Search result for

pastor

(73 entries)
(0.0135 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pastor-, *pastor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pastor[N] พระ, See also: บาทหลวง, Syn. priest, rector, clergyman
pastoral[N] ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
pastoral[ADJ] เกี่ยวกับทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์, Syn. rural, rustic, agrarian, Ant. urban, city
pastoral[ADJ] ซึ่งเรียบง่ายแบบชนบท
pastoral[N] บทกลอนบรรยายชีวิตในชนบท, Syn. verse, idyll
pastoralist[N] คนเลี้ยงปศุสัตว์, See also: คนใช้ชีวิตในชนบท
pastoralize[VT] ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย, See also: ใช้ชีวิตในชนบท
pastoralize[VT] เลี้ยงปศุสัตว์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pastor(พาส'เทอะ) n. พระหรือบาทหลวง, See also: pastoral adj.
pastoralen. ดนตรีชีวิตลูกทุ่งเพลงลูกทุ่ง
pastoraten. ตำแหน่งหน้าที่ของพระหรือบาทหลวง,พระ (เรียกรวมกัน) ที่อยู่ อาศัยของพระ., Syn. pastorage
pastorium(พาสทอ'เรียม) n. ที่อยู่หรือบ้านของพระ

English-Thai: Nontri Dictionary
pastor(n) พระ,บาทหลวง
pastoral(adj) เกี่ยวกับบาทหลวง,เกี่ยวกับพระ
pastoral(n) เพลงลูกทุ่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pastoralจิตรกรรมท้องทุ่ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pastoral; bucolicบทร้อยกรองท้องทุ่ง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
pastoral; bucolicบทร้อยกรองท้องทุ่ง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pastoral poetryกวีนิพนธ์ท้องทุ่ง [TU Subject Heading]
Pastoral poetry, Thaiกวีนิพนธ์ท้องทุ่งไทย [TU Subject Heading]
Pastoral psychologyจิตวิทยาทางศิษยาภิบาล [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
pastor[พาส เตอร์] (n ) ศาสนนาจารย์ ประจำโบสถ์ในคริสเตียน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
My name is Arthur Marsh... pastor of the Christ Church in Colorado.พอชืออาเธอร มารช บาทหลวงจากไครสตเชิรช โคโลราโด Rambo (2008)
I'm the pastor over at St; paul's Presbyterian;พ่อเป็นบาทหลวงอยู่ที่โบสเซนต์พอล Changeling (2008)
This is Pastor Gustav A; BriegIeb of St;นี่คือหลวงพ่อกุสตาร์ฟ บริเกิร์ฟ จากโบสเซนต์พอร์ล Changeling (2008)
- The Pastor.-บาทหลวงอธิการ Doubt (2008)
I did not speak to the Pastor. I spoke to a nun.ฉันไม่ได้คุยกับบาทหลวงอธิการ ฉันคุยกับแม่ชีคนหนึ่ง Doubt (2008)
- You should have spoken to the Pastor.-คุณควรจะคุยกับบาทหลวงอธิการ Doubt (2008)
The Church is very clear. You're supposed to go through the Pastor.กฏของโบสถ์ชัดเจนมาก คุณควรจะผ่านเรื่องนี้ไปที่บาทหลวงอธิการ Doubt (2008)
- Call the Pastor.-โทรหาบาทหลวงอธิการ Doubt (2008)
- I'm not calling the Pastor.-ฉันไม่โทรหาบาทหลวงอธิการ Doubt (2008)
They made Father Flynn Pastor of Saint Jerome.พวกเขาให้คุณพ่อ ฟลินน์ ไปเป็นบาทหลวงอธิการ ที่เซนต์เจโรม Doubt (2008)
The Bishop appointed Father Flynn Pastor of Saint Jerome Church and School.ท่านบิชอพแต่งตั้งหลวงพ่อ ฟลินน์ เป็นบาทหลวงอธิการที่ร.ร.เซนต์เจโรม Doubt (2008)
I took the liberty of calling my pastor to provide a list of family-friendly songs that reflect our community's values.ผมถือโอกาสโทรหา บาทหลวง ให้ช่วยเลือกเพลงครอบครัว ที่สะท้อนถึงคุณค่าของชุมชน Showmance (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pastorA man shouldn't be a pastor until he's in his forties.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาทหลวง[n.] (bātlūang) EN: pastor   FR: pasteur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PASTOR    P AE1 S T ER0
PASTORA    P AE0 S T AO1 R AH0
PASTORE    P AE1 S T AO2 R
PASTORS    P AE1 S T ER0 Z
PASTOR'S    P AE1 S T ER0 Z
PASTORAL    P AE1 S T ER0 AH0 L
PASTORINO    P AA0 S T AO0 R IY1 N OW0
PASTORIUS    P AE1 S T AO0 R IY0 AH0 S
PASTORALISM    P AE1 S T ER0 AH0 L IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pastor    (n) (p aa1 s t @ r)
pastors    (n) (p aa1 s t @ z)
pastoral    (n) (p aa1 s t @ r @ l)
pastorals    (n) (p aa1 s t @ r @ l z)
pastorate    (n) (p aa1 s t @ r @ t)
pastorates    (n) (p aa1 s t @ r @ t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pastor {m}parson [Add to Longdo]
Pastorale {f}pastoral [Add to Longdo]
pastoral; pfarramtlich {adj}pastoral [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
パストラル[, pasutoraru] (n) pastoral [Add to Longdo]
司祭[しさい, shisai] (n,adj-no) priest; minister; pastor [Add to Longdo]
田園詩[でんえんし, den'enshi] (n) pastoral poem [Add to Longdo]
田園詩人[でんえんしじん, den'enshijin] (n) pastoral poet [Add to Longdo]
副牧師[ふくぼくし, fukubokushi] (n) associate pastor; curate [Add to Longdo]
牧歌[ぼっか, bokka] (n,adj-no) pastoral song or poem; a pastoral [Add to Longdo]
牧歌的[ぼっかてき, bokkateki] (adj-na) pastoral; idyllic [Add to Longdo]
牧会書簡[ぼっかいしょかん, bokkaishokan] (exp) Pastoral Epistles (i.e. Timothy 1 and 2, Titus) [Add to Longdo]
牧師[ぼくし, bokushi] (n,adj-no) pastor; minister; clergyman; reverend; (P) [Add to Longdo]
[なずな;ナズナ, nazuna ; nazuna] (n) (uk) shepherd's purse (Capsella bursa-pastoris) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
牧人[mù rén, ㄇㄨˋ ㄖㄣˊ, ] pastor; pastoral [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 pastor \pas"tor\ (p[.a]s"t[~e]r), n. [L., fr. pascere, pastum,
   to pasture, to feed. Cf. {Pabulum}, {Pasture}, {Food}.]
   1. A shepherd; one who has the care of flocks and herds.
    [1913 Webster]
 
   2. A guardian; a keeper; specifically (Eccl.), a minister
    having the charge of a church and parish.
    [1913 Webster]
 
   3. (Zool.) A species of starling ({Pastor roseus}), native of
    the plains of Western Asia and Eastern Europe. Its head is
    crested and glossy greenish black, and its back is rosy.
    It feeds largely upon locusts.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pastor
   n 1: a person authorized to conduct religious worship;
      "clergymen are usually called ministers in Protestant
      churches" [syn: {curate}, {minister of religion},
      {minister}, {parson}, {pastor}, {rector}]
   2: only the rose-colored starlings; in some classifications
     considered a separate genus [syn: {Pastor}, {subgenus
     Pastor}]

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 pastor
   pastor
 

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 pastor
   pastor
   shepherd
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 pastor [pɑstɔr]
   pastor
   clergyman; pastor; priest
 

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 pastor
   shepherd
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 p
 
 1. (kıs.) father, pastor, president, priest, prince, prompter.
 
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Pastor [pastoːr] (n) , s.(m )
   parson
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top