Search result for

pitiful

(55 entries)
(0.0332 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pitiful-, *pitiful*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pitiful[ADJ] น่าดูถูก, See also: น่าทุเรศ
pitiful[ADJ] น่าสงสาร, See also: น่าเวทนา, น่าอนาถ, Syn. miserable, misfortunate, pathetic, piteous
pitifully[ADV] อย่างน่าดูถูก
pitifully[ADV] อย่างน่าเวทนา
pitifulness[N] ความปรานี, See also: ความสงสาร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pitiful(พิท'ทิฟูล) adj. น่าเวทนา,น่าสงสาร,น่าดูถูก, See also: pitifulness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
pitiful(adj) น่าสงสาร,น่าสมเพช,น่าเวทนา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's a shame the Italian nation has to be brought into disrepute by the lunatic actions of a pitiful few fascist pimps.ไม่ให้ความอัปยศประณาม ประเทศอิตาลี ได้รับการซื้อเข้ามาในความเสีย ชื่อเสียง โดยการกระทำของคนบ้าไม่กี่ How I Won the War (1967)
Pitiful.ฮ่ะๆ ! An American Tail (1986)
You-- lt's-- lt's pitiful!คุณนี่มันน่าดูถูกนัก Junior (1994)
That was pitiful. Come on, you really gotta hawk it back.น่าสังเวชมาก คุณต้องขากสเลดซะก่อน Titanic (1997)
Capitalist exploitation survived for centuries... yet its "classics" are pitiful!การฉวยประโยชน์ในสังคมทุนนิยม มีมานานมาก แต่กระนั้นรสนิยมแบบคลาสสิค ของพวกเขาก็ดูน่าสมเพช The Red Violin (1998)
Wife is a dead bitch who died so pitifully...เมียเป็นผู้หญิงชั้นต่ำ ที่ตายอย่างน่าอนาถ... Failan (2001)
how pitiful of them.ถ้าลองคิดดูดีๆล่ะก็ พวกเขาน่าสงสารมาก Last Order: Final Fantasy VII (2005)
You look pitiful trying to forget Ju-Mong.เจ้าดูน่าเวทนานักที่พยายามจะลืมจูมง Episode #1.41 (2006)
How pitiful, so I play with him.ช่างน่าสงสารจัง.. ดังนั้นชั้นก็เลยเล่นกับเค้า Almost Love (2006)
that pitiful face that says if i don't back you up, i love the other one more.แล้วลูกก็จะทำหน้าแบบว่า หน้าตาน่าสงสาร นั่นหมายความว่า ถ้าแม่ไม่เข้าข้างเธอ แม่รักอีกฝ่ายนึงมากกว่า Smiles of a Summer Night (2007)
You mean you try... pitifully.นายหมายถึงพยายามน่ะเหรอ น่าเวทนา Dex, Lies, and Videotape (2007)
Stop hanging on pitifully.หยุดทำตัวน่าเวทนา. The 1st Shop of Coffee Prince (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pitifulHe's unlucky to a pitiful extent.
pitifulThat's pitiful ... don't put on such a death-bed look from just a body slam.
pitifulThe little girl, deeply moved by the old man's pitiful story, burst into tears.
pitifulThe pitiful sight moved us to tears.
pitifulThe pitiful tale fetched tears from the girl.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าสังเวช[ADJ] pitiful, Syn. น่าสมเพช, น่าอนาถ, น่าสงสาร, น่าเวทนา, Thai definition: ที่น่าเศร้าสลดหดหู่
อนาถ[ADJ] pitiful, See also: tragic, miserable, wretched, pitiable, Syn. น่าสังเวช, สลดใจ, Example: ผมทนเห็นภาพอนาถที่เกิดขึ้นนั่นไม่ไหว, Notes: (บาลี)
อนาถ[ADV] pitifully, See also: miserably, tragically, pitiably, Syn. น่าสังเวช, สลดใจ, Example: ผู้ใหญ่บ้านถูกมือปืนยิงจนเสียชีวิตอย่างอนาถ, Notes: (บาลี)
อนาถใจ[ADJ] pitiful, See also: miserable, tragic, wretched, pitiable, Syn. น่าสังเวช, สลดใจ, Example: ภาพของนักการเมืองที่โกงกินกลายเป็นเรื่องอนาถใจสำหรับคนทั่วไป
อนาถา[ADV] pitifully, See also: miserably, tragically, Syn. น่าสงสาร, น่าสังเวช, อนาถ, Example: เธอต้องหลบหนีไปทำแท้งอย่างอนาถา
น่าสมเพช[ADJ] pitiful, See also: pitiable, very poor and bad, Syn. น่าสังเวช, น่าอนาถ, น่าเวทนา, Example: ฉันไม่มีวันลืมว่าฉันเคยมีชีวิตน่าสมเพชเพียงใด
น่าสมเพช[ADJ] pitiful, See also: pitiable, very poor and bad, Syn. น่าสังเวช, น่าอนาถ, น่าเวทนา, Example: ฉันไม่มีวันลืมว่าฉันเคยมีชีวิตน่าสมเพชเพียงใด
ความปรานี[N] kindness, See also: pitifulness, sympathy, graciousness, Syn. ความเมตตา, ความกรุณา, ความเอ็นดู, Ant. ความโหดร้าย, ความทารุณ, Example: พ่อใจดำทอดทิ้งแม่ไปอย่างไร้ความปรานี, Thai definition: ความเอ็นดูด้วยความสงสาร
น่าสมเพช[ADJ] pitiful, See also: pitiable, very poor and bad, Syn. น่าสังเวช, น่าอนาถ, น่าเวทนา, Example: ฉันไม่มีวันลืมว่าฉันเคยมีชีวิตน่าสมเพชเพียงใด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนาถา[adv.] (anāthā) EN: pitifully ; miserably ; tragically   
ความปรานี[n.] (khwām prānī) EN: kindness ; pitifulness ; sympathy ; graciousness   FR: pitié [f] ; bienveillance [f]
น่าสังเวช[adj.] (nāsangwēt) EN: pathetic ; sad ; pitiful ; dreadful ; deplorable ; poor   

CMU English Pronouncing Dictionary
PITIFUL    P IH1 T AH0 F AH0 L
PITIFULLY    P IH1 T AH0 F AH0 L IY0
PITIFULLY    P IH1 T AH0 F L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pitiful    (j) (p i1 t i f @ l)
pitifully    (a) (p i1 t i f @ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
いじらしい[, ijirashii] (adj-i) innocent; lovable; sweet; pitiful; pathetic [Add to Longdo]
お気の毒[おきのどく, okinodoku] (adj-na) (See 気の毒) pitiful; pity [Add to Longdo]
哀れ(P);憐れ;憫れ[あわれ, aware] (n) (1) pity; sorrow; grief; misery; compassion; pathos; (adj-na) (2) pitiable; pitiful; pathetic; miserable; (int) (3) alack; alas; (P) [Add to Longdo]
可哀相(P);可哀そう;可哀想(iK)[かわいそう, kawaisou] (adj-na,n) poor; pitiable; pathetic; pitiful; (P) [Add to Longdo]
可憐[かれん, karen] (adj-na,n) poor; pitiful; cute; sweet; lovely [Add to Longdo]
気の毒[きのどく, kinodoku] (adj-na,n) pitiful; unfortunate; (a) pity; (P) [Add to Longdo]
惨憺;惨澹[さんたん, santan] (adj-t,adv-to) miserable; pitiful; tragic; wretched; horrible [Add to Longdo]
笑止[しょうし, shoushi] (adj-na,n) laughable; ridiculous; pitiful; contemptible; absurdity [Add to Longdo]
痛々しい;痛痛しい;傷々しい(iK);傷傷しい(iK)[いたいたしい, itaitashii] (adj-i) pitiful; pathetic; painful to look at (e.g. painfully thin, painful-looking scars) [Add to Longdo]
痛ましい(P);傷ましい[いたましい, itamashii] (adj-i) pitiful; heartbreaking; tragical; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凄怆[qī chuàng, ㄑㄧ ㄔㄨㄤˋ, / ] pitiful; painful; heartrending [Add to Longdo]
可怜[kě lián, ㄎㄜˇ ㄌㄧㄢˊ, / ] pitiful; pathetic [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pitiful \Pit"i*ful\, a.
   1. Full of pity; tender-hearted; compassionate; kind;
    merciful; sympathetic.
    [1913 Webster]
 
       The Lord is very pitiful, and of tender mercy.
                          --James v. 11.
    [1913 Webster]
 
   2. Piteous; lamentable; eliciting compassion.
    [1913 Webster]
 
       A thing, indeed, very pitiful and horrible.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. To be pitied for littleness or meanness; miserable;
    paltry; contemptible; despicable.
    [1913 Webster]
 
       That's villainous, and shows a most pitiful ambition
       in the fool that uses it.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Despicable; mean; paltry. See {Contemptible}.
     [1913 Webster] -- {Pit"i*ful*ly}, adv. --
     {Pit"i*ful*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pitiful
   adj 1: inspiring mixed contempt and pity; "their efforts were
       pathetic"; "pitiable lack of character"; "pitiful
       exhibition of cowardice" [syn: {pathetic}, {pitiable},
       {pitiful}]
   2: bad; unfortunate; "my finances were in a deplorable state";
     "a lamentable decision"; "her clothes were in sad shape"; "a
     sorry state of affairs" [syn: {deplorable}, {distressing},
     {lamentable}, {pitiful}, {sad}, {sorry}]
   3: deserving or inciting pity; "a hapless victim"; "miserable
     victims of war"; "the shabby room struck her as
     extraordinarily pathetic"- Galsworthy; "piteous appeals for
     help"; "pitiable homeless children"; "a pitiful fate"; "Oh,
     you poor thing"; "his poor distorted limbs"; "a wretched
     life" [syn: {hapless}, {miserable}, {misfortunate},
     {pathetic}, {piteous}, {pitiable}, {pitiful}, {poor},
     {wretched}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top