Search result for

peile

(55 entries)
(0.0144 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -peile-, *peile*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา peile มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *peile*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Centurions, home in on the largest communication center.Centurions, das größte Kommunikationscenter anpeilen. The Night the Cylons Landed: Part 1 (1980)
- What are you guys doing? - Will you get down!- Was gibt's da zu peilen? Used Cars (1980)
Your leaders are thinking.Denkpause... Wir müssen die Lage peilen und sie einkreisen. Bomber (1982)
We can get a bearing on him if you want to lay a trap for him.- Wir können ihn anpeilen, wenn Sie ihm eine Falle stellen wollen. - Falle? First Blood (1982)
Focus on the bag.Schultasche anpeilen. Tajemství velkého ucitele (1983)
5A, third bench.Anpeilen. 5a, 3. Bank am Fenster. Tajemství velkého ucitele (1983)
-It's better if I see what the situation is.- Ich peile lieber erst mal die Lage. A Relative Situation (1985)
Now get back here before the fire planes spot you.Kommen Sie jetzt wieder her, bevor die Löschflugzeuge Sie anpeilen. Hills of Fire (1986)
Can't be traced.Kann man nicht anpeilen. The Assassin (1986)
He'd tell you if you'd just talk to him.Ich hab versucht, ihn anzupeilen. Short Circuit (1986)
If Lee is using a distant tracking device he would shut off the radio phone to keep the interference down to a minimum.Falls Lee einen Distanz-Suchpeiler benützt, würde er das Funktelefon ausschalten, um die Störungen minimal zu halten. All That Glitters (1987)
I ordered a sensor bearing. When it made the return arc...Ich ließ sie anpeilen, und als sie sich näherten... The Battle (1987)
Can't find the code or the uplink.Wir konnten die nicht anpeilen. The Running Man (1987)
I wouldn't need an accurate sampling, just a pointer.Wir müssen die Quelle ja nur anpeilen können. The Enemy (1989)
See if you can get a fix on them.Versuche, sie anzupeilen. DeepStar Six (1989)
- Bear on Enterprise.- Enterprise anpeilen. Star Trek V: The Final Frontier (1989)
( Man yelling in Spanish ) You're clear. We're gonna get a line on the factory right now.- Wir peilen jetzt die Fabrik an. Aces: Iron Eagle III (1992)
When the indicator lights up, we've locked on to your location.Wenn die Anzeige aufleuchtet, peilen wir Ihren Aufenthaltsort an. Schisms (1992)
Get a bead on that frequency.Peilen Sie die Frequenz an! Cliffhanger (1993)
(Ford) Target solution on the intruder.Ziel anpeilen. Better Than Martians (1994)
They know we're locked on. They know we've got them in our sights. Tell her this:Sie wisssen, dass wir sie anpeilen, dass wir sie im Blick haben. Hide and Seek (1994)
In order to enter the atmosphere safely... the crew must aim for a corridor just two-and-a-half degrees wide.Um die Atmosphäre sicher zu erreichen, muss die Crew einen Kurs anpeilen, der nur 2,5 Grad breit ist. Apollo 13 (1995)
Anything I ping out, just pings right back at me.Alles was ich anpeile kommt zurück. Dream Weaver (1995)
- It's a tracking' device.- Da ist ein Peiler drin. Fled (1996)
- Come down on this transmission.- Peilen Sie das Funksignal an. Starship Troopers (1997)
She's locking on, sir.Sie peilen uns an, Sir. Babylon 5: In the Beginning (1998)
Minbari targeting systems locking on.Minbari-Zielsysteme peilen uns an. Babylon 5: In the Beginning (1998)
Isolinear tags would allow our transporters to lock onto them.Mit isolinearen Zusätzen können wir sie anpeilen. Star Trek: Insurrection (1998)
I just have to pull this together.Ruhig die Lage peilen. Jack Frost (1998)
Aim at 4O spins an hour."Peile 40 Runden pro Stunde an." Croupier (1998)
When you said it was targeting us back there, you meant an artificial intelligence.Als Sie sagten, sie peile uns an, sprachen Sie von künstlicher Intelligenz. Kill Switch (1998)
But the good news is as of this moment we know where the FROGS are and we can target them, tooAber die gute Nachricht ist, wir wissen, wo die FROGS sind, und können sie anpeilen. Thirteen Days (2000)
- Tomorrow I'm shooting for 15.- Und morgen peile ich 15 an. The Lorelais' First Day at Chilton (2000)
I wondered, in today's youth obsessed culture, are the women of my generation growing into mature, responsible adults, or are we 34 going on 13?Werden in der Zeit des Jugendwahns aus den Frauen meiner Generation reife und verantwortungsvolle Erwachsene, oder sind wir 34 und peilen 13 an? Hot Child in the City (2000)
- I got you on RDF signal. - (rapid bleeping)- Ich kann dich über Funk peilen. A Hundred Days (2000)
The mines, designed to protect the planet, will hone in... ..on various energy signatures, including that of Goa'uld weaponry.Die zum Schutz des Planeten gedachten Minen... ..peilen diverse Energiesignaturen an, auch Goa'uld-Waffen. The Serpent's Venom (2000)
Now, with Dr Jackson's help, we can use the manual to reprogram the mine... ..to hone in on a specific energy signature.Mithilfe von Dr. Jackson können wir die Mine jetzt umprogrammieren,... ..um eine bestimmte Energiesignatur anzupeilen. The Serpent's Venom (2000)
Let's shoot for fiveish.Lass uns 5 anpeilen. Red Light on the Wedding Night (2001)
Yes, yes, she was the barrister that became a bobby in a lorry with a Gatling gun in and above St. Regis tea kettle.Ja, statt die Putz anzupeilen, wollte sie ihre BiIge nach Luv loschen. Statt zur Toilette, ging sie ans Fenster... Dann hat sie ihr Heck durchs BulIauge rausgehievt... Austin Powers in Goldmember (2002)
Wait here, I'll be right back.Ihr wartet hier! Ich werd mal die Lage peilen! Mucha sangre (2002)
I'll hang my head out the window see if I can pick up her vibe.Ich steck den Kopf aus dem Fenster... - vielleicht kann ich sie anpeilen. Apocalypse, Nowish (2002)
We are pinpointing splashdown position.Wir peilen die Eintauchposition an. Redemption: Part 2 (2002)
In the field, they act like homing devices.Durch die kann man euch super anpeilen. The Recruit (2003)
What law school are you gonna go to?Welche Uni peilen Sie an? Mona Lisa Smile (2003)
- I can't get a shot.Ich kann das Ziel nicht anpeilen! Battlestar Galactica (2003)
I can't get a shot!Ich kann das Ziel nicht anpeilen! Battlestar Galactica (2003)
- I can't get a lock.- Ich kann es nicht anpeilen. Battlestar Galactica (2003)
We're getting a lock on your position now.Wir werden dich jetzt anpeilen. Dawn (2003)
Target the patrol that's firing at those caves.Peilen Sie die Patrouille an, die an den Höhlen herumschießt. The Breach (2003)
It's sending out weak signals. Can you localize it?Können wir ihn anpeilen? The Threat (2004)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Peilung {f}; Peilen {n}taking a bearing [Add to Longdo]
anpeilendlocating [Add to Longdo]
orten; anpeilen; peilen | ortend; anpeilend; peilend | geortet; angepeilt; gepeilt | ortet; peiltto locate | locating | located | locates [Add to Longdo]
die Lage peilento spy the land; to see how the land lies [Add to Longdo]
etw. über den Daumen peilento make a rough guess on sth. [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top