Search result for

quel

(78 entries)
(0.0142 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quel-, *quel*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quell[VT] ปลอบ (อารมณ์, ความวิตกกังวล), See also: ปลอบโยน, ทำให้สงบ, Syn. silence
quell[VT] ปราบปราม, See also: ทำให้อยู่ในอำนาจ, Syn. stop, silence, defeat
quell[VT] ระงับ (อารมณ์), See also: ห้าม, Syn. calm, quiet
queller[N] ผู้ปลอบโยน, See also: ผู้ปราบปราม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
quell(เควล) vt. ทำให้สงบ,ปราบ,ดับไฟ,ระงับ,ทำให้บรรเทา,ทำให้ลดน้อยลง, See also: quellable adj. queller n., Syn. suppress
sequel(ซี'เควล) n. บทต่อเนื่อง,เรื่องที่ต่อเนื่อง,สิ่งที่ตามมาทีหลัง,ผลที่ตาม,ผล,ผลลัพธ์,ผลสืบเนื่อง,การอนุมาน, Syn. upshot,consequence
squelch(สเควลชฺ) vt.,n. (การ) ขยี้,บด,บดขยี้,กำจัด,ทำลาย,ขจัด,ระงับ,ดับ,บีบคั้น,ทำให้เกิดเสียงผลัวะ,ทำให้เกิดเสียงสาดกระเด็น,การขยี้,การกำจัด,การบีบบังคับ., See also: squelcher n. squelchingly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
quell(vt) มีชัย,ปราบ,ระงับ,กำจัด,ดับไฟ,ทำให้สงบ
sequel(n) ผลลัพธ์,ผลสืบเนื่อง
squelch(vt) ทำให้หยุด,กด,ระงับ,กำจัด,บดขยี้

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Is that what you told headmistress Queller, that you don't care about all the school you've missed?นั่นคือสิ่งที่ลูกบอกกับอาจารย์ใหญ่งั้นหรอ ว่าลูกไม่สนเรื่องโดดเรียนไปมากแค่ไหน? The Serena Also Rises (2008)
Is that what you told headmistress Queller,// นั่นคือสิ่งที่ลูกบอกครูใหญ่งั้นหรอ New Haven Can Wait (2008)
Jas? Hey, Jas. Quelle surprise.แจ๊ส แปลกใจจัง Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
He called Headmistress Queller at home at night on Christmas Eve.จิงๆแล้วเขาโทรหาครูใหญ่เควลเลอร์ คืนวันคริสมาสต์อีฟ ที่บ้าน In the Realm of the Basses (2009)
Headmistress Queller, Charles is in no state to represent himself...ครูเควลเลอร์คะ ชาร์ลไม่ได้เป็นตัวของตัวเองในตอนนี้ แล้วคุณนายแบสก็ In the Realm of the Basses (2009)
Yesterday Queller caught him smoking hash at school.เมื่อวานเควลเลอร์จับได้ว่าเขาสูปปุ๊น In the Realm of the Basses (2009)
Daddy? I need you to call Headmistress Queller.พ่อ หนูอยากให้พ่อโทรหาครูเควลเลอร์ In the Realm of the Basses (2009)
Penelope and the girls got their parents to call Queller.บอกพ่อแม่ให้โทรหาเควลเลอร์ In the Realm of the Basses (2009)
Hello, headmistress queller.สวัสดีค่ะ ครูใหญ่ You've Got Yale! (2009)
Which is why i've been talking to Headmistress queller about some ideas i haveนั่นคือเหตุผลที่ฉันบอกกับครูใหญ่เควลเลอร์มาตลอด เกี่ยวกับความคิดเห็นบางอย่างของฉัน Carrnal Knowledge (2009)
Queller will tell yale you're Finished with detention, and it's over.ครูเควลเลอร์จะบอกเยล Carrnal Knowledge (2009)
I was told you wanted to see Me, headmistress queller?มิส วอลดอฟ โปรดนั่งลง Carrnal Knowledge (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
quelThe authorities sent in troops to quell the riot.
quelWhat passion cannot music raise and quell?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระงับอารมณ์[V] restrain, See also: quell, suppress, control oneself, calm down, repress, curb, Example: เขาระงับอารมณ์ได้ดีมาก ใครจะว่าเขาอย่างไร เขาก็ระงับได้ไม่โต้ตอบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากาศแย่มาก[xp] (ākāt yaē māk) EN: what awful weather !   FR: quel temps détestable !
อันไหน[X] (an nai) FR: quel ? ; lequel ? ; laquelle ?
อันไหนก็ได้[X] (an nai kødāi) FR: n'importe lequel ; n'importe laquelle
อะไร[X] (arai) EN: whatever ; anything ; something   FR: quelque chose ; rien
อะไร ๆ[X] (arai arai) FR: quelque chose ?
อายุเท่าไร[xp] (āyu thaorai) FR: quel âge ?
บาง[X] (bāng) EN: some ; certain ; various ; a few ; some but not all   FR: quelques ; certains
บ้าง[X] (bāng) EN: some ; any ; a bit ; somewhat ; a little   FR: certain ; quelque ; un peu de
บางชนิด[n. exp.] (bāng chanit) EN: some species   FR: certaines espèces ; quelques espèces ; plusieurs sortes
บางแห่ง[X] (bāng haeng) EN: somewhere ; someplace   FR: certains endroits ; quelque part

CMU English Pronouncing Dictionary
QUELL    K W EH1 L
QUELLO    K W EH1 L OW0
QUELLED    K W EH1 L D
QUELLING    K W EH1 L IH0 NG
QUELLETTE    K W EH0 L EH1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quell    (v) (k w e1 l)
quells    (v) (k w e1 l z)
quelled    (v) (k w e1 l d)
quelling    (v) (k w e1 l i ng)

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Quellprogramm {n} (n) แหล่งที่มาของโปรแกรม
Quellprogramm {n} (n) แหล่งที่มาของคำสั่งในโปรแกรม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Quelle {f}; Quell {m} | heiße Quellensource; spring | hot springs [Add to Longdo]
Quelle {f}; Ursprung {m} | Quellen {pl} | aus zuverlässiger Quelle | aus sicherer Quelle | aus guter Quelle | eine Quelle erschließen | die Quelle allen Übels | an der Quelle sitzensource | sources | from a reliable source | from a trustworthy source | on good authority | to develop a source; to exploit a source | the root of all evil | to be well-placed [Add to Longdo]
Quelle {f} | Quellen {pl}fount | founts [Add to Longdo]
Quelle {f}fountain; fountain head [Add to Longdo]
Quelle {f} | Quellen {pl}wellspring; well; wellhead | wellsprings; wells; wellheads [Add to Longdo]
Quellcode {m}source code [Add to Longdo]
Quelle-Senke-Abstand {m}source-drain spacing [Add to Longdo]
Quellen {n}; Quellung {f} (von Holz)swelling (of wood) [Add to Longdo]
Quellenangabe {f}list of references; list of sources [Add to Longdo]
Quellenangaben {pl}; Quellverzeichnis {n}bibliography [Add to Longdo]
Quellenkarte {f}source map [Add to Longdo]
Quellenmaterial {n}source material [Add to Longdo]
Quellensteuer {f}tax at source; withholding tax [Add to Longdo]
Quellenstuduim {n}; Quellenstudien {pl}basic research [Add to Longdo]
Quellfassung {f}tapping of a spring [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
quel,quelle,quelles|m/pl. quels, f. quelle, f/pl. quelles| ประเภทไหน, ชิ้นไหน (คำขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Il aime quel film? = Quel film est-ce qu'il aime? หนังประเภทไหนที่เขาชอบ
quelconque(adj) ชิ้นใดก็ตาม, ชิ้นใดก็ได้ J'ai besoin d'un livre quelconque. , See also: S. n'importe quel,
à quelle heureกี่โมง, เวลาเท่าไหร่ (คำขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Ce film commence à quelle heure? = A quelle heure est-ce que ce film commence? ภาพยนต์เรื่องนี้เริ่มฉายกี่โมง

Japanese-English: EDICT Dictionary
がぼがぼ[, gabogabo] (adj-f) squelching [Add to Longdo]
それと無く;其れと無く;其れとなく[それとなく, soretonaku] (adv) (uk) indirectly; obliquely [Add to Longdo]
ならではの[, naradehano] (exp,aux) distinctive of; characteristic of; uniquely applying to; special to [Add to Longdo]
キャッシュレスチェックレスソサイティ[, kyasshuresuchiekkuresusosaitei] (n) cashless checkless society (chequeless) [Add to Longdo]
コクリコ[, kokuriko] (n) (also written as 雛罌粟) coquelicot (Papaver rhoeas) (fre [Add to Longdo]
後日談;後日譚[ごじつだん, gojitsudan] (n) sequel; later development [Add to Longdo]
後日物語[ごじつものがたり, gojitsumonogatari] (n) (See 後日談) sequel [Add to Longdo]
後編[こうへん, kouhen] (n) (See 前編) latter part; sequel [Add to Longdo]
鷺苔[さぎごけ;サギゴケ, sagigoke ; sagigoke] (n) (uk) (See 紫鷺苔) Miquel's mazus (species of small flowering plant, Mazus miquelii) [Add to Longdo]
姉妹編[しまいへん, shimaihen] (n) companion (sister) volume (to); sequel (to) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[いずみ, izumi] Quelle [Add to Longdo]
[みなもと, minamoto] Quelle, Ursprung, Anfang [Add to Longdo]
源泉[げんせん, gensen] Quelle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

  quel [kɛl]
     who
     which
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top