Search result for

smelt

(57 entries)
(1.1877 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -smelt-, *smelt*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
smelt[VT] หลอม
smelter[N] ผู้หลอม
smeltery[N] โรงหลอม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
smelt(สเมลทฺ) vt. หลอม,หลอมเหลว,ถลุงแร่
smelter(สเมล'เทอะ) n. ผู้หลอม,ผู้ถลุงแร่,เครื่องหลอม,เครื่องถลุงแร่,เตาหลอม,โรงหลอม,โรงถลุงแร่,คนงานโรงหลอม
smeltery(สเมล'เทอรี) n. โรงหลอม,โรงถลุงแร่

English-Thai: Nontri Dictionary
smelt(vt) ถลุง,หลอม
smelter(n) เครื่องถลุงแร่,เตาหลอม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Smeltingการถลุงแร่ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And they suddenly smelt something bad.แล้วอยู่ดีๆเขาก็ได้กลิ่นแปลกๆ Christmas in August (1998)
Yesterday in class I smelt a "malagueta." I nearly chopped my finger off.เมื่อวานแค่สูดกลิ่นพริกก็ทำมีดบาดมือ Woman on Top (2000)
Do you know, I haven't smelt home cooking like that since I was a child.- รู้มั้ยไม่ได้กลิ่นหอมแบบนี้มานานตั้งแต่เด็ก Bringing Down the House (2003)
She grew Scarlet Carsons for me in our window box and our place always smelt of roses.เธอปลูก สกาเล็ต คาร์สัน ให้ฉัน ในกระถางริมหน้าต่าง... ...ในรังรักของเรา มีแต่กลิ่นกุหลาบ V for Vendetta (2005)
Hey! Whoever smelt it dealt it, buddy.เฮ่ย ใครได้กลิ่นก็คนนั้นแหละ เพื่อน Snow Buddies (2008)
My dad smelted steel for 37 years.พ่อผมหลอมเหล็กมา 37 ปี You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
I smelt cordite on his coat.ชั้นได้กลิ่นดินปืนจากโค้ทเค้า Harry Brown (2009)
Mm-hmm. What's smelt? dakota:สเมลต์ คืออะไรคะ? Acafellas (2009)
Never smelt anything so disgusting in my life.ไม่เคยเหม็นอะไรเท่านั้นมาก่อน Perfect Sense (2011)
My first weekend home from boarding school, my dad smelt cigarette smoke on my clothes before I even walked in the door.สัปดาห์แรกที่ฉันกลับมาบ้าน พ่อก็สำรวจกลิ่นบุหรี่บนเสื้อผ้าฉัน ก่อนที่ฉันจะก้าวเข้าบ้านด้วยซ้ำ The Rager (2012)
the steel used in the traditional Japanese smelting process used to make swords.เหล็กที่ใช้ใน ในกระบวนการดั้งเดิมของญี่ปุ่น ที่ใช้ในการทำดาบ The Future in the Past (2012)
Boy, that kid smelt.โถ่ ไอเด็กเวร Hotel Transylvania (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
smeltThe instant he opened the door, he smelt something burning.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลอม[V] melt, See also: smelt, fuse, Syn. หลอมละลาย, ละลาย, Example: เขาหลอมตะกั่วทำลูกปืน, Thai definition: ทำให้ละลายด้วยความร้อน
ถลุง[V] smelt, Syn. หลอม, Thai definition: แยกโลหะออกจากสินแร่โดยใช้ความร้อน
หลอมเหลว[V] melt, See also: smelt, Syn. หลอมละลาย, Ant. แข็งตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลอม[v.] (løm) EN: smelt ; melt   FR: fondre (du métal) ; couler
หลอมเหลว[v.] (lømlēo) EN: melt ; smelt   FR: fondre
ถลุง[v.] (thalung) EN: smelt   FR: fondre ; affiner ; purger
ถลุงเหล็ก[v. exp.] (thalung lek) EN: smelt iron   

CMU English Pronouncing Dictionary
SMELT    S M EH1 L T
SMELTZ    S M EH1 L T S
SMELTER    S M EH1 L T ER0
SMELTERS    S M EH1 L T ER0 Z
SMELTING    S M EH1 L T IH0 NG
SMELTZER    S M EH1 L T Z ER0
SMELTER'S    S M EH1 L T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
smelt    (v) (s m e1 l t)
smelts    (v) (s m e1 l t s)
smelted    (v) (s m e1 l t i d)
smelting    (v) (s m e1 l t i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
胡瓜魚[きゅうりうお;キュウリウオ, kyuuriuo ; kyuuriuo] (n) (uk) rainbow smelt (Osmerus mordax dentex) [Add to Longdo]
虎鱚[とらぎす;トラギス, toragisu ; toragisu] (n) (uk) harlequin sandsmelt (Parapercis pulchella) [Add to Longdo]
公魚;若鷺;鰙[わかさぎ;ワカサギ, wakasagi ; wakasagi] (n) (uk) Japanese pond smelt (Hypomesus nipponensis) [Add to Longdo]
似鱚;似義須[にぎす;ニギス, nigisu ; nigisu] (n) (uk) deepsea smelt (Glossanodon semifasciatus) [Add to Longdo]
吹き分ける[ふきわける, fukiwakeru] (v1,vt) to blow apart; to winnow; to smelt [Add to Longdo]
精煉[せいれん, seiren] (n,vs) refining (metals); smelting (copper); temper [Add to Longdo]
精練[せいれん, seiren] (n,vs) (1) scouring; degumming; (2) training; (3) (incorrect kanji for 精錬, 製錬) (See 精錬・1,製錬) refining; smelting [Add to Longdo]
精錬[せいれん, seiren] (n,vs) (1) (See 製錬) refining; smelting; tempering; (2) (See 精練・1) scouring; degumming [Add to Longdo]
精錬所[せいれんしょ;せいれんじょ, seirensho ; seirenjo] (n) refinery; smelting works [Add to Longdo]
製錬[せいれん, seiren] (n,vs) smelting [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yě, ㄧㄝˇ, ] smelt [Add to Longdo]
炼铁[liàn tiě, ㄌㄧㄢˋ ㄊㄧㄝˇ, / ] smelting iron [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Smell \Smell\ (sm[e^]l), v. t. [imp. & p. p. {Smelled}, {Smelt};
   p. pr. & vb. n. {Smelling}.] [OE. smellen, smillen, smullen;
   cf. LG. smellen, smelen, sm["o]len, schmelen, to smoke, to
   reek, D. smeulen to smolder, and E. smolder. Cf. {Smell}, n.]
   1. To perceive by the olfactory nerves, or organs of smell;
    to have a sensation of, excited through the nasal organs
    when affected by the appropriate materials or qualities;
    to obtain the scent of; as, to smell a rose; to smell
    perfumes.
    [1913 Webster]
 
   2. To detect or perceive, as if by the sense of smell; to
    scent out; -- often with out. "I smell a device." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Can you smell him out by that?    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To give heed to. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       From that time forward I began to smellthe Word of
       God, and forsook the school doctors. --Latimer.
    [1913 Webster]
 
   {To smell a rat}, to have a sense of something wrong, not
    clearly evident; to have reason for suspicion. [Colloq.]
    
 
   {To smell out}, to find out by sagacity. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Smelt \Smelt\, v. t. [imp. & p. p. {Smelted}; p. pr. & vb. n.
   {Smelting}.] [Of foreign origin; cf. Sw. sm[aum]lta, D.
   smelten, Dan. smelte, Icel. smelta, G. schmelzen OHG.
   smelzan, smelzen; probably akin to Gr. ?????. Cf. {Enamel},
   {Melt}, {Mute}, v. i., {Smalt}.] (Metal.)
   To melt or fuse, as, ore, for the purpose of separating and
   refining the metal; hence, to reduce; to refine; to flux or
   scorify; as, to smelt tin.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Smelt \Smelt\,
   imp. & p. p. of {Smell}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Smelt \Smelt\, n. [AS. smelt, smylt; akin to Dan. smelt.]
   1. (Zool.) Any one of numerous species of small silvery
    salmonoid fishes of the genus {Osmerus} and allied genera,
    which ascend rivers to spawn, and sometimes become
    landlocked in lakes. They are esteemed as food, and have a
    peculiar odor and taste.
    [1913 Webster]
 
   Note: The most important species are the European smelt
      ({Osmerus eperlans}) (called also {eperlan},
      {sparling}, and {spirling}), the Eastern American smelt
      ({Osmerus mordax}), the California smelt ({Osmerus
      thalichthys}), and the surf smelt ({Hypomesus olidus}).
      The name is loosely applied to various other small
      fishes, as the lant, the California tomcod, the spawn
      eater, the silversides.
      [1913 Webster]
 
   2. Fig.: A gull; a simpleton. [Obs.] --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]
 
   {Sand smelt} (Zool.), the silverside.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 smelt
   n 1: small cold-water silvery fish; migrate between salt and
      fresh water
   2: small trout-like silvery marine or freshwater food fishes of
     cold northern waters
   v 1: extract (metals) by heating

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top