Search result for

powers

(56 entries)
(0.0221 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -powers-, *powers*, power
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
powers that be[IDM] คนมีอำนาจ, See also: คนในตำแหน่งหน้าที่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
powers, delegation ofการมอบหมายอำนาจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
powers, distribution ofการแบ่งแยกอำนาจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
powers, division ofการแบ่งอำนาจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
powers, enumeratedอำนาจตามที่ระบุไว้ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
powers, fullหนังสือมอบอำนาจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
powers, ministerialอำนาจตามหน้าที่ราชการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
powers, permissive; permissive powersอำนาจที่มอบให้องค์การส่วนท้องถิ่น (ใช้ตามที่เห็นสมควร) (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
powers, separation ofการแยกใช้อำนาจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Powers and dutiesอำนาจและหน้าที่ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And as it turns out, his idea of controlling me was taking away my powers.และเขาคงเลิกคิดควบคุมผมโดยการเอาพลังผมออกไป Odyssey (2008)
I lost my friends, my powers.ผมเสียเพื่อนๆ สูญเสียพลัง Odyssey (2008)
With or without my powers, I'm not gonna let my friend rot in a LuthorCorp prison.จะมีพลังหรือไม่มี ผมก็จะไม่ทิ้งเพื่อน\ให้ตายในคุกลูเํธอร์คอร์ป Odyssey (2008)
He meant taking away your powers. How are we gonna get out of here?เขาคงหมายถึงการดึงพลังออก แล้วเราจะออกจากที่ีนี่ได้อย่างไร? Odyssey (2008)
It stripped me of my powers.มันทำให้พลังผมถดถอย Odyssey (2008)
I would never out someone's super powers.ผมไม่เชื่อเรื่องคนที่มีพลังพิเศษ Adverse Events (2008)
[loud buzzer] [machine powers down][loud buzzer] [machine powers down] Emancipation (2008)
But you'd rather play mind games to prove you're the only one with magical powers.แต่คุณกลับเอามาเล่นเกม เพื่อพิสูจน์ว่าคุณคือ คนเดียวที่มีพลังพิเศษ Emancipation (2008)
Master Yoda's powers have been greatly exaggerated.พลังของอาจารย์โยดา ถูกร่ำลือจนเกินจริง Ambush (2008)
- I just knew. Part of my powers.ผมแค่รู้คิดมาเองน่ะ น่าจะมาจากส่วนนึงของพลังพิเศษ The Mark of Nimueh (2008)
- What else do your powers teel you?-แล้วพลังของเธอบอกอะไรอีก? The Mark of Nimueh (2008)
One day Arthur will be a great king, but he needs my help, and if anyone ever found out about my powers,สักวันเขาจะต้องเป็นกษัตริย์และเขาต้องการข้า แต่ถ้าใครรู้เรื่องข้าขึ้นมา.. The Moment of Truth (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
powersHe has come to look like a sly-as-a-fox Premier who uses his position's powers to the fullest extent, to his own advantage.
powersHe has sharp powers of observation.
powersHis powers are failing.
powersI don't know if he has any special powers or not, but he's probably stronger than a normal human.
powersJapan is one of the greatest economic powers in the world.
powersJapan is today considered to be one of the greatest economic powers of the world.
powersNikita Khrushchev was at the height of his powers.
powersRank among the economic powers of the world.
powersSuch things are beyond my powers.
powersThe dictator arrogated judicial powers to himself.
powersThe Prime Minister is invested with incredible powers.
powersThe war ended in victory for the Allied Powers.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจหน้าที่[n. exp.] (amnāt nāthī) EN: authority and function ; authority ; powers   
การมอบหมายอำนาจ[n. exp.] (kān møpmāi amnāt) EN: delegation of powers   
เกินอำนาจหน้าที่[v. exp.] (koēn amnāt nāthī) EN: overstep one's official powers   
เลขกำลัง[n. exp.] (lēk kamlang) EN: powers   
นาค[n.] (nāk) EN: Naga ; fabulous serpent ; great snake ; mythical serpent-like being with magical powers   FR: naga [m] ; serpent fabuleux [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
POWERS    P AW1 ER0 Z
POWERS'    P AW1 ER0 Z
POWERSOFT    P AW1 ER0 S AA2 F T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
powers    (v) (p au1 @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Überredungskunst {f} | Überredungskünste {pl}powers of persuasion; persuasive powers; persuasiveness | persuasive powers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
GHQ[ジーエッチキュー, ji-ecchikyu-] (n) General Headquarters (office of the Supreme Commander of the Allied Powers); GHQ [Add to Longdo]
グローバルパワー[, guro-barupawa-] (n) global powers [Add to Longdo]
パワーサイト[, pawa-saito] (n) {comp} PowerSite [Add to Longdo]
パワーソフト[, pawa-sofuto] (n) {comp} PowerSoft [Add to Longdo]
下意上達[かいじょうたつ, kaijoutatsu] (n) conveyance of the opinions of the lower classes to the powers that be [Add to Longdo]
化け猫[ばけねこ, bakeneko] (n) monster cat; cat with magical powers [Add to Longdo]
怪猫[かいびょう, kaibyou] (n) monster cat; cat with magical powers [Add to Longdo]
観察力[かんさつりょく, kansatsuryoku] (n) powers of observation [Add to Longdo]
協約国[きょうやくこく, kyouyakukoku] (n) high contracting powers; signatories [Add to Longdo]
警察権[けいさつけん, keisatsuken] (n) police powers [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
パワーソフト[ぱわーそふと, pawa-sofuto] PowerSoft [Add to Longdo]
パワーサイト[ぱわーさいと, pawa-saito] PowerSite [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top