หรือคุณหมายถึง reaßure?
Search result for

reassure

(31 entries)
(0.0041 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reassure-, *reassure*
Possible hiragana form: れあっすれ
English-Thai: Longdo Dictionary
reassure(vt) ปลอบใจทำให้สงบลง, ทำให้รู้สึกดีขึ้น เช่น After she had failed an examination in maths, her mother tried to reassure her.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reassure[VT] ทำให้มั่นใจใหม่, See also: เรียกความมั่นใจ, Syn. convince, console

English-Thai: Nontri Dictionary
reassure(vt) ทำให้อุ่นใจ,ทำให้มั่นใจขึ้นอีก,ทำให้แน่ใจขึ้น,ทำให้วางใจขึ้น,รับรอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reassuredผู้เอาประกันภัยต่อ มีความหมายเหมือนกับ cedant; cedent และ reinsured [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
reassurerผู้รับประกันภัยต่อ มีความหมายเหมือนกับ reinsurer [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You reassure me.เธอทำให้ฉันรู้สึกสบายใจ Wild Reeds (1994)
So they're constantly having to reassure each other that they're having a good time.พวกเขาต้องคอยบอกกันและกันตลอดว่า เขากำลังมีความสุข The One with George Stephanopoulos (1994)
I wanna reassure you, you are not in danger in any way.ผมรับรองว่า, พวกคุณจะไม่มีอันตรายใดๆทั้งสิ้น. National Treasure (2004)
I'm reassured that our gold is in very good hands.ผมมั่นใจแล้วว่า ทองของเราอยู่ในมือที่ดีที่สุด Bandidas (2006)
She reassures me.เธอค่อนข้างนิ่ง ทำให้ฉันมั่นใจ The Page Turner (2006)
I understand you wanting to reassure the people.ผมเข้าใจ ที่คุณอยากให้ผู้คนอุ่นใจ See-Through (2007)
But if I can reassure you, Dexter's doing incredibly well.แต่ถ้าฉันจะช่วยให้คุณสบายใจได้บ้าง เด็กซ์เตอร์กำลังทำได้ดีมากๆ เลย Dex, Lies, and Videotape (2007)
Reassure her.ทำให้เธอมั่นใจ Fever (2007)
And maybe that would reassure her of your affections!และนั่นอาจทำให้เธอ หายโกรธเพราะความรักของคุณ Enchanted (2007)
You're reassured I want some more and I'll keep waving it at you until you stop looking at me.อืมม์ ชอบกินนี่มากเลย อร่อยจังเลย เธอเห็นว่าฉันต้องการกินเพิ่มอีก ฉันก็จะยกมันไปมา Cassie (2007)
The child feels reassured that someone cares for him.เด็กจะได้รับรู้ว่ามีคนใส่ใจเขาอยู่ Like Stars on Earth (2007)
It's all to reassure themselves that they have brought home the best possible mate.เพื่อให้พวกเธออุ่นใจว่า เธอได้คนที่ดีที่สุดไป 52 Pickup (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reassureThe bank reassured us the safety of our money.
reassureThe doctor reassured me about my father's condition.
reassureThe doctor's remarks reassured the patient.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เรียกขวัญ[v. exp.] (rīek khwan) EN: comfort ; console ; soothe ; reassure ; commiserate with ; hearten   

CMU English Pronouncing Dictionary
REASSURE    R IY2 AH0 SH UH1 R
REASSURED    R IY2 AH0 SH UH1 R D
REASSURES    R IY2 AH0 SH UH1 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reassure    (v) (r ii2 @ sh u@1 r)
reassured    (v) (r ii2 @ sh u@1 d)
reassures    (v) (r ii2 @ sh u@1 z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
再保证[zài bǎo zhèng, ㄗㄞˋ ㄅㄠˇ ㄓㄥˋ, / ] reassure [Add to Longdo]
[wèi, ㄨㄟˋ, ] reassure [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reassure \Re`as*sure"\ (r[=e]`[.a]*sh[udd]r"), v. t.
   1. To assure anew; to restore confidence to; to free from
    fear or terror.
    [1913 Webster]
 
       They rose with fear, . . .
       Till dauntless Pallas reassured the rest. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To reinsure.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reassure
   v 1: cause to feel sure; give reassurance to; "The airline tried
      to reassure the customers that the planes were safe" [syn:
      {reassure}, {assure}] [ant: {vex}, {worry}]
   2: give or restore confidence in; cause to feel sure or certain;
     "I reassured him that we were safe"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top