Search result for

sentry

(40 entries)
(0.0129 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sentry-, *sentry*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sentry[N] ยาม, See also: ทหารยาม, ทหารคุ้มกัน, ทหารรักษาความปลอดภัย, Syn. protector, sentinel, watchdog
sentry box[N] ตู้ยาม, See also: ป้อมยาม, Syn. lookout

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sentry(เซน'ทรี) n. ทหารยาม,ทหารรักษาการณ์,ทหารองครักษ์,ทหารคุ้มกัน,ยาม., Syn. sentinel,guard,watch,warden

English-Thai: Nontri Dictionary
sentry(n) ทหารยาม,ยาม,ทหารองครักษ์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Sentry, do you copy?-เซนทรี่ ได้ยินมั๊ย? Rookies (2008)
Matthew, I want you to organise sentry duty to keep an eye out for Kanen and his men.ข้าไม่อยากให้เจ้าสู้ด้วยตัวเอง ดูเหมือนจะไม่ค่อยเข้าที่นะ -พวกเขาต้องดีขึ้น The Moment of Truth (2008)
Those shipments from the local hub would have been the first wave of sentry soldiers.ศูนย์เล็กที่เราเจอ ดูเหมือนจะจัดส่งแค่กำลังพลระลอกแรก Ben 10: Alien Swarm (2009)
A pirate sentry.A pirate sentryWatchmen (2009)
I'll stand sentry in the lobby.ฉันจะสังเกตุการณ์อยู่ที่ล๊อบบี้ Day 8: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2010)
Put sentry satellite into inverse orbit over millennium atlantic flight 3923.สั่งให้ดาวเทียมกันภัย โคจรย้อนกลับ มาอยู่เหนือเที่ยวบินที่ 3923 Chuck Versus First Class (2010)
The sentry must have been attacked at some point during the night.ทหารยามต้องถูกทำร้ายในบางจุด ระหว่างตรวจตรายามค่ำคืน The Tears of Uther Pendragon (2010)
The sentry will be able to tell us soon enough.ทหารยามคงจะบอกข้อมูลพวกเราได้เร็วพอ The Tears of Uther Pendragon (2010)
I need you on sentry duty for the next 3 days.ฉันอยากให้เธอคุ้มกันในอีก 3 วันข้างหน้า Rough Trade (2010)
Sentry 1 to Sentry 2, front yard is clear. What is it you do, Mr. Han?เซนทรี 1 ถึงเซนทรี 2 สนามหน้าบ้านปลอดภัยดี Rough Trade (2010)
Meanwhile, the lone sentry stands watch at the castle gate. Hark!คนเฝ้ายามเฝ้าระวังประตูปราสาท Rango (2011)
Sentry, give me your weapon.ทหาร เอาปืนนายมาให้ฉัน Prisoner of War (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sentryThe sentry demanded the password from everyone.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตู้ยาม[N] sentry box, Syn. ป้อมยาม, Example: ผมลืมตาตื่นตั้งแต่ได้ยินเสียงแขกยามเคาะแผ่นเหล็กห้าครั้ง ดังแว่วมาจากตู้ยามมุมถนน, Count unit: หลัง, ตู้, Thai definition: ห้องเล็กๆ สำหรับคนยาม หรือตำรวจทหารยืนเฝ้ายาม เป็นตู้ห้อง หน้าเปิดที่มีฝาและหลังคา
ทหารยาม[N] sentry, See also: sentinel, guard, Example: ปัญหาเรื่องเปรตทำให้ทหารยามเกิดความหวาดหวั่น, Count unit: คน, นาย, Thai definition: ทหารที่มีหน้าที่ตรวจตรา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฝ้ายาม[v.] (faoyām) EN: be on sentry ; keep watch ; keep vigil over   FR: garder ; surveiller
ทหารยาม[n.] (thahān yām) EN: sentry ; sentinel   FR: sentinelle [f] ; factionnaire [m] ; garde [m]
ตู้ยาม[n. exp.] (tū yām) EN: sentry box   FR: guérite [f]
ยาม[n.] (yām) EN: guard ; watchman ; sentry   FR: garde [m] ; gardien [m] ; vigile ]m] ; agent de sécurité [m] ; surveillant [m] ; veilleur de nuit [m] ; sentinelle [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SENTRY    S EH1 N T R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sentry    (n) (s e1 n t r ii)
sentry-go    (n) - (s e1 n t r i - g ou)
sentry-box    (n) - (s e1 n t r i - b o k s)
sentry-boxes    (n) - (s e1 n t r i - b o k s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
哨舎[しょうしゃ, shousha] (n) sentry box [Add to Longdo]
哨兵[しょうへい, shouhei] (n) sentry [Add to Longdo]
番屋[ばんや, banya] (n) (1) sentry box; guardhouse; guard lodge; (2) (See 自身番) (Edo period) police box [Add to Longdo]
番卒[ばんそつ, bansotsu] (n) sentry; guard [Add to Longdo]
番兵[ばんぺい, banpei] (n) sentry; guard [Add to Longdo]
歩哨[ほしょう, hoshou] (n) sentry [Add to Longdo]
夜番[やばん;よばん, yaban ; yoban] (n) night watch; night sentry [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
步哨[bù shào, ㄅㄨˋ ㄕㄠˋ, ] sentry; sentinel [Add to Longdo]
观察哨[guān chá shào, ㄍㄨㄢ ㄔㄚˊ ㄕㄠˋ, / ] sentry post [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sentry \Sen"try\, n.; pl. {Sentires}. [Probably from OF.
   senteret a little patch; cf. F. sentier path, and OF. sente.
   See {Sentinel}.]
   1. (Mil.) A soldier placed on guard; a sentinel.
    [1913 Webster]
 
   2. Guard; watch, as by a sentinel.
    [1913 Webster]
 
       Here toils, and death, and death's half-brother,
       sleep,
       Forms terrible to view, their sentry keep. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   {Sentry box}, a small house or box to cover a sentinel at his
    post, and shelter him from the weather.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Kite \Kite\ (k[imac]t), n. [OE. kyte, AS. c[=y]ta; cf. W. cud,
   cut.]
   [1913 Webster]
   1. (Zool.) Any raptorial bird of the subfamily {Milvin[ae]},
    of which many species are known. They have long wings,
    adapted for soaring, and usually a forked tail.
    [1913 Webster]
 
   Note: The European species are {Milvus ictinus} and {Milvus
      migrans}; the pariah kite of India is {Milvus govinda};
      the sacred or Brahmany kite of India is {Haliastur
      Indus}; the American fork-tailed kite is the {Nauclerus
      furcatus}.
      [1913 Webster]
 
   2. Fig.: One who is rapacious.
    [1913 Webster]
 
       Detested kite, thou liest.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. A light frame of wood or other material covered with paper
    or cloth, for flying in the air at the end of a string.
    [1913 Webster]
 
   4. (Naut.) A lofty sail, carried only when the wind is light.
    [1913 Webster]
 
   5. (Geom.) A quadrilateral, one of whose diagonals is an axis
    of symmetry. --Henrici.
    [1913 Webster]
 
   6. Fictitious commercial paper used for raising money or to
    sustain credit, as a check which represents no deposit in
    bank, or a bill of exchange not sanctioned by sale of
    goods; an accommodation check or bill. [Cant]
    [1913 Webster]
 
   7. (Zool.) The brill. [Prov. Eng.]
    [1913 Webster]
 
   8. (Naut.) A form of drag to be towed under water at any
    depth up to about forty fathoms, which on striking bottom
    is upset and rises to the surface; -- called also
    {sentry}.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Flying kites}. (Naut.) See under {Flying}.
 
   {Kite falcon} (Zool.), an African falcon of the genus
    {Avicida}, having some resemblance to a kite.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sentry
   n 1: a person employed to keep watch for some anticipated event
      [syn: {lookout}, {lookout man}, {sentinel}, {sentry},
      {watch}, {spotter}, {scout}, {picket}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top