
"We condemn Sorgues' behavior."Wir verurteilen Sorgues' Verhalten. Boys' School (1938)
Maybe Baume's postcard is from Sorgues...Die Karte fur Baum ist vielleicht von Sorgues. Boys' School (1938)
Postcard from Sorgues?Von Sorgues? Boys' School (1938)
I found Sorgues' lettuce on the floor.Als Sorgues verschwand, fand ich ein Salatblatt. Boys' School (1938)
Sorgues... missing.Sorgues, verschwunden. Boys' School (1938)
- After Sorgues, Macroy.- Nach Sorgues, Macroy. - Nach Macroy, Baume. Boys' School (1938)
Because Sorgues' disappearance seemed strange.Sorgues' Verschwinden kam mir komisch vor. Boys' School (1938)
It was Sorgues.Sorgues. Boys' School (1938)
No.Nein, nicht Sorgues. Boys' School (1938)
He didn't go to America voluntarily.Sorgues ist nicht in Amerika. Er wurde entfuhrt. Boys' School (1938)
It was just put in the school mailbox by someone who wants to make it seem that Sorgues left for America.Sie wurde nur zu der Pensionspost gelegt, von jemandem, der will, dass wir glauben, dass Sorgues in Amerika ist. Boys' School (1938)
When Sorgues said a man appeared out of the wall, I made fun of him.Als Sorgues sagte, ein Mann sei aus der Wand getreten, machte ich mich lustig uber ihn. Boys' School (1938)
Sorgues and Macroy were kidnapped because they saw too much.Sorgues und Macroy wurden entfuhrt, weil sie etwas gesehen haben. Boys' School (1938)
Sorgues saw a man who appeared and disappeared from a wall!Sorgues sah einen Mann aus der Wand treten. Boys' School (1938)
"poor Sorgues was their prisoner."war der arme Sorgues nun gefangen. Boys' School (1938)
"One day, Sorgues learned that "3 Stars""Eines Tages erfuhr Sorgues, dass '3 Sterne' Boys' School (1938)
Can we get inside? We need to get Sorgues and Macroy out.Wichtig ist nur, Sorgues und Macroy rauszuholen. Boys' School (1938)
Enough.Ich und Sorgues gehen rein. Boys' School (1938)
They talk nonsense. They say you kidnapped Sorgues and killed Mr. Lemel and Macroy!Sie sagen, Sie hatten Sorgues entfuhrt und Lemel und Macroy getotet! Boys' School (1938)
Baume! Sorgues!Sorgues! Boys' School (1938)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top