Search result for

secured

(34 entries)
(0.0123 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -secured-, *secured*, secur, secure
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
secured transactionsกิจการที่มีหลักประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Secured bondพันธบัตรที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน [การบัญชี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
secured loan (n) เงินกู้มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
secured partyฝ่ายที่มีหลักประกัน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Breach secured.รังเพลิง ปลอดภัย The Great Dictator (1940)
Rocket is now secured to guide wire.อ่า ทราบแล้ว จรวดพร้อมจุดไฟแล้ว ตอนนี้ Toy Story (1995)
- I need to be on that ship. - Once we've secured the ship,-เราต้องมั่นใจซะก่อน Event Horizon (1997)
- Once we've secured the ship. That's the way it is. I need you to guide us from the com station.ต้องรอจนกว่าจะพร้อมซะก่อน ทำตามขั้นตอนสิ คุณสั่งงานจากกที่นี่ บอกให้พวกเขาทำงาน Event Horizon (1997)
The Chinese have already secured much of the northern border regions. They have ransacked a village, destroyed the monasteries... burnt scriptures and defaced holy relics.จีนยึดเขตชายแดน ทางตอนเหนือของเราแล้ว พวกนั้นบุกปล้นสะดมหมู่บ้าน ทำลายวัด Seven Years in Tibet (1997)
I have secured the services of a more reliable gentleman.ฉันจ้างคนที่น่าเชื่อถือกว่าเอาไว้แล้ว Around the World in 80 Days (2004)
There's enough secured rope to make it to the opening.ยึดเชือกนี้ไว้ให้พอ ทำให้มันเปิดออกไว้ The Cave (2005)
Anthony, have you secured upstairs?แอนโทนี่ นายคุ้มกันชั้นบนอยู่รึเปล่า? The Key and the Clock (2006)
Pie'S Been Secured.พายปลอดภัยแล้วล่ะ Blair Waldorf Must Pie! (2007)
- The gate is secured. - Copy.ประตูเคลียร์ / รับทราบ Live Free or Die Hard (2007)
It is secured by soft attraction, virtuous love and quiet in the early morning.มันจะถูกปกป้องด้วยเสน่ห์ที่แสนอ่อนโยน รักแท้ และความเงียบสงบยามเช้า Becoming Jane (2007)
"Tom has cleverly secured an invitation to stay with his uncle, the judge.""ทอมต้องไปค้างกับลุง ที่เป็นผู้พิพากษา" Becoming Jane (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
securedAccording to the news report, the ruling coalition has secured 72 seats as of 5 p.m.
securedColumbus secured this region of interests.
securedThe bank secured the city from a flood.
securedThe ruling party has secured 50 seats as of 5 o'clock.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริคณห์[n. exp.] (børikhon) EN: loan contract secured by an indenture agreement   
เงินให้กู้ยืมที่มีหลักประกัน[n. exp.] (ngoen hai kūyeūm thī mī lakprakan) EN: loan against collateral ; secured loan   
เงินกู้ที่ไม่มีหลักประกัน[n. exp.] (ngoenkū thī mai mī lakprakan) EN: unsecured loan   

CMU English Pronouncing Dictionary
SECURED    S IH0 K Y UH1 R D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
secured    (v) (s i1 k y u@1 d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
担保付責務[たんぽつきせきむ, tanpotsukisekimu] (n) secured liabilities [Add to Longdo]
被担保債権額[ひたんぽさいけんがく, hitanposaikengaku] (n) secured claims [Add to Longdo]
無担保[むたんぽ, mutanpo] (n) unsecured (loan) [Add to Longdo]
無担保債務[むたんぽさいむ, mutanposaimu] (n) unsecured debt [Add to Longdo]
無担保社債[むたんぽしゃさい, mutanposhasai] (n) unsecured (corporate) debenture [Add to Longdo]
無担保借入金[むたんぽかりいれきん, mutanpokariirekin] (n) unfunded debt; unsecured loan; unsecured debt [Add to Longdo]
無担保貸付[むたんぽかしつけ, mutanpokashitsuke] (n) unsecured loan [Add to Longdo]
無担保貸付金[むたんぽかしつけきん, mutanpokashitsukekin] (n) unsecured debt [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Secure \Se*cure"\, v. t. [imp. & p. p. {Secured}; p. pr. & vb.
   n. {Securing}.]
   1. To make safe; to relieve from apprehensions of, or
    exposure to, danger; to guard; to protect.
    [1913 Webster]
 
       I spread a cloud before the victor's sight,
       Sustained the vanquished, and secured his flight.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To put beyond hazard of losing or of not receiving; to
    make certain; to assure; to insure; -- frequently with
    against or from, rarely with of; as, to secure a creditor
    against loss; to secure a debt by a mortgage.
    [1913 Webster]
 
       It secures its possessor of eternal happiness. --T.
                          Dick.
    [1913 Webster]
 
   3. To make fast; to close or confine effectually; to render
    incapable of getting loose or escaping; as, to secure a
    prisoner; to secure a door, or the hatches of a ship.
    [1913 Webster]
 
   4. To get possession of; to make one's self secure of; to
    acquire certainly; as, to secure an estate.
    [1913 Webster]
 
   {Secure arms} (Mil.), a command and a position in the manual
    of arms, used in wet weather, the object being to guard
    the firearm from becoming wet. The piece is turned with
    the barrel to the front and grasped by the right hand at
    the lower band, the muzzle is dropped to the front, and
    the piece held with the guard under the right arm, the
    hand supported against the hip, and the thumb on the
    rammer.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top