Search result for

scarcely

(35 entries)
(0.0123 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scarcely-, *scarcely*, scarce
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scarcely[ADV] อย่างขาดแคลน, See also: อย่างไม่เพียงพอ, หายาก, ไม่ค่อยพบ, บอบบาง, เกือบจะไม่, แทบจะไม่, Syn. barely, scantily

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scarcely(สแคสฺ'ลี) adv. อย่างขาดแคลน,อย่างไม่เพียงพอ,หายาก,ไม่ค่อยพบ,บอบบาง,เกือบจะไม่,แทบจะไม่,ไม่สู้จะ, Syn. just,barely

English-Thai: Nontri Dictionary
scarcely(adv) หายาก,ไม่ใคร่จะ,เกือบจะไม่,แทบจะไม่

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The year scarcely turned, and already the secrets have begun.ปีนี้เปิดฉากขึ้นอย่างน่ากลัว และความลับก็ได้เริ่มต้นขึ้น In the Realm of the Basses (2009)
His neck's been broken. There's scarcely a mark on the flesh.คอของเขาหัก มีรอยน่ากลัวอยู่บนผิวหนัง The Once and Future Queen (2009)
scarcely discovered and exterminated.หาแทบไม่เจอ ถูกทำลายหมดสิ้น Oceans (2009)
The history of the oceans scarcely it has begun...เรื่องราวของมหาสมุทร ยังไม่ทันเริ่มต้น Oceans (2009)
We could scarcely provide food and shelter for one child, but two?ถ้าลูกคนเดียวเรายังพอหาเลี้ยงได้ แต่สองคน... Zone of Exclusion (2012)
First Mrs. Ibbetson and then, scarcely 45 days later, poor Mr. Ibbetson.หลังจากที่คุณนายอิบเบ็ทสัน จากไป อีก 45 วันต่อมาคุณอิบเบ็ทสันก็ตายตาม ช่างน่าสงสารเสียจริง The Best Offer (2013)
The only thing we can say for sure is that Earth as we know it will be so changed that we would scarcely recognize it as home.สิ่งเดียวที่เราสามารถ พูดได้อย่างแน่นอน คือโลกที่เรารู้ว่าจะมีการ เปลี่ยนแปลงเพื่อให้ ที่เราแทบจะรับรู้เป็นบ้าน Unafraid of the Dark (2014)
Think of the endless cruelties visited by the inhabitants of one corner of this pixel on the scarcely distinguishable inhabitants of some other corner.คิดว่าโหดร้ายไม่มีที่ สิ้นสุดที่เข้าเยี่ยมชม โดยอาศัยอยู่ในมุมหนึ่ง ของพิกเซลนี้ ที่อยู่อาศัยที่แตกต่างแทบจะไม่ Unafraid of the Dark (2014)
Mr. Chase and his wife had scarcely walked a block towards home when he was stopped and made to return to the Maritime Office.นายเชสและภรรยาของเขาแทบ จะไม่ได้เดิน บล็อกที่มีต่อบ้านเมื่อเขาได้หยุด และทำเพื่อให้กลับไปที่ สำนักงานการเดินเรือ In the Heart of the Sea (2015)
Well, since the boat has been at the bottom of the ocean, I scarcely think that likely.เนื่องจากเรือจมอยู่ใต้ท้องทะเล ผมไม่คิดว่าจะเป็นไปได้ Rebecca (1940)
What a goodjoke it will be. I can scarcely write for laughing!มันช่างเป็นตลกที่ดีมากเลย ฉันคงจะเขียนไปหัวเราะไปแน่" Episode #1.5 (1995)
I am scarcely ten pounds a year worse off.พ่อว่าจะเหลือไม่ถึง 10 ปอนด์ต่อปีซะละมั้ง Episode #1.6 (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
scarcelyAfter the disaster, there was scarcely any water left on the island.
scarcelyBob was so beside himself that he could scarcely tell fact from fiction.
scarcelyHe can scarcely ever watches TV.
scarcelyHe can scarcely write his name.
scarcelyHe died when he was scarcely thirty.
scarcelyHe had scarcely escaped when he was recaptured.
scarcelyHe scarcely seems to care for me, does he?
scarcelyI can scarcely believe it.
scarcelyI could scarcely stand on my feet.
scarcelyI had scarcely entered the class before the students started asking questions.
scarcelyI had scarcely gone out before the phone rang.
scarcelyI had scarcely left home when it began to rain.

CMU English Pronouncing Dictionary
SCARCELY    S K EH1 R S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scarcely    (a) (s k e@1 s l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
kaum etw.; fast nichtsscarcely anything [Add to Longdo]
kaum ... alsscarcely ... when [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
言うまでもない(P);言う迄も無い;言う迄もない[いうまでもない(P);ゆうまでもない, iumademonai (P); yuumademonai] (exp) it goes without saying; there is no need to say so, but of course; it is needless to say; it need scarcely be said; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
几乎没有[jī hū méi yǒu, ㄐㄧ ㄏㄨ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ, / ] scarcely; hardly any [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scarce \Scarce\, Scarcely \Scarce"ly\, adv.
   1. With difficulty; hardly; scantly; barely; but just.
    [1913 Webster]
 
       With a scarce well-lighted flame.   --Milton.
    [1913 Webster]
 
       The eldest scarcely five year was of age. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Slowly she sails, and scarcely stems the tides.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       He had scarcely finished, when the laborer arrived
       who had been sent for my ransom.   --W. Irving.
    [1913 Webster]
 
   2. Frugally; penuriously. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 scarcely
   adv 1: only a very short time before; "they could barely hear
       the speaker"; "we hardly knew them"; "just missed being
       hit"; "had scarcely rung the bell when the door flew
       open"; "would have scarce arrived before she would have
       found some excuse to leave"- W.B.Yeats [syn: {barely},
       {hardly}, {just}, {scarcely}, {scarce}]
   2: almost not; "he hardly ever goes fishing"; "he was hardly
     more than sixteen years old"; "they scarcely ever used the
     emergency generator" [syn: {hardly}, {scarcely}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top