Search result for

ropes

(29 entries)
(0.0102 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ropes-, *ropes*, rope
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We're going to need a thermic lance, a jackhammer, a generator, lights, ropes, cables, the works.เราต้องมีเครื่องตัดโลหะ เครื่องเจาะหิน เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ไฟ เชือก สายเคเบิ้ล ในการทำงาน The Bank Job (2008)
Unferth, Olaf, get the torches and the ropes.อัลเฟรท โอลาฟ เตรียมคบไฟและเชือก Outlander (2008)
You tore open the ropes is what you did, just as he was about to plunge his...ไม่สิ คุณกระชากเชือกขาดกระจายเลยต่างหาก เป็นเวลากับที่เขากำลังจะพรวด.. The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
I think I can show you the ropes, you know.ฉันคิดว่าฉันสามารถแสดงให้คุณเชือกที่คุณรู้ Revolutionary Road (2008)
I took the job with you to learn the ropes at East High. Now I have.ฉันก็แค่มาเรียนรู้กับเธอที่อีสต์ไฮ High School Musical 3: Senior Year (2008)
- I want you to show her the ropes.- ชั้นอยากให้นายเป็นพี่เลี้ยงให้เธอ Up in the Air (2009)
I hear you're learning the ropes.ฉันได้เธอกำลังเรียนรู้งานต่างๆ The Age of Dissonance (2009)
I heard that you're doing a routine with jump ropes.หนูได้ยินว่าคุณซ้อมกระโดดเชือก Wheels (2009)
I had Benny Gomez on the ropes and let him slip away.ผมมี เบ็นนี่ โกเมซ อยู่ในเชือก และทำเขาหลุดไปได้ Living the Dream (2009)
I'd be happy to show you the ropes.ผมก็ด้วย แล้วผมยินดีที่จะช่วยคุณ Spanish 101 (2009)
- Ropes!เชือก! Merry Madagascar (2009)
This ain't magic, Jason. You gotta learn the ropes.ไม่ใช่นิยาย เจสัน ต้องไปตามระบบ Trouble (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ropesIf it hadn't been for Lindbergh's luck and his knowing the ropes of flying, he could never have succeeded in hopping the Atlantic.
ropesIt would be best to leave it to a man who knows the ropes.
ropesRopes surround the place.
ropesThe chances of success are greater if the business man knows the ropes, and also has more funds at his disposal.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สาย[n.] (sāi) EN: [classifier : roads ; canals, waterways ; belts ; necklaces ; ropes ; airlines]   FR: [classificateur : routes ; canaux, cours d'eau ; ceintures ; colliers ; cordes ; companies aériennes]

CMU English Pronouncing Dictionary
ROPES    R OW1 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ropes    (v) (r ou1 p s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
押され気味;圧され気味[おされぎみ, osaregimi] (n,adj-no) being on the ropes; losing ground [Add to Longdo]
[ほね, hone] (n) (uk) knack; skill; trick; secret; know-how; the ropes; hang [Add to Longdo]
骨法[こっぽう, koppou] (n) knack; the ropes [Add to Longdo]
雪吊り;雪吊;雪釣り(iK);雪釣(iK)[ゆきづり;ゆきつり, yukiduri ; yukitsuri] (n) (See 雪折れ) placing ropes or wires around trees to protect them from the snow; ropes stretched from the top of a tree to the lower branches to prevent their breaking under heavy snow [Add to Longdo]
注連飾り;標飾り;注連飾;七五三飾[しめかざり, shimekazari] (n) (See 注連縄) decorating shrines and gates with shimenawa ropes for the New Year [Add to Longdo]
締め太鼓[しめだいこ, shimedaiko] (n) (See 太鼓) small high-pitched Japanese drum or taiko with its head pulled taut by ropes [Add to Longdo]
縄付き[なわつき, nawatsuki] (n) criminal; being bound by ropes; prisoner in bonds [Add to Longdo]
紐付き[ひもつき, himotsuki] (n,adj-no) (1) (uk) conditions; strings attached; restriction; restrictions; controls; (n) (2) something that has a cord or string attached (e.g. clothes); (3) (See 縄付き) criminal; someone bound by ropes; (4) having a lover (for a woman); lover [Add to Longdo]
要領[ようりょう, youryou] (n) (1) (See 要領を得る) point; gist; essentials; tenets; outline; (2) knack; trick; the ropes; (P) [Add to Longdo]
鷸;鴫[しぎ;シギ, shigi ; shigi] (n) (uk) sandpiper (any bird of family Scolopacidae, inc. the curlews, godwits, phalaropes, redshanks, ruff, snipes, turnstones, and woodcocks) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top