หรือคุณหมายถึง robustneß?
Search result for

robustness

(6 entries)
(1.4703 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -robustness-, *robustness*, robustnes
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
robustnessสภาพทนทาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

CMU English Pronouncing Dictionary
ROBUSTNESS    R OW0 B AH1 S T N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
robustness    (n) (r ou1 b uh1 s t n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鲁棒性[lǔ bàng xìng, ㄌㄨˇ ㄅㄤˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] robustness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Robustness \Ro*bust"ness\, n.
   The quality or state of being robust.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 robustness
   n 1: the property of being strong and healthy in constitution
      [syn: {robustness}, {hardiness}, {lustiness}, {validity}]
   2: the characteristic of being strong enough to withstand
     intellectual challenge; "the lack of robustness in the
     findings may be due to the small size of the sample"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top